Translation of "most rewarding response" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Most - translation : Response - translation : Rewarding - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They should be most rewarding. General, if...
Det må være lønsomt.
My dear Colonel, thank you for a most rewarding evening.
Min kære Oberst, jeg takker for en meget udbytterig aften.
And it is during this period, we have found... ... thesubjectwillmake his most rewarding associations... ... betweenhiscatastrophic experience, environment...
På dette stadium har vi erfaret... at den mest effektive association... finder sted mellem den fysiske katastrofefornemmelse... og den vold han iagttager.
Well, that's sometimes rewarding.
Det kan være gavnligt.
It needs to be rewarding.
Det skal være givende.
That's very rewarding, believe me.
Det er virkelig meget givende.
If you qualify, and we think that you can, we're prepared to offer you the most lucrative and rewarding work.
Hvis du kvalificerer dig, og det tror vi, vil vi tilbyde dig noget af det mest indbringende arbejde.
And truly, to be a part of something so much larger than yourself is the most rewarding experience you can possibly have.
Og det at være en del af noget så meget større end en selv er den mest belønnende oplevelse du overhovedet kan have.
It is all about rewarding, not penalising.
Det drejer sig altså ikke om straf, men om belønning.
Investing in sustainable energy is costly, but rewarding.
Det er dyrt at investere i vedvarende energi, men det er umagen værd.
It's Kraft's peculiar way of rewarding loyalty to the crown.
Det er Krafts egensindige måde at belønne loyalitet til den engelske krone.
There is a major problem with rewarding the law breakers.
Der er et væsentligt problem ved at belønne lovovertræderne.
If you must know, I found her body quite rewarding.
Hvis du ma vide det, fandt jeg hendes krop ganske dejlig.
See to it that you make it a rewarding one.
Sørg for også at opnå resultater.
In most of these (15 24), the response was complete.
I de fleste af disse tilfælde (15 24) var responsen fuldstændig.
Is criminal prosecution always the most appropriate response to fraud?
Er straffeforfølgning altid det bedste svar på svig?
This response will be most useful to the other institutions.
De ser fordele for sig selv i det ene, ulemper i det andet.
Condoning anything less would amount to rewarding those who infringe Community legislation.
At acceptere noget andet ville være det samme som at belønne overtrædere af fællesskabsbestemmelserne.
Most types of breast cancer grow in response to the hormone oestrogen.
De fleste former for brystkræft vokser som reaktion på hormonet østrogen.
Most types of breast cancer grow in response to the hormone oestrogen.
De fleste typer brystkræft vokser ved påvirkning af hormonet østrogen.
Small scale production of quality produce is more labour intensive and more rewarding.
Hvorfor anvender man stadig hormoner, hvad enten de er kunstige eller naturlige?
The Commission will be taking measures in response to your most important findings.
Kommissionen vil lade de vigtigste resultater af Deres arbejde følge af handling.
Joint responsibility in dealing with terrorism is our main, most effective, political response.
Vores fælles ansvar for bekæmpelse af terrorisme er vores vigtigste politiske reaktion, den mest effektive.
I am sure that we all took away rewarding reading matter during our summer break.
Jeg er sikker på, at vi alle havde givtig litteratur med os på vores sommerferie.
You are rewarding the production of supernumerary embryos, which one might term a stock incentive.
De belønner produktion af overtallige embryoner, hvilket man kunne kalde lagerproduktion.
It is very rewarding, therefore, despite lacking time sometimes, I try to keep translating as a volunteer.
Det er meget belønnende og derfor prøver jeg at fortsætte med at oversætte som frivillig, selvom at jeg kan have svært ved at finde tid til det nogle gange.
First, voluntary work provides rewarding activities for those who might otherwise have little to occupy their time.
Vi er ikke imod frivilligt arbejde. I Frankrig har vi lige givet unge mellem 18 og 25 år, som ikke har arbejde og ikke er under uddannelse, mulighed for at udføre opgaver af generel interesse i kommunale organer, i non profit sammenslutninger og i ikkekommercielle offentlige foretagender.
A comprehensive response to such barriers might be achieved most effectively through coordinated action on EU level.
Den mest effektive måde at reagere på sådanne hindringer på er måske ved koordineret aktion på EU niveau.
For all of the European institutions it demands the speediest and most substantial response we can deliver.
Situationen kræver det hurtigste og stærkeste svar, som EU's institutioner kan give.
It is a policy that is still massively rewarding farmers and is detrimental to animals and the environment.
Denne politik belønner fortsat massivt landmændene og skader dyrene og miljøet.
At the same time, we must continue our efforts to stabilize world market prices at a more rewarding level.
Vi udelukker dog ikke, at direkte indkomsttilskud i et begrænset antal tilfælde og i en fælles ramme vil kunne udgøre en del af politikken, således som det for øvrigt allerede er sket i enkelte tilfælde.
This period also represented one of the major tools available in the context of pharmaceutical legislation for rewarding innovation.
Denne periode repræsenterede også et af de vigtigste redskaber til belønning af innnovation, der var til rådighed inden for lovgivningen om lægemidler.
Lord Cockfield. I simple wish to say that I am most obliged to the honourable Member for his response.
Lord Cockfield. (EN) Jeg ønsker blot at sige, at jeg er det ærede medlem meget taknemlig for hans svar.
Best response Complete response
Bedste respons Komplet respons
The preservation of this industry is of great importance and will, I am certain, prove highly rewarding for the Community.
Da vi ved, hvor farligt det vil være blot delvis at give afkald på en af delene, så lad os i fællesskab søge nye løsninger, der unddrager sig denne manikæiske opdeling. Kort sagt lad os forny i fællesskab
It must also be used for training that will lead to rewarding and safe jobs and for local employment initiatives.
Mod ustabil beskæftigelse og småjobs til underbetaling, som breder sig på bekostning af kvalificeret og fast arbejde?
In the cases occurring during treatment, most of these events (16 22) occurred in patients presenting no response to Raptiva.
I de tilfælde, hvor bivirkningerne optrådte under behandlingen, forekom de fleste bivirkninger (16 22) hos patienter, der ikke respondere på behandlingen med Raptiva.
Percentage of subjects in clinical response and in sustained clinical response Clinical response at Week 8a Clinical response at Week 30a Sustained response (clinical response at both
Procent forsøgspersoner i klinisk respons og i vedvarende klinisk respons Klinisk respons i uge 8a
Response (n qualified for response)
Respons (n kvalificeret til respons)
(Best response rates) Haematological response
(Bedste respons) Hæmatologisk respons
Cytogenetic response Major response n ( )
Cytogenetisk respons Major respons n ( )
Fewer and fewer people are attracted to farming as a way of life, particularly when more rewarding work is available elsewhere.
Færre og færre mennesker ønsker at slå sig ned som landmænd, specielt når man kan finde mere lønsomt arbejde andre steder.
Madam President, we approved the report as it is an important instrument for rewarding businesses which go further than other businesses.
Fru formand, vi har godkendt betænkningen, da den er et vigtigt instrument til at belønne virksomheder, som går længere end andre virksomheder.
response PASI response ( of patients)b
PASI respons ( of patienter) b
NA, not available ORR overall response rate CR complete response PR partial response
NA, ikke tilgængelig ORR samlet responsrate CR fuldstændigt respons PR partielt respons

 

Related searches: Most Rewarding Response - Rewarding Response - Most Rewarding - The Most Rewarding Part - The Most Rewarding Thing - Most Rewarding Job - Most Rewarding Experience - One Of The Most Rewarding Things - What Do You Find Most Rewarding - Most Rewarding Programme -