Translation of "realignment process" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Process - translation : Realignment - translation : Realignment process - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

REALIGNMENT OF ERM CURRENCIES ( )
SVINGNINGER I VALUTAKURSERNE INDEN FOR EMS
I also believe that, all in all, the recent realignment of the European currencies in Ootmarsum may help the decision making process in various ways.
Også det nye faktum, at de europæiske valutaer blev omreguleret, hvilket skete for nylig i Ootmarsum, kan efter min mening i sin helhed give forskellige positive bidrag til beslutfiingsdannelsen.
A fourth realignment was agreed in early 1993 .
En fjerde kursjustering fandt sted i begyndelsen af 1993 .
For 1982, however, the realignment will have significant repercussions.
Der er nemlig ikke engang en måned til, at førstebehandlingen af budgetforslaget for 1982 skal finde sted.
The first is the substantive realignment of the initiatives.
For det første den indholdsmæssige nyskabelse.
The French referendum thus became a reference date for a possible realignment .
Den franske folkeafstemning blev således en referencedato for en mulig kursjustering .
B2 1448 86 by Mr Bonaccini and others, on the realignment of currencies.
B2 1448 86) af Bonac cini m.fl. om tilpasning af valutakurserne.
This will require a definite realignment of the agricultural policy in some respects.
I betragtning af at vi ikke har kunnet deltage i udarbejdelsen af dette dokument, må De til lade, at jeg fremkommer med nogle bemærkninger.
Markets expected that the process towards EMU would foster economic convergence in the Community through domestic adjustment measures and , thus , that imbalances would be eliminated without the need for a realignment in the ERM .
Markederne forventede , at 0MU processen ville bringe okonomisk konvergens i Fællesskabet gennem indenlandsk tilpasning , og at ubalancer således ville blive elimineret uden behov for en kursjustering i ERM .
Rather than explaining why this realignment was necessary, one should perhaps explain how it was
Jeg kan tilføje, som De godt ved, at man i definitionen af de forskellige rent valutariske mekanismer er enedes om et vist antal friholdelser, som er forklaringen på, at
Opinions differ on the recent realignment in the EMS, as we have also heard here.
1 1104 81) om ændringen af centralpariteterne i Det europæiske monetære System.
The realignment of the EMS currencies entails a devaluation of the ECU against the Deutschmark.
Hr. formand, jeg har opsummeret nogle af de vigtig ste punkter, som er til behandling under denne debat.
When the efforts of the authorities to stabilise exchange markets proved unsuccessful , a realignment became unavoidable .
Når myndighedernes indsats for at stabilisere valutainarkederne viste sig at v z re uden succes , blev en kursjustering uundgåelig .
So we need every now and then to face up to a realignment in the EMS.
Derfor må vi hele tiden foretage en justering af EMS.
France gave details of the measures it announced during discussion on realignment a few days later.
Frankrig redegjorde nogle dage efter for de foran staltninger, der blev varslet under drøftelserne om justeringen.
This means that every parity realignment, calculated in national currencies, leads to price increases or decreases.
Samtlige parlamentsmedlemmer har ret til at stille ændringsforslag til et hvilket som helst beslutningsforslag.
DE CAMARET (DR). (FR) This has been Europe's eleventh monetary realignment in just a few years.
De Camaret (DR). (FR) Det monetære Europa har oplevet sin ellevte justering inden for få år.
However , a realignment is no panacea and does not , therefore , eliminate the need for supporting stabilityoriented policies .
En kursjustering er dog ingen patentlosning , og den vil derfor ikke fjerne behovet for en underbyggende stabilitetsorienteret politik .
He referred to what happened 10 days ago when the realignment of currencies took place in the
Men i et af den britiske Labour gruppes ændringsforslag til Provan be
But it is also true that the latest realignment has illustrated the defects of the present system.
Stabilitet er faktisk den største fordel ved ECU'en, og det er let at forstå, hvorfor operationerne i ECU af lidt mindre omfang i den seneste tid.
Realignment of monetary parities Adjust ment of agricultural prices Motions for resolutions by Mr Bonaccini and others (Doc.
Ændringen af valutakurserne Reguleringer af Undbrugspriseme. Forslag til beslutning af Bonaccini m.fl. (dok. 1 599 81) og de la Malène m.fl. (DEP) (dok. 1 584 81)
In particular after realignment certain currencies must be enabled to go up in value or to go down.
Først og fremmest skal man efter en ge nopretning tillade visse valutaer at blive styrket eller svækket.
Adjustments of central rates are subject to mutual agreement between all countries participating in the ERM ( see also realignment ) .
Tilpasninger af centralkurserne kræver enighed mellem alle deltagerne i ERM ( se også valutakursjustering ) .
Adjustments of central rates are subject to mutual agreement between all countries participating in the ERM ( see also realignment ) .
Tilpasninger af centralkurserne kræver enighed mellem alle deltagerne i ERM .
These factors have contributed in no small measure to the need for monetary realignment within the European Monetary System.
ligheder med, i princippet svækkes det fælles grundlag, måske svigtes det endog helt.
The realignment of the EMS central rates on 12 January differs from previous central rate adustments in two respects.
EMS har medvirket til at sænke inflationstakten og til EF medlemsstaternes stabilitetspolitik.
Realignment change in the ECU central rate and bilateral central rates of one or more currencies participating in the ERM .
2a , og protokol nr. 6 , hvori landenes fremskridt henimod konvergens skal måles . 356
Following our own realignment and the revaluation of a number of major rival currencies, our competitive position has been improved.
Hurd, formand for Rådet. (EN) Hr. formand, det er mig en stor glæde at få lejlighed til at være til stede
A first step in this direction has already been taken with the realignment of the various currencies in the EMS.
Om finansministrene i den forbindelse kan spille en meningsfuld rolle, afhænger efter min mening af spørgsmålet, hvorvidt de er villige til at påtage sig konsekvenserne af den politik, der i årevis har været ude af kontrol i form af ubetalte regninger og i form af overskudslagre.
The realignment of 12 June enables us boldly to reaffirm certain facts or objectives relative to European economic and monetary policy.
Jeg tror, det først og fremmest er fordi vi ikke har et fællesskabsorgan, der er egnet til at vedtage den på demokratisk vis.
Mr Bocklet (PPE). (DE) Mr President, ladies and gentlemen, the realignment of the CAP is confined essentially to the milk sector.
Herom kommer der fra forskellige sider altid en række argumenter, som egentlig tilslører det virkelige problem.
Mr Pranchère (COM). (FR) Mr President, you have just said that the Commission will make a short statement on the monetary realignment.
Formanden. Hr. Pranchère, jeg har indordnet dette punkt under forhandlingen om erklæringerne om resultaterne af Det europæiske Råd i Bruxelles.
But as priority had to be given at Ootmarsum to discussing the monetary realignment, one might ask whether it was possible in
Men i betragtning af at man i første række i Ootmarsum skulle beskæftige sig med valuta kursernes justering, er det et spørgsmål, om man i weekenden den 5. 6. april havde mulighed for at bli
However, this change should not be considered as a realignment as the Pound sterling did not previously participate in the exchange rate mechanism.
Denne forskel skal dog ikke opfattes som en justering af pundkursen, da pundet ikke tidligere har deltaget i vekselkursmekanismen. Kilde Eurostat
Mr Moreau. (FR) Madam President, I have but a few minutes in which to talk about the realignment of the European Monetary System.
Rentesatserne er forblevet det, derer, ligesom også handelsforbindelserne med Østlandene.
I hope the recent EMS realignment shows signs of a greater realism, greater cooperation and a greater will to convergence of economic policy.
Især ændringsforslaget til punkt 5 er vigtigt for os, nemlig ønsket om at ingen politikere og fagforeningsfolk, som tidligere har udøvet deres funktion diskrimineres.
As regards agro monetary questions, Mr President, a development we must bear in mind is the realignment of currencies a few days ago.
Hr. formand, så er der lige de to punkter, som jeg har antydet foruden de tre hovedpunkter, nemlig forholdet til De forenede Stater og de agro monetære anliggender.
( a ) Negative numbers indicate losses . the crisis , recent depreciations have more than fully offset the losses in Italy since the last realignment in 1987
Af de lande , som i perioden fnr krisen havde haft det stnrste tab i konkurrenceevnen i forhold til de mrige ERM lande , har de seneste valutakursfald mere end opvejet tabet for Italien siden den seneste kursjustering i 1987
I read in my newspapers that a Mr Geoffrey Littler was closely involved in the negotiations on the realignment within the European Monetary Committee.
Van Dijk (ARC). (NL) Hr. formand, vi er ikke imod aftaler som led i EMS, da disse i det mindste bruges til at beskytte befolkningen mod dollarkursens uberegneligheder.
And this gives their full value to the various accompanying measures which can be taken, when one notes that such a situation really existed, when one records it in the books, so to speak, through the realignment, but when one says at the same time that for the realignment to succeed a number of additional conditions must be met.
Derfor, fru formand, har vi i dag for parlamentsmedlemmer på tværs af salen, fra alle ti medlemsstater, tror jeg, fremsat forslag, hvori vi anmoder på vegne af alle brugerne af lufthavnen i Bruxelles den belgiske regering om at træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at fremskynde formaliteterne i lufthavnen i Bruxelles.
The previous bilateral central rates between the Belgian and Luxembourg franc and the Irish punt have not been affected by the realignment of 12 June.
Positiv er endvidere den aftale, hvorefter man på formandsplan inden for Fællesskabernes tre institutioner har været i stand til at løse klassifikationen af udgifterne og de problemer, der har med budgettet at gøre.
Mr Ortoli, Vice President of the Commission. (FR) Mr President, after every monetary realignment, the Commission traditionally presents the work of the ministers of finance.
Ortoli, næstformand i Kommissionen. (FR) Hr. formand, sædvanen kræver, at Kommissionen efter en valutajustering redegør for det på finansministerplan udførte arbejde.
On the eve of realignment, both Germany and the Netherlands made their monetary policies more flexible by cutting their interest rates by a substantial amount.
Hvis vi vil gennemføre en større integration af Europa, må vi mobilisere al den kraft, vi råder over, og hele vor energi.
B2 1414 86 by Mr Fourçans and others, on behalf of the Liberal and Democratic Reformist Group, on the eleventh realignment of the Euro pean Monetary System
B2 1412 86) af Her man m.fl. for PPE gruppen om det europæiske monetære system
Remove process identifier from process name.
Slet procesidentifikator fra procesnavn.

 

Related searches: Realignment Process - Process Of Realignment - Realignment - Strategic Realignment - Organizational Realignment - Managed Realignment - Business Realignment - Portfolio Realignment - Corporate Realignment - Organisational Realignment -