Translation of "post mortem examination report" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Post mortem inspection
BILAG 8 F
post mortem inspection
inspektion efter slagtning
post mortem inspection,
inspektion efter slagtning
POST MORTEM HEALTH INSPECTION
KOEDUNDERSOEGELSE
After post mortem inspection
Når inspektionen efter slagtning er afsluttet
Carcases of domestic swine shall be systematically sampled in slaughterhouses as part of the post mortem examination.
Der udtages systematisk prøver af slagtekroppe af tamsvin på slagterier som led i undersøgelsen efter slagtning.
in slaughterhouses, throughout both ante mortem and post mortem inspection
i slagterier såvel under hele inspektionen før slagtning som inspektionen efter slagtning,
post mortem inspection in a slaughterhouse,
inspektion efter slagtning på et slagteri
experience of production line post mortem inspection.
koedundersoegelse ved transportbaand .
Today there are only post mortem examinations.
I dag kan man udelukkende teste døde dyr.
in game handling establishments, throughout post mortem inspection.
i vildthåndteringsvirksomheder under hele inspektionen efter slagtning.
Post mortem lesions in birds infected with HPAI virus
Post mortem læsioner hos fugle inficeret med HPAI virus
Diagnostic laboratories must have facilities for post mortem examination, the necessary capacity for serology, histology etc. and must maintain the skills for rapid diagnosis.
Diagnoselaboratorierne skal have faciliteter til post mortem undersøgelser, den nødvendige kapacitet til serologiske og histologiske undersøgelser osv. og skal vedligeholde færdighederne i hurtig diagnosticering.
DECISION OF THE OFFICIAL VETERINARIAN AT THE POST MORTEM INSPECTION
EMBEDSDYRLAEGENS BEDOEMMELSE VED KOEDUNDERSOEGELSEN
Any clinical sign or post mortem lesion suggesting avian influenza.
Alle kliniske tegn eller post mortem læsioner, der kunne tyde på aviær influenza.
The post mortem inspection must be carried out under suitable lighting.
Koedundersoegelsen skal foretages ved tilstraekkelig belysning .
During post mortem inspection, the official veterinarian is to carry out
Under inspektionen efter slagtning skal embedsdyrlægen
(a) the detection of clinical signs and post mortem lesions of disease
a) påvisning af kliniske tegn og post mortem læsioner
In laboratory studies, a local transient swelling was found at post mortem examination in up to 40 of the birds for at least 14 days after subcutaneous vaccination.
Ved laboratorieundersøgelser fandtes post mortem en lokal forbigående hævelse i op til 40 af fuglene i mindst 14 dage efter subkutan vaccination.
In these circumstances, it is not necessary to require trained hunters to deliver all viscera to the game handling establishment for post mortem examination, if they carry out this initial examination and identify no anomalies or hazards.
Under disse omstændigheder er det ikke nødvendigt at kræve, at uddannede jægere indleverer alle organer til vildthåndteringsvirksomheden til inspektion, hvis de foretager denne foreløbige undersøgelse og ikke finder nogen afvigelser eller risici.
The post mortem inspection procedures described in Chapters I and IV are the minimum requirements for the examination for cysticercosis in bovine animals over six weeks old and swine.
Procedurerne for inspektion efter slagtning, der er beskrevet i kapitel I og IV, udgør mindstekrav til undersøgelse for cysticercose hos kvæg over seks uger og hos svin.
The post mortem inspection must include (a) visual inspection of the slaughtered animal
Koedundersoegelsen omfatter a ) Visuel undersoegelse af det slagtede dyr
The EFSA is currently evaluating rapid post mortem tests intended for small ruminants.
EFSA er i færd med at evaluere en række hurtige test til påvisning hos døde dyr, som er beregnet på mindre drøvtyggere.
4. infected fish fish in which the presence of a list I or list II disease has been officially confirmed as the result of a laboratory examination or, in the case of ISA, as the result of a clinical examination and a post mortem examination
4) sygdomsangrebne fisk fisk, hos hvilke en liste I eller liste II sygdom officielt er konstateret efter en laboratorieundersoegelse eller, naar der er tale om infektionsanaemi hos laks, efter en klinisk og en post mortem undersoegelse
C. Post clearance examination of declarations
C. Efterfoelgende kontrol af angivelserne
(4) The EFSA is currently evaluating rapid post mortem tests intended for small ruminants.
(4) EFSA er i færd med at evaluere en række hurtige test til påvisning hos døde dyr, som er beregnet på mindre drøvtyggere.
Carcases and offal of solipeds are to undergo the following post mortem inspection procedures
Slagtekroppe og slagtebiprodukter af dyr af hestefamilien skal underkastes følgende procedure for inspektion efter slagtning
the detection of clinical signs and post mortem lesions of disease in those birds
påvisning af kliniske sygdomstegn og post mortem læsioner hos sådanne fugle
The first point that I want to make is that it is absolutely essential that the staff responsible for the inspection of animals prior to slaughter and for post post mortem examination of carcasses are competent and highly qualified.
Men trods indsatsen er denne teori rent faktisk ikke blevet bevist efter seks års forskning, og man må tage i betragtning, at der i denne periode er opnået en væsentlig større viden om stratosfærisk fotokemi.
all slaughtered animals shall undergo a post mortem inspection carried out by an official veterinarian
Alle slagtede dyr skal undersøges efter slagtningen af en embedsdyrlæge.
the official veterinarian need not be present at all times during post mortem inspection if
behøver embedsdyrlægen ikke permanent at være til stede ved inspektionen efter slagtning, forudsat
All birds are to undergo post mortem inspection in accordance with Sections I and III.
Alt fjerkræ underkastes inspektion efter slagtning i henhold til afsnit I og III.
Such animals are to undergo detailed ante mortem examination in order to make a diagnosis.
Sådanne dyr skal underkastes en grundig inspektion før slagtning, så der kan stilles en diagnose.
derive from animals which have been slaughtered in a slaughterhouse, and which have been found fit for human consumption following ante mortem and post mortem inspection
stamme fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, og som er blevet fundet egnet til konsum efter inspektionen før og efter slagtning
they derive from animals which have been slaughtered in a slaughterhouse, and which have been found fit for human consumption following ante mortem and post mortem inspection
de stammer fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, og som er blevet fundet egnet til konsum efter inspektionen før og efter slagtning
(b) the viscera of which have undergone post mortem inspection in a wild game processing house
b) hvis indvolde er blevet undersoegt efter nedlaegningen i en virksomhed, der behandler vildtlevende vildt
Until post mortem inspection is completed, parts of a slaughtered animal subject to such inspection must
Indtil inspektionen efter slagtning er gennemført, skal dele af et slagtet dyr, der underkastes en sådan inspektion
Carcases and accompanying offal are to be subjected without delay after slaughter to post mortem inspection.
Slagtekroppe og ledsagende spiselige slagtebiprodukter skal straks efter slagtningen underkastes en inspektion efter slagtning.
Carcases and offal of sheep and goats are to undergo the following post mortem inspection procedures
Slagtekroppe og slagtebiprodukter af får og geder skal underkastes følgende procedure for inspektion efter slagtning
In the event of an emergency slaughter, the carcase shall be subjected to post mortem examination as soon as possible in accordance with paragraphs 1 to 4 before it is released for human consumption.
I tilfælde af nødslagtning underkastes slagtekroppen hurtigst muligt en inspektion i overensstemmelse med punkt 1 4, inden den erklæres for egnet til konsum.
in which clinical symptoms or post mortem lesions of classical swine fever have been officially confirmed, or
hos hvilke der officielt er bekræftet kliniske symptomer på klassisk svinepest eller post mortem læsioner som følge heraf, eller
in which clinical symptoms or post mortem lesions of African swine fever have been officially confirmed, or
hos hvilke der officielt er bekræftet kliniske symptomer på afrikansk svinepest eller post mortem læsioner som følge heraf, eller
Carcases submitted to the laboratory must be subjected to post mortem examination and samples of the following organs must be taken faeces or intestinal contents, brain tissue, trachea, lungs, liver, spleen and other obviously affected organs.
Kroppe, der er indsendt til laboratoriet, skal undersøges, og der tages prøver af følgende organer fæces eller mave tarm indhold, hjernevæv, luftrør, lunger, lever, milt og andre synligt angrebne organer.
Routine post mortem examinations are carried out by veterinary surgeons employed by the Department on all animals slaughtered.
Rutinemæssige obduktioner gennemføres af ministeriets dyrlæger på alle slagtede dyr.
criteria to determine when, on the basis of a risk analysis, the official veterinarian need not be present in slaughterhouses and game handling establishments throughout ante mortem and post mortem inspection
kriterier til afgørelse af, hvornår embedsdyrlægen på grundlag af en risikoanalyse ikke behøver at være permanent til stede ved inspektion før og efter slagtning i slagterier og vildthåndteringsvirksomheder

 

Related searches: Ante-mortem Or Post-mortem Inspection - Post-mortem Examination Report - Post-mortem Examination - Post Mortem Report - Ante-mortem Examination - Post Mortem Inspection - Post Mortem Care - Post Mortem Findings - Post Mortem Meeting - A Post Mortem -