Translation of "most rewarding" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Most - translation : Most rewarding - translation : Rewarding - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They should be most rewarding. General, if...
Det må være lønsomt.
My dear Colonel, thank you for a most rewarding evening.
Min kære Oberst, jeg takker for en meget udbytterig aften.
And it is during this period, we have found... ... thesubjectwillmake his most rewarding associations... ... betweenhiscatastrophic experience, environment...
På dette stadium har vi erfaret... at den mest effektive association... finder sted mellem den fysiske katastrofefornemmelse... og den vold han iagttager.
Well, that's sometimes rewarding.
Det kan være gavnligt.
It needs to be rewarding.
Det skal være givende.
That's very rewarding, believe me.
Det er virkelig meget givende.
If you qualify, and we think that you can, we're prepared to offer you the most lucrative and rewarding work.
Hvis du kvalificerer dig, og det tror vi, vil vi tilbyde dig noget af det mest indbringende arbejde.
And truly, to be a part of something so much larger than yourself is the most rewarding experience you can possibly have.
Og det at være en del af noget så meget større end en selv er den mest belønnende oplevelse du overhovedet kan have.
It is all about rewarding, not penalising.
Det drejer sig altså ikke om straf, men om belønning.
Investing in sustainable energy is costly, but rewarding.
Det er dyrt at investere i vedvarende energi, men det er umagen værd.
It's Kraft's peculiar way of rewarding loyalty to the crown.
Det er Krafts egensindige måde at belønne loyalitet til den engelske krone.
There is a major problem with rewarding the law breakers.
Der er et væsentligt problem ved at belønne lovovertræderne.
If you must know, I found her body quite rewarding.
Hvis du ma vide det, fandt jeg hendes krop ganske dejlig.
See to it that you make it a rewarding one.
Sørg for også at opnå resultater.
Condoning anything less would amount to rewarding those who infringe Community legislation.
At acceptere noget andet ville være det samme som at belønne overtrædere af fællesskabsbestemmelserne.
Small scale production of quality produce is more labour intensive and more rewarding.
Hvorfor anvender man stadig hormoner, hvad enten de er kunstige eller naturlige?
I am sure that we all took away rewarding reading matter during our summer break.
Jeg er sikker på, at vi alle havde givtig litteratur med os på vores sommerferie.
You are rewarding the production of supernumerary embryos, which one might term a stock incentive.
De belønner produktion af overtallige embryoner, hvilket man kunne kalde lagerproduktion.
It is very rewarding, therefore, despite lacking time sometimes, I try to keep translating as a volunteer.
Det er meget belønnende og derfor prøver jeg at fortsætte med at oversætte som frivillig, selvom at jeg kan have svært ved at finde tid til det nogle gange.
First, voluntary work provides rewarding activities for those who might otherwise have little to occupy their time.
Vi er ikke imod frivilligt arbejde. I Frankrig har vi lige givet unge mellem 18 og 25 år, som ikke har arbejde og ikke er under uddannelse, mulighed for at udføre opgaver af generel interesse i kommunale organer, i non profit sammenslutninger og i ikkekommercielle offentlige foretagender.
It is a policy that is still massively rewarding farmers and is detrimental to animals and the environment.
Denne politik belønner fortsat massivt landmændene og skader dyrene og miljøet.
At the same time, we must continue our efforts to stabilize world market prices at a more rewarding level.
Vi udelukker dog ikke, at direkte indkomsttilskud i et begrænset antal tilfælde og i en fælles ramme vil kunne udgøre en del af politikken, således som det for øvrigt allerede er sket i enkelte tilfælde.
This period also represented one of the major tools available in the context of pharmaceutical legislation for rewarding innovation.
Denne periode repræsenterede også et af de vigtigste redskaber til belønning af innnovation, der var til rådighed inden for lovgivningen om lægemidler.
The preservation of this industry is of great importance and will, I am certain, prove highly rewarding for the Community.
Da vi ved, hvor farligt det vil være blot delvis at give afkald på en af delene, så lad os i fællesskab søge nye løsninger, der unddrager sig denne manikæiske opdeling. Kort sagt lad os forny i fællesskab
It must also be used for training that will lead to rewarding and safe jobs and for local employment initiatives.
Mod ustabil beskæftigelse og småjobs til underbetaling, som breder sig på bekostning af kvalificeret og fast arbejde?
Fewer and fewer people are attracted to farming as a way of life, particularly when more rewarding work is available elsewhere.
Færre og færre mennesker ønsker at slå sig ned som landmænd, specielt når man kan finde mere lønsomt arbejde andre steder.
Madam President, we approved the report as it is an important instrument for rewarding businesses which go further than other businesses.
Fru formand, vi har godkendt betænkningen, da den er et vigtigt instrument til at belønne virksomheder, som går længere end andre virksomheder.
It would be rewarding for the development cooperation of the European Union if we were to be involved in these new methods.
For EU's udviklingssamarbejde kan det betale sig at deltage i sådanne nye metoder.
They can treat those who are dependent on them unequally by rewarding or punishing them for features which are out of their control.
De kan behandle de mennesker, som er afhængige af dem, uligeværdigt ved at belønne eller straffe dem for noget, som de selv ikke har nogen indflydelse på.
The same arguments can equally well apply here in that we are encouraging prudent risk management and rewarding those that manage and reduce risk.
De samme argumenter kan også anvendes her, hvor vi opfordrer til forsigtig risikoforvaltning og belønner dem, der forvalter og reducerer risici.
Waiving customs debt for illegal imports would, after all, mean rewarding the importation of illegal goods which is obviously not the aim of the exercise.
Frihavne og frizoner bliver i dag behandlet på en måde, som om de ikke hørte til Fællesskabets toldområde. Varer kan således indføres til og udføres fra disse områder, uden at der opstår en toldskyld.
There we can continue the dialogue we have had all along on these difficult but also rewarding issues that are common to the three institutions.
Der kan vi fortsætte den dialog, vi har haft hele vejen igennem om disse vanskelige men også glædelige problemer, som vi har fælles i de tre institutioner.
I have recently been accepted as a volunteer translator at Global Voices in Spanish, which to me represents a great joy and a very rewarding experience.
Jeg er for nylig blevet accepteret som frivillig oversætter ved Global Voices på spansk, som er mig en stor fornøjelse og en meget belønnende oplevelse.
Pending this, I do favour a freeze on recruitment so that we may emerge with a more efficient and rewarding organization of our own work which includes
Det overstiger ikke medlemmernes åndsevner at veksle pengene i en bank, hvilket de allerfleste af vore bor gere faktisk formår at gøre uden alt for meget besvær.
That would have been a strange trade off, rewarding those who would have harmed us when they have a strict duty to take back their illegal emigrants.
Det ville have været en mærkværdig handel, hvis vi belønnede dem, der skulle have skadet os, når det er deres strenge pligt at tage deres illegale indvandrere tilbage.
Rewarding the grasshoppers and punishing the ants will not help the euro it will do nothing to further European integration at this very sensitive point in its development.
At belønne de dovne og straffe de flittige er ikke til gavn for euroen og EU's opbygning på et så vanskeligt tidspunkt i EU's eksistens.
For years, American human rights policy was geared to punishing countries that strayed off course and to rewarding governments in countries where America had military and economic interests.
I årevis gik den amerikanske menneskerettighedspolitik ud på at straffe lande, som fulgte en afvigende kurs, og belønne regeringer i lande, hvor USA havde militære og økonomiske interesser.
It's a most hodgepodgical Most illogical Most confusiling Most bamboozling
Det er den mest ulogiske, idiotiske, højst forvirrende, mystificerende
(j) the amounts and, where appropriate, the arrangements for rewarding or compensating investigators and trial subjects and the relevant aspects of any agreement between the sponsor and the site
j) størrelsen af og de nærmere regler for udbetaling af eventuelt honorar eller eventuel kompensation til investigatorer og forsøgspersoner, der deltager i kliniske forsøg, og de relevante klausuler i enhver påtænkt kontrakt mellem sponsor og forsøgssted
Be that as it may, the report is still along the right lines, Mr Maffre Baugé's efforts have been outstanding and the work of the committee has been rewarding.
Dette forhindrer ikke, at betænkningen går i den rigtige retning, at Emmanuel Maffre Baugés arbejde har været bemærkelsesværdigt, og
As a sign of our political commitment, we must finally show Macedonia in practice that we are indeed rewarding its own welcome regional cooperation by genuinely embarking on regional projects.
Inden for rammerne af vores politiske engagement skal Makedonien langt om længe mærke, at dets eget prisværdige regionale samarbejde bliver belønnet af os i form af en konkret opstart af regionale projekter.
Failure to meet this challenge in full would be to offer the people of Europe a narrower, less rewarding, less secure and less prosperous future than they could otherwise enjoy.
Hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg ikke, at dette ville være den mest produktive anvendelse af de begrænsede personaleressourcer, vi har til rådighed.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, first of all I wish everyone a pleasant beginning to the working year and let us hope it gets off to a rewarding start.
Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer, først og fremmest vil jeg gerne ønske alle en behagelig begyndelse på arbejdsåret, og lad os håbe, at vi kommer godt fra start.
Most bemuddling Most bebefufuddling Thing
Hjerteknækkende, urovækkende ting
In conclusion, the Committee on Agriculture shows the Commission the path it should take this consists of rewarding quality, convinced as we are that this way we shall eliminate the formation of surpluses.
Endelig anviser udvalget om landbrug Kommission en den retning, der består i at belønne kvalitet, idet vi er overbevist om, at dette er den løsning, der skal til for at forhindre, at overskuddene dannes.

 

Related searches: Most Rewarding - The Most Rewarding Part - The Most Rewarding Thing - Most Rewarding Job - Most Rewarding Experience - One Of The Most Rewarding Things - What Do You Find Most Rewarding - Most Rewarding Programme - I Find Most Rewarding - Most Rewarding Response -