Translation of "local codes and regulations" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Alberta Acts, Regulations and Codes
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Forvaltningsorganet for udvælgelse og avl inden for husdyrhold)
Now, we follow state and local regulations.
Nu følger vi statslige og lokale bestemmelser.
(vii) to formulate and implement local codes of practice for the safety of personnel.
vii) der udarbejdes og gennemfoeres lokale retningslinjer og forskrifter for personalets sikkerhed.
Dispose of in accordance with local regulations.
Bortskaffelse bør ske i overensstemmelse med gældende lokale regler.
Dispose of in accordance with local regulations
Bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.
Dispose of in accordance with local regulations.
Bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.
Dispose of in accordance with local regulations
Bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer
Dispose of in accordance with local regulations.
Bortskaffes i henhold til lokale krav.
Dispose of in accordance with local regulations.
Destrueres i henhold til lokale retningslinjer.
Dispose of in accordance with local regulations
Bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.
Dispose of in accordance with local regulations
Bortskaffes I overensstemmelse med nationale regler
Dispose of in accordance with local regulations
Bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler
Dispose of in accordance with local regulations.
Bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler
Dispose of in accordance with local regulations
Bortskaffelse i overensstemmelse med nationale regler
Dispose of in accordance with local regulations
Bortskaffelse i overensstemmelse med nationale regler.
Dispose of in accordance with local regulations.
Bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.
otherwise, on national technical regulations, recognised national standards or building codes.
der ingen tilbud blev afgivet, eller ingen leverandører anmodede om at deltage
The Commission regularly publishes regulations updating the list of country codes.
Hvis der indgives en papirbaseret toldangivelse, adskilles de tre dele med bindestreger ( ).
local knowledge, covering matters such as local laws, regulations, language, geography or climate
lokalkendskab til f.eks. lokale love, administrative bestemmelser, sprog, geografi og klima
Dispose of in accordance with local regulations. lon 11.
Bortskaffes i henhold til lokale anbefalinger. au ere 11.
Store in accordance with local regulations for radioactive substances.
Opbevaring bør foregå i overensstemmelse med lokale regulativer vedrørende radioaktive materialer.
Store in accordance with local regulations for radioactive substances.
Opbevares i overensstemmelse med lokale regulativer vedrørende radioaktive stoffer.
Discard your used OptiSet as required by your local regulations.
Den brugte OptiSet bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.
Any unused solution should be discarded according to local regulations.
Eventuel ubrugt opløsning bør bortskaffes ifølge lokale regulativer.
Dispose of in accordance with local regulations. ge lon 11.
Bortskaffes i henhold til lokale anbefalinger. au 11.
Storage should be in accordance with local regulations for radioactive substances.
Opbevaring bør foregå i overensstemmelse med lokale regulativer vedrørende radioaktive materialer.
Storage should be in accordance with local regulations for radioactive substances.
Opbevares i overensstemmelse med lokale regulativer for radioaktive stoffer.
Storage should be in accordance with local regulations for radioactive substances.
Opbevares i henhold til lokale regler om radioaktive materialer.
Promotion of voluntary codes of conduct, guidelines and best practices and or standards in consultation with indigenous and local communities and relevant stakeholders
fremme af frivillige adfærdskodekser, retningslinjer og bedste praksisser og eller standarder i samråd med oprindelige og lokale samfund og relevante interessenter
Discard the empty tube and cap in approved biological waste containers according to local regulations.
Den tomme vaccinetube og låget skal bortskaffes i en beholder, godkendt til biologisk materiale og i overensstemmelse med lokale krav.
Discard the empty tube and cap in approved biological waste containers according to local regulations.
Kasser den tomme tube og hætte i beholdere, der er godkendt til biologisk affald i henhold til lokale regler.
Discard the empty tube and cap in approved biological waste containers according to local regulations.
Kassér den tomme tube og hætte i beholdere, der er godkendt til biologisk affald i henhold til lokale regler.
amending several regulations as regards the combined nomenclature codes for certain fruit and vegetables and certain products processed from fruit and vegetables
om ændring af flere forordninger for så vidt angår den kombinerede nomenklaturs koder for visse frugter og grøntsager og for visse forarbejdede frugter og grøntsager
The codes contained in the Regulations enumerated in Annex I to this Regulation are replaced by the codes of the Combined Nomenclature as shown in that Annex.
Koderne i de forordninger, der er angivet i bilag I til denne forordning, erstattes af koderne i den kombinerede nomenklatur som vist i bilaget.
The authorities of an OCT may with a view to promoting or supporting local employment, adopt regulations to aid their inhabitants and local activities.
OLT's myndigheder kan for at fremme eller støtte den lokale beskæftigelse indføre bestemmelser, der er til fordel for dets egne indbyggere og lokale aktiviteter.
Article 3 (Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Local Government Bodies and Non Governmental Bodies)
For så vidt angår TBT aftalens artikel 3, 4, 7, 8 og 9 kan kapitel niogtyve (tvistbilæggelse) påberåbes i tilfælde, hvor en part finder, at den anden part ikke har opnået tilfredsstillende resultater i henhold til disse artikler, og at dens handelsinteresser berøres i væsentlig grad.
Storage procedures should be in accordance with local regulations for radioactive substances.
Opbevaringsprocedurerne bør være i overensstemmelse med lokale regulativer for radioaktive materialer.
Local regulations for radioactive materials must be applied in the radiation protection precautions and waste disposal.
Beskyttelse mod stråling og bortskaffelse af affald bør ske i overensstemmelse med lokale krav for radioaktivt materiale.
(b) attribute Taric codes and Taric additional codes,
b) at tildele Taric koder eller tillægskoder
(6) Whereas, certain regulations still being relevant but having references to codes and legal notes which no longer exist should be updated in order to take into account the appropriate codes and legal notes in force
(6) visse forordninger er fortsat relevante, men henviser til koder eller legale bestemmelser, der ikke eksisterer, og bør derfor ajourføres med henvisning til gældende koder eller legale bestemmelser
Discard the empty oral applicator and tip cap in approved biological waste containers according to local regulations.
Den tomme orale applikator og beskyttelseshætten bortskaffes i en beholder, godkendt til biologisk materiale og i overensstemmelse med lokale krav.
They alone are able to implement supra regional regulations in keeping with local conditions.
De alene har mulighed for at gennemføre ordninger, som er vedtaget på overregionalt niveau, så de tilpasses de lokale forhold.
Codes and identifiers
Koder og identifikatorer
(3) in addition to the codes for the destinations or stable groupings of countries, codes for third countries are listed in the nomenclature of countries and territories for the Community's statistics for foreign trade and for trade between the Member States. Sectoral regulations may also contain codes for groupings of countries
(3) ud over disse koder for faste bestemmelsessteder og landegrupper findes der også koder for hvert enkelt af de tredjelande, der er opført i listen over lande og territorier med henblik på statistikkerne over EF's udenrigshandel og handlen mellem dets medlemsstater i sektorforordningerne kan der ligeledes forekomme koder for landegrupper
developing the capacity of local public authorities to promote cross border cooperation in compliance with EU regulations and practices and
Parterne styrker og tilskynder til udvikling af de grænseoverskridende og regionale aspekter af transport, energi, kommunikationsnet, kultur, uddannelse, turisme, sundhed og andre områder, som er omfattet af denne aftale, og som har betydning for det grænseoverskridende og regionale samarbejde.

 

Related searches: Local Codes And Regulations - Local Regulations And Codes - Codes And Regulations - Regulations And Codes - Regulations, Codes And Standards - Codes Rules And Regulations - Laws, Regulations And Industry Codes - Regulations And Industry Codes - Applicable Laws, Regulations And Industry Codes - Building Regulations And Codes -