Translation of "nautical almanac" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Almanac - translation : Nautical - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I mean, this nautical almanac published the lunar differences for every month of the year.
Jeg mener, denne nautiske almanak udgav forskellene i månen for hver måned det pågældende år.
Almanac
Almanak
Results of Almanac calculation
Resultater af Almanakberegning
In this case, as trustworthy as the world almanac.
I dette tilfælde lige så troværdig som verden på almanak.
nautical mile
sømil
nautical miles
sømil
nautical miles
sømilunit synonyms for matching user input
nautical miles per hour
sømil pr. time
You are 70 nautical miles downrange.
Din position er 70 sømils afstand.
Beyond 20 nautical miles from the base line.
Mængden af hajer, der fanges i forbindelse med tun og lignende arter, ved fiskeri under mandat fra IOTC af EU langlinefartøjer med fiskeritilladelse inden for rammerne af denne protokol, begrænses til 250 ton pr. år i Madagaskars fiskerizone.
Beyond 12 nautical miles from the base line
Uden for 12 sømil fra basislinjen.
Educated at Nautical College, Pangbourne, and Southampton University.
Uddannet ved Nautical College, Pangbourne, og Southampton Universitet. Tilknyttet Tempieton College, Oxford (1984 1989).
They do not have the same nautical qualities.
De har ikke de samme nautiske kvaliteter.
Member State measures within the 12 nautical mile zone
Foranstaltninger truffet af medlemsstaterne inden for 12 sømilezonen
Having a 'range' of 25 nautical miles or more and
Med en aktionsradius på 25 sømil eller mere, og
I am referring above all to the uniform fixing of the Member States' territorial limits at twelve nautical miles and their economic zones at 200 nautical miles.
Denne konklusion følger alle rede af artikel 4, stk. 2, litra h) i forordning 802 68, hvori det er fastsat, at som varer, der fuldt ud er fremstillet i et land, anses
Our vehicle is now 120 nautical miles altitude, 170 miles downrange.
Vores fartøj er nu ved 120 sømils højde og 170 mils afstand.
radar reflectors giving an echo of at least two nautical miles.
Radarreflektorer, der giver et ekko på mindst to sømil.
for passive gear extending more than one nautical mile, on labels attached to the upper first row of the passive gear at regular intervals not exceeding one nautical mile so that no part of the passive gear extending more than one nautical mile shall be left unmarked.
for passive redskaber, der er over én sømil lange, på mærker, der er fastgjort til det passive redskabs øverste maskerække med regelmæssige mellemrum på højst en sømil, så ingen del af et passivt redskab, der er over én sømil langt, er umærket.
(b) for passive gear extending more than one nautical mile, on labels attached to the upper first row of the passive gear at regular intervals not exceeding one nautical mile so that no part of the passive gear extending more than one nautical mile shall be left unmarked.
b) for passive redskaber, der er over én sømil lange, på mærker, der er fastgjort til det passive redskabs øverste maskerække med regelmæssige mellemrum på højst en sømil, så ingen del af et passivt redskab, der er over én sømil langt, er umærket.
(d) radar reflectors giving an echo of at least two nautical miles.
d) Radarreflektorer, der giver et ekko på mindst to sømil.
the tanker is more than 50 nautical miles from the nearest land
at tankskibet befinder sig mere end 50 sømil fra nærmeste kyst,
Intermediary marker buoys shall be deployed at distances of not more than 1 nautical mile so that no part of the gear extending 1 nautical mile or more shall be left unmarked.
Der må højst være én sømil mellem mellemmarkeringsbøjerne, så ingen del af redskabet ud over 1 sømil er uafmærket.
intermediary marker buoys shall be deployed at distances of not more than 5 nautical miles so that no part of the gear extending 5 nautical miles or more shall be left unmarked
Der må højst være 5 sømil mellem mellemmarkeringsbøjerne, så ingen del af redskabet ud over 5 sømil er uafmærket.
Intermediary marker buoys shall be deployed at distances of not more than 1 nautical mile so that no part of the gear extending 1 nautical mile or more shall be left unmarked.
Der må højst være 1 sømil mellem mellemmarkeringsbøjerne, så ingen del af redskabet ud over 1 sømil er uafmærket.
Nautical services for piloting and mooring are universally recognised as services of general interest.
De nautiske lods og fortøjningstjenester er internationalt anerkendt som en forsyningspligtydelse.
Educated at the Nautical College, Pangboume 1961 1968 and the University of Southampton 1968 1973.
Uddannet ved Nautical College, Pangbourne 1961 1968 og Southampton Universitet 1968 1973. Tidl. dekan, Tempieton College, Oxford og administrerende direktør for Det Europæiske Center for Offentlige Anliggender, Oxford.
It's a nautical term, you see, meaning the baggy or swollen parts of a sail.
Det er et sømandsudtryk, og betyder den posede eller hævede del af et sejl.
Intermediary marker buoys shall be fixed to passive gear extending more than 1 nautical mile.
Passive redskaber, der er over 1 sømil lange, skal udstyres med mellemmarkeringsbøjer.
(b) Estonia, Latvia and Lithuania shall be limited to those parts of the 200 nautical mile zone lying seawards of 12 nautical miles from the baselines of Member States in the Baltic Sea south of 59 30' N
b) Estlands, Letlands eller Litauens flag, til de dele af fiskerizonen på 200 sømil, som ligger mere end 12 sømil fra medlemsstaternes basislinjer i Østersøen syd for 59 30' N
Barbados, Guyana, Japan, South Korea, Suriname, Trinidad and Tobago, and Venezuela shall be limited to those parts of the 200 nautical mile zone lying seawards of 12 nautical miles from the baselines of the French Department of Guyana.
Barbados', Guyanas, Japans, Sydkoreas, Surinams, Trinidad og Tobagos eller Venezuelas flag, til de dele af fiskerizonen på 200 sømil, som ligger mere end 12 sømil fra det franske departement Guyanas basislinjer.
(a) operating exclusively within 12 nautical miles of the baseline of the flag Member State or
a) der udelukkende fisker inden for 12 sømil fra flagmedlemsstatens basislinje, eller
the fishing vessel shall move to another fishing location not closer than five nautical miles away.
skal fiskerfartøjet sejle til en anden fangstplads mindst 5 sømil væk.
To put it in nautical language when it comes to financing seaports, the bulkheads are closed.
I sømandsjargon ville man sige, at når det gælder finansieringen i søhavnene, lukkes skotterne i.
the instantaneous rate of discharge of oil content does not exceed 30 litres per nautical mile
at den øjeblikkelige udtømningshastighed af olieindhold ikke overstiger 30 liter pr. sømil,
(d) Barbados, Guyana, Japan, South Korea, Suriname, Trinidad and Tobago, and Venezuela shall be limited to those parts of the 200 nautical mile zone lying seawards of 12 nautical miles from the baselines of the French Department of Guyana.
d) Barbados', Guyanas, Japans, Sydkoreas, Surinams, Trinidad og Tobagos eller Venezuelas flag, til de dele af fiskerizonen på 200 sømil, som ligger mere end 12 sømil fra det franske departement Guyanas basislinjer.
(b) Barbados, Guyana, Japan, South Korea, Suriname, Trinidad and Tobago, and Venezuela shall be limited to those parts of the 200 nautical mile zone lying seawards of 12 nautical miles from the baselines of the French Department of Guyana.
b) Barbados', Guyanas, Japans, Sydkoreas, Surinams, Trinidad og Tobagos eller Venezuelas flag, til de dele af fiskerizonen på 200 sømil, som ligger mere end 12 sømil fra det franske departement Guyanas basislinjer.
According to current Community legislation, Greek fishermen have exclusive fishing rights within a zone of 6 nautical miles, as opposed to the 12 nautical miles which apply to the other Member States of the EU, especially the Mediterranean countries.
Ifølge gældende fællesskabslovgivning er de eksklusive fiskerirettigheder for græske fiskere fastsat til seks sømil i modsætning til de 12 sømil, der gælder for de øvrige EU lande, navnlig Middelhavslandene.
South of latitude 17 50 00 N, at 6 nautical miles calculated from the low water mark.
Syd for 17 50 00 N 6 sømil fra lavvandsgrænsen.
South of latitude 17 50 00 N, at 6 nautical miles calculated from the low water mark.
Kystrejer sydlig rosenreje og rynket reje ( Penaeus notialis) og hestereje (Penaeus kerathurus)
South of latitude 19 21 N from the 3 nautical mile line from the low water mark.
For fisk måles mindstemålet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde).
The area of prohibition during the closed season is beyond four nautical miles measured from the baselines.
Det af forbudsperioden berørte område ligger uden for fire sømil målt fra basislinjerne.
The VVD backs the rapporteur where he wants to limit the directive to the technical nautical services.
VVD støtter ordføreren i at begrænse det til de teknisk nautiske tjenester.
Capable of providing navigation information at speeds in excess of 600 m s (1165 nautical miles hour)
Kan yde navigationsinformation ved hastigheder på over 600 m s (1165 sømil time)
Intermediary marker buoys shall be fixed to passive gear extending more than 5 nautical miles as follows
Passive redskaber, der er over 5 sømil lange, skal udstyres med mellemmarkeringsbøjer på følgende måde

 

Related searches: Nautical Almanac - Almanac - Almanac Data - Gps Almanac - Banker Almanac - Bankers Almanac - Load Almanac - Poor Richards Almanac - Check Almanac - 3. Almanac Data -