Translation of "more besides" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Besides - translation : More - translation : More besides - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And a dozen more besides
Sammen med alle de andre
And there is much more besides.
Og der er langt mere derudover.
I know all this, and more besides.
Sådan er Sicilien. Alt dette ved jeg, og mere...
Besides, the new tenants pay more rent.
Jeg har allerede udlejet den!
Their confidence has been damaged, and more besides.
Hans tillid har lidt skade og mere end det.
Which pictures? All of 'em and more besides.
Alle sammen og flere til.
Besides, I have a rocking chair. It's more comfortable.
Og så har jeg en gyngestol, den er mere magelig.
There has to be something more to you besides...
Der må være noget mere ved dig foruden...
I told you I knew much and more besides.
Jeg sagde jo, at jeg vidste en hel del.
I'm not a baby any more. Besides, that's Papa's paper.
Jeg er ikke en baby, og det er fars avis.
Besides, one day more is not gonna make any difference.
En dag fra eller til gør vel heller ikke den store forskel.
needs to invest, in modernization, in restructuring, and in more besides.
Som Kommission har vi altså delt Fællesskabets samlede stillingtagen på dette punkt.
This includes the families of disabled people, but many more besides.
Det er familier til handicappede, men også mange andre.
We need some more ridiculous things besides The Cabinet of Natural Curiosities.
Vi har brug for flere åndsvage ting ud over The Cabinet of Natural Curiosities.
Believe me, I know what you are saying, and a lot more besides.
Tro mig, jeg er klar over de ting, De har sagt. Og jeg er klar over langt mere endnu.
Besides, more equitable conditions of competition would help to consolidate the European market.
På den anden side vil mere ensartede konkurrencevilkår bidrage til konsolidering af det europæiske marked.
Besides this we received no sympathy because we had far more sheep anyway.
Forbruget er i stadig stigning.
Besides, could we not look at ways of making these policies more specific.
Kan vi desuden ikke se på veje til at gøre denne poli tik mere specifik?
Besides, I don t care if I never see any more dough again.
Jeg er også ligeglad med, om jeg aldrig ser penge igen.
Besides, when he knows us better, he might be willing to tell us more.
Måske vil han fortælle os mere, når han har det bedre.
besides the Sabbaths of Yahweh, and besides your gifts, and besides all your vows, and besides all your freewill offerings, which you give to Yahweh.
foruden HERRENs Sabbater og foruden eders Gaver og alle eders Løfteofre og alle eders Frivilligofre, som I giver HERREN.
And I'm afraid of many, many more things besides that people can't even guess at,
Og jeg er bange for mange mange andre ting som folk end ikke kan gætte.
Besides, I have already asked three or four colleagues to phrase their questions more precisely.
I den store debat om de handicappedes stil ling i Europa anmodede Parlamentet udtrykkeligt om indførelse af et kvotasystem.
Besides, I am not sure that democracy is more advanced in Bangladesh than in Pakistan.
Jeg kan ikke indse, hvor for udvalget skulle vide mere om sagen, med mindre den udsættes et stykke tid.
Besides, your brother said he didn't have any need for me any more right now.
Og din bror sagde, at han ikke havde brug for mig lige nu.
But I'm only off to school, and besides Besides what?
Jeg skal bare til skolen, og...
Secondly, there is the public at large, which includes all the target groups and more besides.
For det andet er der den brede offentlighed, som omfatter alle målgrupper i øvrigt.
And one more thing there are fourteen Member States in the European Union besides Great Britain.
Desuden er der 14 andre medlemsstater i EU foruden Storbritannien.
And besides, about handling' that ambush... everybody in town, more or less, is at your orders.
Og forresten, med hensyn til organiseringen af bagholdsangrebet så står stort set alle i byen til rådighed.
Besides, I'm engaged.
Desuden er jeg engageret.
Besides shoot me?
Ud over at skyde mig?
Besides, it's rented.
Det er udlejet.
Besides, it's silly.
Det er også skørt.
Besides Grandi's corpse.
Ved siden af Grandis lig.
Yeah, besides that.
Ja, men ud over det?
And besides, I...
Og desuden...
Besides, Tobie's back.
Desuden er Tobie kommet tilbage.
Somebody besides yourself?
Ud over dig selv?
Besides, it's warm.
Desuden er den varm.
For who is God, besides Yahweh? Who is a rock, besides our God?
Ja, hvem er Gud uden HERREN, hvem er en Klippe uden vor Gud,
Besides, it is more than questionable whether there is any identifiable need for harmonisation in this sensitive area.
Bortset fra det forekommer det mere end tvivlsomt, hvor i dette følsomme område et harmoniseringsbehov skal placeres.
The law came in besides, that the trespass might abound but where sin abounded, grace abounded more exceedingly
Men Loven kom til, for at Faldet kunde blive større men hvor Synden blev større, der blev Nåden end mere overvættes,
Besides, there is a still more important reason why the enlargement of the cattle stock must be rejected.
Det er langt den største arbejdsplads i regionen det er livs vigtigt for Botswanas overlevelse.
For example, we use cleaning materials, cosmetics, plastics, medicines and much more besides, almost without thinking about it.
Vi anvender f.eks. rengøringsmidler, kosmetik, plastic, medicin og meget mere med stor selvfølgelighed.
Using languages besides English
Brug andre sprog end engelsk

 

Related searches: And Much More Besides - Much More Besides - More Besides - And More Besides - Lots More Besides - Much, Much More Besides - And Many More Besides - Besides , There Are More - A Lot More Besides - Besides More Than -