Translation of "most rewarding job" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Most - translation : Rewarding - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They should be most rewarding. General, if...
Det må være lønsomt.
My dear Colonel, thank you for a most rewarding evening.
Min kære Oberst, jeg takker for en meget udbytterig aften.
And it is during this period, we have found... ... thesubjectwillmake his most rewarding associations... ... betweenhiscatastrophic experience, environment...
På dette stadium har vi erfaret... at den mest effektive association... finder sted mellem den fysiske katastrofefornemmelse... og den vold han iagttager.
Well, that's sometimes rewarding.
Det kan være gavnligt.
It needs to be rewarding.
Det skal være givende.
That's very rewarding, believe me.
Det er virkelig meget givende.
If you qualify, and we think that you can, we're prepared to offer you the most lucrative and rewarding work.
Hvis du kvalificerer dig, og det tror vi, vil vi tilbyde dig noget af det mest indbringende arbejde.
And truly, to be a part of something so much larger than yourself is the most rewarding experience you can possibly have.
Og det at være en del af noget så meget større end en selv er den mest belønnende oplevelse du overhovedet kan have.
It is all about rewarding, not penalising.
Det drejer sig altså ikke om straf, men om belønning.
Investing in sustainable energy is costly, but rewarding.
Det er dyrt at investere i vedvarende energi, men det er umagen værd.
For example, construction is the most dangerous job that there is.
så er der også problemer og komplikationer.
It's Kraft's peculiar way of rewarding loyalty to the crown.
Det er Krafts egensindige måde at belønne loyalitet til den engelske krone.
There is a major problem with rewarding the law breakers.
Der er et væsentligt problem ved at belønne lovovertræderne.
If you must know, I found her body quite rewarding.
Hvis du ma vide det, fandt jeg hendes krop ganske dejlig.
See to it that you make it a rewarding one.
Sørg for også at opnå resultater.
Mr President, a job work is the most important means of preventing exclusion.
Hr. formand, en arbejdsplads, et arbejde er den vigtigste måde at forebygge isolation på.
Well, now we're faced with the most nervewracking part of a detective's job.
u kommer den mest nervepirrende del af en detektivs arbejde.
Condoning anything less would amount to rewarding those who infringe Community legislation.
At acceptere noget andet ville være det samme som at belønne overtrædere af fællesskabsbestemmelserne.
Beginning in 1986, there should be substantial net job creation in most Member States.
Allerede i 1986 vil man i de fleste medlemslande kunne registrere en betydelig nettostigning i antallet af nye arbejdspladser.
We decided that the one that most people could relate to because most people had been through, was the job interview.
Vi besluttede, at det de fleste mennesker kunne relatere til, fordi de fleste havde prøvet det, var jobsamtalen.
Small scale production of quality produce is more labour intensive and more rewarding.
Hvorfor anvender man stadig hormoner, hvad enten de er kunstige eller naturlige?
In this we stressed the need for these guidelines to help those most in need by encouraging practical training on the job and productive job creation schemes.
Der understrege de vi behovet for, at disse retningslinjer skulle hjælpe de mest trængende ved at opmuntre til praktisk oplæring på selve arbejdspladsen og produktive jobskabelsesordninger. Disse ordninger er truede efter det sid ste udkast til retningslinjer, som vi har set.
I am sure that we all took away rewarding reading matter during our summer break.
Jeg er sikker på, at vi alle havde givtig litteratur med os på vores sommerferie.
You are rewarding the production of supernumerary embryos, which one might term a stock incentive.
De belønner produktion af overtallige embryoner, hvilket man kunne kalde lagerproduktion.
For the purpose of fostering growth and job creation, it must be sufficiently rewarding for entrepreneurs and enterprises to invest in the development and production of goods and services rather than to focus efforts, for example, on rent seeking activities.
For at fremme vækst og beskæftigelse skal det være tilstrækkeligt lukrativt for iværksættere og virksomheder at investere i udvikling og fremstilling af varer og tjenester i stedet for f.eks. at satse på aktiviteter, der giver et sikkert, regelmæssigt afkast.
The remote server did not accept the print job, most likely because the printer is not shared.
Den eksterne server accepterede ikke udskriftsopgaven, sandsynligvis fordi printeren ikke er delt. Maintenance command submitted
Further job losses in the region already affected in the past would be a most unwelcome blow.
Yderligere tab af arbejdspladser i regionen, som allerede er blevet ramt tidligere, ville være et hårdt slag.
Indeed, he had a very difficult job to do, but he tackled it most successfully. Why the difficulty?
Blumenfeld lene, som vi talte om i går og i forgårs.
Energy saving is the most rapid, cheap and job creating method of reducing Europe's dependence on imported oil.
Energibesparelser er den hurtigste, reneste og billigste måde og samtidig den måde, hvorpå der skabes flest arbejdspladser, til at reducere Europas afhængighed af importeret olie.
I offer my most profound... admiration, ...my deepest affection, ...and my overwhelming gratitude... for a job well done.
giver jeg udtryk for min beundring min dybeste hengivenhed og min overvældende taknemlighed for vel udført arbejde.
It is very rewarding, therefore, despite lacking time sometimes, I try to keep translating as a volunteer.
Det er meget belønnende og derfor prøver jeg at fortsætte med at oversætte som frivillig, selvom at jeg kan have svært ved at finde tid til det nogle gange.
First, voluntary work provides rewarding activities for those who might otherwise have little to occupy their time.
Vi er ikke imod frivilligt arbejde. I Frankrig har vi lige givet unge mellem 18 og 25 år, som ikke har arbejde og ikke er under uddannelse, mulighed for at udføre opgaver af generel interesse i kommunale organer, i non profit sammenslutninger og i ikkekommercielle offentlige foretagender.
actual job is considered as a transitional job esent job
betragter det nuværende arbejde som midlertidigt de (eller ved, at dette vil ske)
They have to make a proper job of tackling the social problem that causes us most con cern unemployment.
Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at man kan sige, at disse mål er af generel karakter.
The rapporteur has done a good job. The draft now before us is supported by most of the House.
Ordføreren har imidlertid gjort det godt og stiller i dag et forslag, som langt størstedelen af medlemmerne går ind for.
It is a policy that is still massively rewarding farmers and is detrimental to animals and the environment.
Denne politik belønner fortsat massivt landmændene og skader dyrene og miljøet.
In other words unless Europe reverses the world trend, then its most important growth industry will suffer significant job losses.N
Hvis Europa ikke vender tendensen i verden, vil dets vigtigste vækstindustri med andre ord komme ud for at miste et betydeligt antal arbejdspladser.
At the same time, we must continue our efforts to stabilize world market prices at a more rewarding level.
Vi udelukker dog ikke, at direkte indkomsttilskud i et begrænset antal tilfælde og i en fælles ramme vil kunne udgøre en del af politikken, således som det for øvrigt allerede er sket i enkelte tilfælde.
This period also represented one of the major tools available in the context of pharmaceutical legislation for rewarding innovation.
Denne periode repræsenterede også et af de vigtigste redskaber til belønning af innnovation, der var til rådighed inden for lovgivningen om lægemidler.
I was doing my job. Your job?
Jeg gjorde bare mit arbejde.
They are affected most particularly by the virtual disappear ance of job vacancies offering some prospects of stability and professional development.
De rammes især af, at ledige stillinger, der giver visse udsigter til stabilitet og erhvervsmæssig udvikling, praktisk talt forsvinder.
Most women now have a paid job, while men do not work fewer hours to look after and raise the children.
I mellemtiden har de fleste kvinder et betalt arbejde, uden at mændene er begyndt at arbejde mindre for at passe og opdrage børnene.
It is also your job, the Commission's job, to convey to the Member States that supervision and control are the most basic tasks of the Member States, something you have criminally neglected in recent years.
Det er også Deres opgave, hr. Byrne, og Kommissionens opgave, at gøre det klart over for medlemsstaterne, at overvågning og kontrol er opgaver, der udelukkende hører til i medlemsstaterne, og det er en opgave, som De i de seneste år har forsømt på det groveste.
The preservation of this industry is of great importance and will, I am certain, prove highly rewarding for the Community.
Da vi ved, hvor farligt det vil være blot delvis at give afkald på en af delene, så lad os i fællesskab søge nye løsninger, der unddrager sig denne manikæiske opdeling. Kort sagt lad os forny i fællesskab
It must also be used for training that will lead to rewarding and safe jobs and for local employment initiatives.
Mod ustabil beskæftigelse og småjobs til underbetaling, som breder sig på bekostning af kvalificeret og fast arbejde?

 

Related searches: Most Rewarding Job - Rewarding Job - Job So Rewarding - Most Rewarding - The Most Rewarding Part - The Most Rewarding Thing - Most Rewarding Experience - One Of The Most Rewarding Things - What Do You Find Most Rewarding - Most Rewarding Programme -