Translation of "issue examination report" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The Examination Office shall issue a copy of such interim report direct to the applicant.
Prøvningsmyndigheden tilstiller direkte ansøgeren en kopi af sådanne foreløbige rapporter.
Examination of applications and issue of a residence permit
Behandling af ansøgninger og meddelelse af opholdstilladelse
We therefore propose postponing examination of this report.
Vi anmoder derfor om, at behandlingen af denne betænkning udsættes.
provide sufficient information to enable a full examination of the matter at issue
Medmindre parterne aftaler andet, skal voldgiftspanelet forelægge en rapport i overensstemmelse med dette kapitel.
The report looks at the issue of harmonising the examination requirements for safety advisors working in the areas of transportation of dangerous goods by road, rail and inland waterway.
Betænkningen ser på spørgsmålet om harmonisering af eksamenskravene for sikkerhedsrådgivere inden for transport af farlige stoffer ad landevej, med jernbane og ad vandveje.
As author of the original Rule 47 resolution which set this report in motion, I am obviously very pleased that such a detailed examination of the issue has taken place.
Som ophavsmand til den oprindelige beslutning i henhold til artikel 47 i forretningsordenen, som gav stødet til denne betænkning, er jeg naturligvis meget glad for, at emnet er blevet så grundigt undersøgt.
Thirdly, it does not resolve the issue of Yugoslavia' s critical examination of its own history.
For det tredje er opgøret med ens egen historie ikke afsluttet med det.
The examination of this issue will involve an assessment of the relative merits of alternative target variables .
diet af dette sprargsmål indebærer en vurdering af de relative fordele ved forskellige målvariable .
approve the annual financial statements, based on the examination of the audit report
at godkende årsregnskaberne på grundlag af gennemgangen af revisionsrapporten
When it has concluded its examination the Commission shall report to the Committee.
Naar Kommissionen har afsluttet sin undersoegelse, forelaegger den en rapport for udvalget.
The other issue in this report is environmental.
Det andet emne i denne betænkning vedrører miljøet.
Issue a report containing its findings and advice.
Udarbejde en rapport med resultaterne af dens arbejde og råd.
A body which refuses to issue an EC type examination certificate shall so inform the other approved bodies.
Et organ, som afslaar at udstede en EF typeattest, underretter de oevrige godkendte organer herom. Et organ, som traekker en EF typeattest, underretter de oevrige godkendte organer herom.
However, an unbiased examination of the issue obliges us to accept that the other side also bears responsibility.
Men denne betænkning er, som De vil forstå, givetvis en afspejling af europæiske forhåbsninger, men den viser også Europas begrænsning og afmægtighed.
The report, however, omits to bring up one fundamental issue the issue of traffic rights.
Betænkningen omtaler imidlertid ikke spørgsmålet om trafikrettigheder, hvilket ligeledes er et vigtigt aspekt.
I have approached this report via the flax issue.
Jeg har nærmet mig denne betænkning på grund af spørgsmålet om hør.
Approved report on the transfer of timber and or proof of transfer and or official report on the examination of timber
Verifikationssystemet dækker træ og træprodukter i alle typer af tilladelse samt alle tømmerhandleres, downstream bearbejdningsenheders og eksportørers og importørers aktiviteter.
This report confirms that the issue of disability is an issue with political, social and economic aspects.
Betænkningen bekræfter, at handicapspørgsmålet er et spørgsmål af både politisk, social og økonomisk karakter.
Each customs office shall produce a detailed examination report for each physical check carried out.
Hvert EF toldsted udarbejder en detaljeret redegørelse for hver fysisk kontrol.
Attestors shall report to the contracting entity, in writing, on the results of their examination.
Attestatorerne skal for ordregivernes regning udarbejde en skriftlig rapport em resultaterne af deres undersoegelse.
The Commission proposals and the report under examination are not a step in this direction.
Kommissionens forslag og den betænkning, der er til forhandling, går ikke i den retning.
It is quite natural that Structural Funds programmes, plans and measures should be included in any examination of this issue.
Det er ganske naturligt, at strukturfondsprogrammerne, planerne og foranstaltningerne er med, når vi behandler dette spørgsmål.
Following the initiation of the procedure, the Commission conducted a factual and legal examination and presented on 20 February 1992 its examination report to the Advisory Committee.
Efter at proceduren var blevet indledt, iværksatte Kommissionen en undersøgelse af de faktiske og retlige forhold og fremlagde den 20. februar 1992 sin undersøgelsesrapport for det rådgivende udvalg.
The Bangkok Post report generated interesting comments about the issue.
Bangkok indlægget genererede nogle interessante kommentarer omkring sagen.
This report is basically about the issue of competitive ness.
Denne betænkning handler i grunden om konkurrencedygtighed.
Madam President, this report tackles the issue of simplifying invoices.
Fru formand, i denne betænkning beskæftiger vi os med en forenkling af kravene til fakturering.
(4) Following the initiation of the procedure, the Commission conducted a factual and legal examination and presented on 20 February 1992 its examination report to the Advisory Committee.
(4) Efter at proceduren var blevet indledt, iværksatte Kommissionen en undersøgelse af de faktiske og retlige forhold og fremlagde den 20. februar 1992 sin undersøgelsesrapport for det rådgivende udvalg.
In this respect, the issue requires closer examination, because the sensitive situation in the Caucasus region could heighten people' s suspicions.
Derfor bør sagen undersøges, da den følsomme situation i Kaukasus ellers vil få mange til at gøre sig deres egne tanker i den forbindelse.
Content of the national legislation Definitions certificate issue duplicates validity and extension organisation of courses and examination derogations penalties final provisions.
Den nationale lovgivnings indhold Definitioner bevis udstedelse duplikater gyldighed og forlængelse tilrettelæggelse af kurser og eksamener undtagelser straffe afsluttende bestemmelser.
This issue is, moreover, being looked at by the Commission in relation to another measure currently under examination (NN 44 2002).
Dette spørgsmål undersøges i øvrigt af Kommissionen i forbindelse med en anden foranstaltning, der er i søgelyset i øjeblikket (nr. NN 44 2002).
Robert J. Evans' s report therefore discusses an extremely important issue.
Vores kollega Robert J. Evans' betænkning handler altså om et særdeles vigtigt aspekt.
The report at first and second reading clearly addressed this issue.
Under første og andenbehandlingen blev der i betænkningen klart taget fat på dette spørgsmål.
the examination shall cover all measures relating to capital movements and payments the Committee shall report to the Commission and to the Council on the outcome of this examination .
Rådet vedtager på forslag af Kommissionen foranstaltninger for at gennemføre den i stk . 1 nævnte ramme .
At issue in today s debate is the Bösch report on the Commission s so called Article 15 report.
I dag handler det om Bösch betænkningen om Kommissionens såkaldte artikel 15 betænkning.
the Office has had the opportunity to monitor the conduct of the technical examination concerned, and where the final report is not immediately available, the interim reports on each growing period are submitted to the Office prior to the examination report.
sortsmyndigheden har haft lejlighed til at overvåge den pågældende tekniske afprøvning, og at de foreløbige rapporter om de enkelte dyrkningsperioder er fremsendt til sortsmyndigheden inden afprøvningsrapporten, såfremt den endelige rapport ikke er umiddelbart tilgængelig.
Nurses' examination (1968) specialized nurses' examination (1971).
(1968) speclalsygep specialsygeplejerskeeksamen (1971).
The Council will certainly resume examination of this issue once the Commission has informed it of the action it intends to take.
Rådet vil naturligvis genoptage behandlingen af dette spørgsmål, så snart Kommissionen har meddelt det, hvorledes den har til hensigt at følge sagen op.
This report shall bear the examination date and shall be retained for at least three calendar years.
Redegørelsen, hvori kontroldatoen skal anføres, opbevares i mindst tre kalenderår.
The Commission has presented to Council and Parliament the report provided in Article 8(2) for examination.
Kommissionen har forelagt Rådet og Parlamentet den i artikel 8, stk. 2, omhandlede rapport til behandling.
the Committee shall report to the Commission and to the Council on the outcome of this examination .
Udvalget aflægger beretning til Kommissionen og Rådet om resultaterne af denne undersøgelse .
the Committee shall report to the Commission and to the Council on the outcome of this examination .
udvalget aflægger beretning til Kommissionen og Rådet om resultaterne af denne undersøgelse .
the Committee shall report to the Commission and to the Council on the outcome of this examination .
undersøgelsen skal omfatte alle foranstaltninger vedrørende kapitalbevægelser og betalinger udvalget aflægger beretning til Kommissionen og Rådet om resultaterne af denne undersøgelse .
During the course of examination of Mr Abelin's draft report in committee, these restrictive provisions were rejected.
Vi kan altså kun glæde os over det formålstjenlige ved et sådant direktiv.
Every two years the Commission shall issue a report on such cases.
Hvert andet år udarbejder Kommissionen en rapport om sådanne tilfælde.
Turkey The Commission report notes no progress on the fundamental Kurdish issue.
Vedrørende Tyrkiet Kommissionens rapport viser ingen fremskridt i det grundlæggende kurdiske spørgsmål.

 

Related searches: Issue Examination Report - Examination Of The Issue - Examination Of An Issue - Examination Report - First Examination Report - Medical Examination Report - Preliminary Examination Report - International Preliminary Examination Report - Non Destructive Examination Report - Design Examination Report -