Translation of "need to meet" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Meet - translation : Need - translation : Need to meet - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We need to meet them where they are.
Vi skal møde dem hvor de er.
We need to meet each other half way.
Vi må mødes på halvvejen.
Need to modify the ship to meet changed market demands
Behov for ændring af skibet af hensyn til de ændrede tekniske og kommercielle krav
Or you could actually meet my need.
Eller I kunne faktisk give mig det jeg har brug for.
We need public funding that is sufficient to meet these needs.
Men det er nødvendigt med omfattende offentlige midler for at opfylde disse behov.
Both countries still need more time to meet the accession criteria.
De to lande har brug for mere tid, før de kan opfylde tiltrædelsesforudsætningerne.
By the way, we don't need to talk when we meet.
Vi behøver næppe snakke sammen, når vi ses.
Do the Info Points help meet that need?
Opfylder Info Points det behov?
The annual report would, therefore, need to meet a number of standards.
Årsberetningen bør derfor leve op til en række standarder.
Energy production alone would need to increase 44 by 2030 to meet such demand.
så vi i år 2030 måske er mere end 8 mia. mennesker på planeten. Alene energiproduktionen ville skulle stige
These fishery agreements, Mr President, meet a two fold need.
Fiskeriaftalerne opfylder to nødvendigheder nødvendigheder.
We need to find answers within our own society in order to meet these challenges.
For at kunne klare disse udfordringer er det nødvendigt, at vi finder en løsning på dette problem.
Firstly, that there is a need for development and secondly, that they clearly display the political will to meet that need.
For det første at der er et behov for udvikling, og for det andet at de er klart udtryk for den politiske vilje til at imødekomme dette behov.
European manufactures of refinery equipment are also likely to need additional labour to meet this demand.
Jeg har sva ret, at Kommissionen ud fra denne juridiske situation ikke ser nogen mulighed for og ikke anser det for lovende straks at tage dette spørgsmål op.
On the one hand, do the additives meet a technological need?
For det første opfylder tilsætningsstofferne et teknologisk behov?
However, in certain cases there is a genuinely urgent need for the committees to meet.
Udvalget for ungdom, kultur, uddannelse, information og sport behandlede den 29. maj og 9. juli udkastet til betænkning og vedtog enstemmigt det foreliggende forslag til beslutning.
Like other services, postal services came into being in order to meet a social need.
Posttjenester er ligesom andre tjenester opstået, fordi de opfylder et samfundsmæssigt behov.
NCBs decide when they need to receive data from reporting agents in order to meet this deadline .'
NCB' erne afgør , hvornår de skal modtage data fra rapporteringsenhederne for at kunne overholde denne frist .
NCBs decide when they need to receive data from reporting agents in order to meet this deadline .'
NCB' erne afgør , hvornår de skal modtage data fra rapporteringsenhederne for at kunne overholde denne frist .
NCBs decide when they need to receive data from reporting agents in order to meet this deadline .
NCB' erne bestemmer , hvornår de senest skal modtage data fra rapporteringsenhederne for at overholde denne tidsfrist .
NCBs decide when they need to receive data from reporting agents in order to meet this deadline .
NCB' erne afgør , hvornår de skal modtage data fra rapporteringsenhederne for at kunne overholde denne frist .
NCBs decide when they need to receive data from reporting agents in order to meet this deadline.
NCB'erne afgør, hvornår de skal modtage data fra rapporteringsenhederne for at kunne overholde denne frist.
To ensure their successful implementation we need to allow sufficient time for Member States to meet these objectives.
For at sikre en effektiv gennemførelse af forslagene er det nødvendigt at give medlemsstaterne tilstrækkelig tid til at nå målene.
It goes without saying that we would totally support financial aid to meet this desperate need.
Jeg ved, at dr. Garret FitzGeralds regering er beslutsom.
Given the changes our planet is undergoing, we need collective courage to meet these ecological challenges.
På grund af de ændringer, som vores planet er udsat for, har vi brug for fælles mod til at tage disse økologiske udfordringer op.
A reduction in the loan ceiling from 16 billion to 12 billion seems apt to meet this need .
For at dække sådanne behov vil det imidlertid være passende at nedsætte långivningsrammebeløbet fra 16 mia . EUR til 12 mia .
The authorities of Member States which fail to meet Eurojust' s request will need to justify their actions.
Myndighederne i en medlemsstat, som ikke ville efterkomme Eurojusts anmodning, skal retfærdiggøre deres afvisning.
We have to meet this need for information, especially in those areas where ignorance gives rise to fears.
Dette informationsbehov skal vi imødekomme, netop på de områder, hvor uvidenhed skaber angst.
Whereas there is a growing need for information on the structure of enterprises, a need which current Community statistics are not able to meet
der er et stigende behov for oplysninger om virksomhedernes struktur, og dette behov kan ikke daekkes med de eksisterende faellesskabsstatistikker
Greater capacity can meet an increase in demand without the immediate need to put the prices up.
Større kapacitet kan absorbere en stigning i efterspørgslen uden med det samme at presse prisen i vejret.
the need to avoid unnecessary and discriminatory burdens on economic operators, the need to safeguard against fraud and corruption and the need to provide further facilitation for operators that meet high level of compliance
parternes behov for at anvende et (evt. elektronisk) administrativt enhedsdokument
Expertise in the field is necessary you need to meet the people you need to know what people have to put up with there, what the conditions are.
Kendskab til området er nødvendigt, man skal lære folk at kende, og man skal vide, hvordan folk dér må arbejde og under hvilke omstændigheder.
The NCBs shall decide when they need to receive data from reporting agents in order to meet this deadline .
arbejdsdag efter udgangen af den måned , de vedrører . NCB' erne afgør , hvornår de skal modtage data fra rapporteringsenhederne for at kunne overholde denne frist .
The NCBs may decide when they need to receive data from reporting agents in order to meet this deadline .'
De nationale centralbanker kan afgøre , hvornår de skal modtage data fra rapporteringsenhederne for at kunne overholde denne frist .
The NCBs may decide when they need to receive data from reporting agents in order to meet this deadline .
De nationale centralbanker kan afgøre , hvornår de skal modtage data fra rapporteringsenhederne for at kunne overholde denne frist .
National central banks decide when they need to receive data from reporting institutions in order to meet this deadline .
De nationale centralbanker bestemmer , hvornår de senest skal modtage data fra rapporterende institutioner for at overholde denne tidsfrist .
To meet this need, the Single Act has extended the scope of the Treaty to include new common policies.
Med henblik herpå har Fællesakten udvidet Traktatens anvendelsesområde til at omfatte nye fælles politikker.
To meet this need, the Single Act has extended the scope of the Treaty to include new common policies.
Med henblik herpå har Fællesakten udvi det Traktatens anvendelsesområde til at omfatte nye fæl les politikker.
If the industry is unable to meet these conditions, we need to abandon the marketing of genetically modified food.
Hvis industrien ikke opfylder disse betingelser, skal vi afskaffe markedsføringen af genetisk modificerede fødevarer.
(18) To enable producer groups better to meet the recognition conditions, there is a need to authorise changes to recognition plans.
(18) For at producentsammenslutningerne bedre kan opfylde betingelserne for anerkendelse er det nødvendigt at tillade ændringer i anerkendelsesplanen.
To meet the need for labour, industry first turned to national manpower reserves, then to Italy, and finally to nonCommunity countries.
For at dække behovet for arbejdskraft gjorde man i første række brug af de nationale arbejdskraftsreserver, dernæst de italienske arbejdskraftsreserver og endelig arbejdskraftsreserverne i landene uden for Fællesskabet.
This is desirable not only to meet an elementary social need, but for equally obvious legal and economic reasons.
Dette bør ske både ud fra et elementært socialt krav og af indlysende juridiske og økonomiske grunde.
Europe needs manpower, so in order to meet that need we must have a global and voluntary immigration policy.
Vi må sikre befolkningstilvækst. Europa mangler arbejdskraft, og for at overvinde disse mangler må vi føre en samlet og målrettet indvandringspolitik.
In order to meet all 200 environmental EU requirements, all Eastern European governments together need to spend another EUR 120 billion.
For at opfylde alle EU's 200 miljølove, skal de samlede myndigheder i Østeuropa stadig anvende 120 milliarder euro.
We need to meet the scientific and technological challenges of the 1980s and 1990s if Europe is to be able to continue
Jeg vil ganske særlig omtale den yderst relevante analyse, der findes i hr. Poniatowskis betænkning, af omfanget af de japanske og amerikanske udfordringer, som vi står overfor, samt af den nuværende situation for den europæiske reaktion og den vej, vi

 

Related searches: Need Need Need - Meet Meet Met - We Meet Meet On - I Cannot Meet Meet Today - Does It Meet Meet The - Meet A Need - Need To Meet - To Meet This Need - Meet The Need For - Meet Every Need -