Translation of "highly rewarding investment" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The preservation of this industry is of great importance and will, I am certain, prove highly rewarding for the Community.
Da vi ved, hvor farligt det vil være blot delvis at give afkald på en af delene, så lad os i fællesskab søge nye løsninger, der unddrager sig denne manikæiske opdeling. Kort sagt lad os forny i fællesskab
Well, that's sometimes rewarding.
Det kan være gavnligt.
It needs to be rewarding.
Det skal være givende.
That's very rewarding, believe me.
Det er virkelig meget givende.
It is all about rewarding, not penalising.
Det drejer sig altså ikke om straf, men om belønning.
They should be most rewarding. General, if...
Det må være lønsomt.
Investing in sustainable energy is costly, but rewarding.
Det er dyrt at investere i vedvarende energi, men det er umagen værd.
It's Kraft's peculiar way of rewarding loyalty to the crown.
Det er Krafts egensindige måde at belønne loyalitet til den engelske krone.
There is a major problem with rewarding the law breakers.
Der er et væsentligt problem ved at belønne lovovertræderne.
My dear Colonel, thank you for a most rewarding evening.
Min kære Oberst, jeg takker for en meget udbytterig aften.
If you must know, I found her body quite rewarding.
Hvis du ma vide det, fandt jeg hendes krop ganske dejlig.
See to it that you make it a rewarding one.
Sørg for også at opnå resultater.
In the United States of America, it is highly profitable and attracts a great deal of investment.
Holland, som bruger nøjagtigt det samme system som i direktivet, ikke er nogen problemer, og at sektoren bliver mere og mere dynamisk.
Condoning anything less would amount to rewarding those who infringe Community legislation.
At acceptere noget andet ville være det samme som at belønne overtrædere af fællesskabsbestemmelserne.
Small scale production of quality produce is more labour intensive and more rewarding.
Hvorfor anvender man stadig hormoner, hvad enten de er kunstige eller naturlige?
I am sure that we all took away rewarding reading matter during our summer break.
Jeg er sikker på, at vi alle havde givtig litteratur med os på vores sommerferie.
You are rewarding the production of supernumerary embryos, which one might term a stock incentive.
De belønner produktion af overtallige embryoner, hvilket man kunne kalde lagerproduktion.
What we do not want is to exempt from transparency obligations the small category of highly specialised financial journalists who recommend investment strategies.
Det, vi ikke ønsker, er at gennemskuelighedskravet ikke skal omfatte den lille kategori yderst specialiserede journalister, der anbefaler investeringsstrategier.
It considers that investment in infrastructure together with appropriate public and private partnership initiatives could be a highly effective instrument supporting economic growth.
Rådet er desuden af den opfattelse, at investeringerne i infrastruktur, som med rette skal ledsages af offentlige og private partnerskabsinitiativer, kan være et glimrende instrument til at støtte den økonomiske vækst.
It is very rewarding, therefore, despite lacking time sometimes, I try to keep translating as a volunteer.
Det er meget belønnende og derfor prøver jeg at fortsætte med at oversætte som frivillig, selvom at jeg kan have svært ved at finde tid til det nogle gange.
First, voluntary work provides rewarding activities for those who might otherwise have little to occupy their time.
Vi er ikke imod frivilligt arbejde. I Frankrig har vi lige givet unge mellem 18 og 25 år, som ikke har arbejde og ikke er under uddannelse, mulighed for at udføre opgaver af generel interesse i kommunale organer, i non profit sammenslutninger og i ikkekommercielle offentlige foretagender.
And it is during this period, we have found... ... thesubjectwillmake his most rewarding associations... ... betweenhiscatastrophic experience, environment...
På dette stadium har vi erfaret... at den mest effektive association... finder sted mellem den fysiske katastrofefornemmelse... og den vold han iagttager.
I hope that one day the European Investment Bank will have an external role as a development bank, which seems to me highly desirable.
, om Ugebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring
It is a policy that is still massively rewarding farmers and is detrimental to animals and the environment.
Denne politik belønner fortsat massivt landmændene og skader dyrene og miljøet.
It therefore considers that the threshold at which Fintecna's investment would become unprofitable is at a level such that it renders this risk highly improbable.
Kommissionen mener derfor at det punkt, eller grænsen, hvor Fintecnas investering begynder at bliver urentabel, ligger så højt at den gør en sådan risiko højst usandsynlig.
At the same time, we must continue our efforts to stabilize world market prices at a more rewarding level.
Vi udelukker dog ikke, at direkte indkomsttilskud i et begrænset antal tilfælde og i en fælles ramme vil kunne udgøre en del af politikken, således som det for øvrigt allerede er sket i enkelte tilfælde.
This period also represented one of the major tools available in the context of pharmaceutical legislation for rewarding innovation.
Denne periode repræsenterede også et af de vigtigste redskaber til belønning af innnovation, der var til rådighed inden for lovgivningen om lægemidler.
Entering a highly capital intensive market, with large fixed costs, represents such a heavy investment that any additional expense can be seen as a major barrier.
Indtræden på et yderst kapitalintensivt marked med betydelige faste omkostninger udgør en så stor investering, at enhver ekstra udgift kan virke som en større forhindring.
It is a highly technical, but also highly political problem.
Det er et meget teknisk, men jo også et meget politisk problem.
Highly controlled.
Ganske kontrolleret.
highly flammable
let antaendelig
highly flammable,
meget brandfarlige
highly flammable,
meget brandfarlig
The Republic of Slovenia, while recalling the highly sensitive nature of the investment chapter, considers that the agreement to sign the CETA does not prejudice the principal position of the Republic of Slovenia on the bilateral investment court system.
Desuden forstår Republikken Slovenien, at intet i CETA vil forhindre anvendelsen af forsigtighedsprincippet i Den Europæiske Union som fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
It must also be used for training that will lead to rewarding and safe jobs and for local employment initiatives.
Mod ustabil beskæftigelse og småjobs til underbetaling, som breder sig på bekostning af kvalificeret og fast arbejde?
If you qualify, and we think that you can, we're prepared to offer you the most lucrative and rewarding work.
Hvis du kvalificerer dig, og det tror vi, vil vi tilbyde dig noget af det mest indbringende arbejde.
Because of their highly negative effects, frontiers also have an economic influence on investment activities in the Community, and on the type and size of invest ments.
Eksistensen af grænser er, fordi de særdeles skadelige, også af økonomisk betydning for investeringsaktiviteten i Fællesskabet, for omfanget og arten af investeringerne.
A hedged item can be a recognised asset or liability, an unrecognised firm commitment, a highly probable forecast transaction or a net investment in a foreign operation.
En sikret post kan være et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, en ikke indregnet fast aftale, en forventet transaktion, som anses for højst sandsynlig, eller en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed.
The subject of this report is both highly specific and highly complex.
Emnet for denne betænkning er både særdeles specifikt og kompleks.
The future of the Community's industry seems to lie chiefly in areas requiring substantial capital investment, advanced technology, a highly skilled workforce and a high level of creativity.
De bedste fremtidsperspektiver for Fællesskabets virksomheder findes formentlig hovedsagelig inden for de sektorer, der kræver store kapitalinvesteringer, højt
The future of the Community's industry seems to lie chiefly in areas requiring substantial capital investment, advanced technology, a highly skilled workforce and a high level of creativity.
De bedste fremtidsperspektiver for Fællesskabets virk somheder findes formentlig hovedsagelig inden for de sek torer, der kræver store kapitalinvesteringer, højt udviklet teknologi, højt kvalificeret arbejdskraft og et højt kreativi tetsniveau.
It should be remembered that we are speaking about innovative investment products offering highly attractive benefits, which means that they will be welcomed and encouraged by the market.
Det skal erindres, at der er tale om innovative investeringsprodukter, der tilbyder meget tiltrækkende fordele, hvilket betyder, at markedet vil tage godt imod dem og opmuntre dem yderligere.
Highly significant relationship.
Meget tydelig sammenhæng.
She's highly athletic.
Hun er meget atletisk.
Oh, highly unlikely.
Næppe!

 

Related searches: Highly Rewarding Investment - Highly Rewarding - Is Highly Rewarding - Was A Highly Rewarding Experience - Highly Rewarding For - Highly Rewarding Experience - Rewarding Investment - Rewarding Investment In The Future - Highly Liquid And Highly Remunerated - Highly Profitable Investment -