Translation of "is highly rewarding" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Highly - translation : Rewarding - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The preservation of this industry is of great importance and will, I am certain, prove highly rewarding for the Community.
Da vi ved, hvor farligt det vil være blot delvis at give afkald på en af delene, så lad os i fællesskab søge nye løsninger, der unddrager sig denne manikæiske opdeling. Kort sagt lad os forny i fællesskab
It is all about rewarding, not penalising.
Det drejer sig altså ikke om straf, men om belønning.
Investing in sustainable energy is costly, but rewarding.
Det er dyrt at investere i vedvarende energi, men det er umagen værd.
Well, that's sometimes rewarding.
Det kan være gavnligt.
There is a major problem with rewarding the law breakers.
Der er et væsentligt problem ved at belønne lovovertræderne.
It needs to be rewarding.
Det skal være givende.
That's very rewarding, believe me.
Det er virkelig meget givende.
They should be most rewarding. General, if...
Det må være lønsomt.
Small scale production of quality produce is more labour intensive and more rewarding.
Hvorfor anvender man stadig hormoner, hvad enten de er kunstige eller naturlige?
It is a policy that is still massively rewarding farmers and is detrimental to animals and the environment.
Denne politik belønner fortsat massivt landmændene og skader dyrene og miljøet.
It's Kraft's peculiar way of rewarding loyalty to the crown.
Det er Krafts egensindige måde at belønne loyalitet til den engelske krone.
My dear Colonel, thank you for a most rewarding evening.
Min kære Oberst, jeg takker for en meget udbytterig aften.
If you must know, I found her body quite rewarding.
Hvis du ma vide det, fandt jeg hendes krop ganske dejlig.
See to it that you make it a rewarding one.
Sørg for også at opnå resultater.
It is very rewarding, therefore, despite lacking time sometimes, I try to keep translating as a volunteer.
Det er meget belønnende og derfor prøver jeg at fortsætte med at oversætte som frivillig, selvom at jeg kan have svært ved at finde tid til det nogle gange.
And it is during this period, we have found... ... thesubjectwillmake his most rewarding associations... ... betweenhiscatastrophic experience, environment...
På dette stadium har vi erfaret... at den mest effektive association... finder sted mellem den fysiske katastrofefornemmelse... og den vold han iagttager.
It is a highly technical, but also highly political problem.
Det er et meget teknisk, men jo også et meget politisk problem.
Condoning anything less would amount to rewarding those who infringe Community legislation.
At acceptere noget andet ville være det samme som at belønne overtrædere af fællesskabsbestemmelserne.
This is highly technical.
Det her er meget teknisk.
The subject of this report is both highly specific and highly complex.
Emnet for denne betænkning er både særdeles specifikt og kompleks.
This movie is highly controversial.
Denne film er meget kontroversiel.
The system is highly effective.
Systemet er effektivt.
It is clearly highly necessary.
Men det er jo dog regeringen, der kontrollerer finanserne. Vi får ikke en effektiv forbrugerundervisning i vore skoler, medmindre regeringerne, inklusive den britiske regering, er parat til at finansiere den. Jeg mener, at dette i princippet er en god betænkning.
This procedure is highly undemocratic.
Denne procedure er dybt udemokratisk.
Orange juice is highly recommended.
Juice kan varmt anbefales.
The train is highly oxygenated.
Toget får tilført masser af ilt.
The first question put by the journalist is highly revealing France Télécom's share price is highly volatile.
Journalistens første spørgsmål er således yderst ledende France Télécoms børskurs er meget svingende.
Fewer and fewer people are attracted to farming as a way of life, particularly when more rewarding work is available elsewhere.
Færre og færre mennesker ønsker at slå sig ned som landmænd, specielt når man kan finde mere lønsomt arbejde andre steder.
Madam President, we approved the report as it is an important instrument for rewarding businesses which go further than other businesses.
Fru formand, vi har godkendt betænkningen, da den er et vigtigt instrument til at belønne virksomheder, som går længere end andre virksomheder.
Shame is highly, highly correlated with addiction, depression, violence, aggression, bullying, suicide, eating disorders.
Skam er meget, meget forbundet med afhængighed, depression, vold, aggression, mobning, selvmord, spiseforstyrrelser.
I am sure that we all took away rewarding reading matter during our summer break.
Jeg er sikker på, at vi alle havde givtig litteratur med os på vores sommerferie.
You are rewarding the production of supernumerary embryos, which one might term a stock incentive.
De belønner produktion af overtallige embryoner, hvilket man kunne kalde lagerproduktion.
It is a highly complex problem.
Et ganske kompliceret problem.
Cyanide is a highly poisonous chemical.
Cyanid er et meget giftigt kemikalie.
Docetaxel is highly protein bound ( 95 ).
Docetaxel er i udstrakt grad proteinbundet ( 95 ).
Pertussis is a highly infectious illness.
Pertussis er en meget smitsom sygdom.
Pertussis is a highly infectious illness.
Kighoste er en meget smitsom sygdom.
Pertussis is a highly infectious illness.
Kighoste er en svær smitsom sygdom.
Ambrisentan is highly plasma protein bound.
Ambrisentan er stærkt bundet til plasmaprotein.
I think that is highly significant.
Beder Dem igen tusinde gange om undskyldning.
I think that is highly desirable.
Den bliver fortsat på torsdag (') (Mødet hævet kl. 20.00)
The word 'appear' is highly suspicious.
Ordet forekomme er meget mistænkeligt.
This is a highly significant point.
Dette er et meget vigtigt punkt.
This is highly irregular, Your Honour.
Dette er højst unormalt, Høje Dommer.
The whole situation is highly explosive.
Hele situationen er hojst eksplosiv.

 

Related searches: Highly Rewarding - Is Highly Rewarding - Was A Highly Rewarding Experience - Highly Rewarding For - Highly Rewarding Experience - Highly Rewarding Investment - Highly Liquid And Highly Remunerated - Rewarding - Rewarding Experience - Most Rewarding -