Translation of "not legally valid" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Legally - translation : Not legally valid - translation : Valid - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The testament is not legally valid, since it isn't certified.
Papiret er ikke juridisk gyldigt, da det ikke er bevidnet.
Even without the US, the Kyoto Protocol will be legally valid.
Også uden USA får Kyoto protokollen retsgyldighed.
I hope that we can find a way of making it legally valid.
Jeg håber, at vi kan finde en måde at gøre det juridisk gyldigt på.
Under the Patent Office's current practices, it has already awarded more than 30 000 patents, many of which are not actually legally valid.
Vi har nu en eksisterende praksis, hvor Patentkontoret har tilkendt over 30.000 patenter, hvoraf mange faktisk ikke er retsgyldige.
So what we are talking about is an existing, legally valid agreement which expires in 2003.
Vi taler altså om en eksisterende retsgyldig aftale, der udløber i 2003.
That is not legally possible.
Det er juridisk umuligt.
It is not legally binding.
på basis af materialer henhørende under enhver position, undtagen materialer henhørende under pos. 2207 eller 2208
It is not legally binding.
ex 2004 og ex 2005
Decisions taken by the Council based on Article 5 of that Joint Action shall continue to be legally valid.
Afgørelser truffet af Rådet i medfør af den fælles aktions artikel 5 har dog fortsat retslig gyldighed.
File not valid
Filen er ikke gyldigTotal displayed lines
Name Not Valid
Navn ikke gyldigt
This is not a legally binding document.
Det er ikke et juridisk bindende dokument.
I'm not saying he was legally insane.
Jeg siger ikke, han var sindsforvirret.
Whoever feels that the budget is not legally valid must take his case to the European Court of Justice, but if the budget has been legally signed, the resources must be made available automatically and that is something for which the Member States are responsible.
Man behøver jo ikke være så følgagtig, at det ligner kryben, og da slet ikke af en regering i et land, hvor interessen for Fællesskabet er så iskold, som den er i Danmark.
Email address not valid
E mail adressen er ugyldig
Guarantee not valid in
Forsendelsesangivelse og summarisk indpassageangivelse
I welcome your clear statement that the Commission considers the 1980 supplementary budget and the 1981 budget legally valid and therefore binding.
Jeg glæder mig over Deres klare udsagn, at De, Kommissionen, betragter tillægsbudgettet for 1980 og budgettet for 1981 som retsgyldige og derfor som bindende.
First of all, it is not legally binding.
For det første er den ikke lovmæssigt bindende.
The guarantee must be governed by the law of an EU Member State and be legally valid , binding and enforceable against the guarantor .
Garantien skal være underlagt lovgivningen i et EUland . Den skal være juridisk gyldig og bindende og skal kunne gøres gældende over for garanten .
The guarantee must be governed by the law of an EU Member State and be legally valid , binding and enforceable against the guarantor .
Garantien skal være underlagt lovgivningen i et EU land . Den skal være juridisk gyldig og bindende og skal kunne gøres gældende over for garanten .
The guarantee must be governed by the law of an EU Member State and be legally valid , binding and enforceable against the guarantor .
Garantien skal være underlagt lovgivningen i et EU land . Den skal være juridisk gyldig og bindende og skal kunne gøres gældende over for garanten .
Error Stylesheet is not valid.
Fejl Stilark ikke gyldigt.
Not a valid CRC file!
Ikke en gyldig CRC fil!
The date is not valid.
Datoen er ikke gyldig.
Threshold not a valid number
Tærsklen er ikke et gyldigt tal
The query is not valid.
Forespørgslen er ikke gyldig.
The file is not valid.
Filen er ikke gyldig.
52 Guarantee not valid for
52 kaution sS ikke D KONTROLLERET AF AFGANGSTCLOSTEDET
What is not valid anymore?
Hvad passer ikke mere?
52 Guarantee not valid for
52 Kaution gælder ikke
The guarantee must be governed by the law of an EU Member State and be legally valid , binding and enforceable ( 42 ) against the guarantor .
Garantien skal være underlagt lovgivningen i et EU land . Den skal være juridisk gyldig og bindende og skal kunne gøres gældende ( 42 ) over for garanten .
The guarantee must be governed by the law of an EU Member State and be legally valid , binding and enforceable ( 60 ) against the guarantor .
Garantien skal være underlagt lovgivningen i et EU land . Den skal være juridisk gyldig og bindende og skal kunne gøres gældende ( 60 ) over for garanten .
I do not think that that is legally possible.
(Forslaget til afgørelse vedtoges)
However, this communication is not legally binding in character.
Men denne meddelelse er ikke juridisk bindende.
Error Stylesheet not valid, files not loaded yet?
Fejl Ugyldigt stilark. Filer endnu ikke indlæst?
Under the new system, agreements that fulfil the conditions of Article 81(3) are legally valid and enforceable without the adoption of an administrative decision.
Den nye ordning indebærer, at aftaler, der opfylder betingelserne i artikel 81, stk. 3, er gyldige og retskraftige, uden at der træffes en administrativ beslutning.
KWW argues that there is no legally valid reason why the Commission would question the legality of the restructuring aid seven years after approving it.
KWW hævder, at der ikke er nogen juridisk gyldig grund til, at Kommissionen skulle sætte spørgsmålstegn ved lovligheden af omstruktureringsstøtten syv år efter godkendelsen.
As a result of the legally valid injection of resources under the conditions described above, the possible economic advantage at issue here accrued to HLB.
Med de midler, der blev overdraget på ovennævnte vilkår, voksede den mulige økonomiske fordel for HLB.
Document is not a valid FictionBook
Dokumentet er ikke gyldig FictionBookNAME OF TRANSLATORS
The provided service is not valid
Den givne tjeneste er ikke gyldig
The certificate is not valid, yet.
Certifikatet er ikke gyldigt, endnu.
The signature file is not valid
Signaturfilen er ikke gyldig
This is not a valid value.
Dette er ikke en gyldig værdi.
This is not a valid time.
Dette er ikke et gyldigt tidspunkt.
This is not a valid date.
Dette er ikke en gyldig dato.

 

Related searches: Not Legally Valid - Shall Not Establish A Legally Valid Contractual Relationship - Legally Valid - Legally Valid And Binding - Is Legally Valid - Legally Valid Manner - Legally Valid Signed - Legally Valid Signature - Legally Valid Contractual Relationship - In A Legally Valid Way -