Translation of "regulations and codes" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Regulations - translation : Regulations and codes - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Alberta Acts, Regulations and Codes
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Forvaltningsorganet for udvælgelse og avl inden for husdyrhold)
otherwise, on national technical regulations, recognised national standards or building codes.
der ingen tilbud blev afgivet, eller ingen leverandører anmodede om at deltage
The Commission regularly publishes regulations updating the list of country codes.
Hvis der indgives en papirbaseret toldangivelse, adskilles de tre dele med bindestreger ( ).
amending several regulations as regards the combined nomenclature codes for certain fruit and vegetables and certain products processed from fruit and vegetables
om ændring af flere forordninger for så vidt angår den kombinerede nomenklaturs koder for visse frugter og grøntsager og for visse forarbejdede frugter og grøntsager
The codes contained in the Regulations enumerated in Annex I to this Regulation are replaced by the codes of the Combined Nomenclature as shown in that Annex.
Koderne i de forordninger, der er angivet i bilag I til denne forordning, erstattes af koderne i den kombinerede nomenklatur som vist i bilaget.
(b) attribute Taric codes and Taric additional codes,
b) at tildele Taric koder eller tillægskoder
(6) Whereas, certain regulations still being relevant but having references to codes and legal notes which no longer exist should be updated in order to take into account the appropriate codes and legal notes in force
(6) visse forordninger er fortsat relevante, men henviser til koder eller legale bestemmelser, der ikke eksisterer, og bør derfor ajourføres med henvisning til gældende koder eller legale bestemmelser
Codes and identifiers
Koder og identifikatorer
(3) in addition to the codes for the destinations or stable groupings of countries, codes for third countries are listed in the nomenclature of countries and territories for the Community's statistics for foreign trade and for trade between the Member States. Sectoral regulations may also contain codes for groupings of countries
(3) ud over disse koder for faste bestemmelsessteder og landegrupper findes der også koder for hvert enkelt af de tredjelande, der er opført i listen over lande og territorier med henblik på statistikkerne over EF's udenrigshandel og handlen mellem dets medlemsstater i sektorforordningerne kan der ligeledes forekomme koder for landegrupper
Market practices breaching rules and regulations designed to prevent market abuse, or codes of conduct, are less likely to be accepted by competent authorities.
Markedspraksis, der indebærer overtrædelse af regler og retsforskrifter om forebyggelse af markedsmisbrug eller adfærdskodeks, vil formentlig ikke kunne accepteres af de kompetente myndigheder.
The CN codes given in the Annexes to the Regulations referred to below are replaced by the corresponding CN codes in accordance with the table of equivalence in the Annex to this Regulation
KN koderne i bilagene til nedennævnte forordninger erstattes af de tilsvarende KN koder ifølge sammenligningstabellen i bilaget
base the technical specification on international standards, where such exist otherwise, on national technical regulations, recognized national standards or building codes.
at basere de tekniske specifikationer på internationale standarder, hvis sådanne forefindes, og hvis det ikke er tilfældet, på nationale tekniske forskrifter, anerkendte nationale standarder eller byggeforskrifter.
base the technical specification on international standards, if they exist otherwise, on national technical regulations, recognised national standards or building codes.
besvare alle rimelige anmodninger om relevante oplysninger fra en leverandør, der deltager i udbudsproceduren, eller som er interesseret i at deltage, forudsat at sådanne oplysninger ikke giver den pågældende leverandør en fordel i forhold til andre leverandører.
Whereas, as a result, the following regulations affected by amendment of the subheadings of the abovementioned CN codes should be amended
der bør derfor foretages ændringer af de forordninger, der er berørt af de nævnte ændringer af underpositionerne i KN koderne det drejer sig navnlig om følgende forordninger
' codes 01 to 99 harmonized Community codes
kode 01 99 harmoniserede fællesskabskoder
Other Regulations have become redundant owing to changes to the descriptions of products and their related codes in the Harmonised System or in the Combined Nomenclature.
Andre forordninger er blevet overflødige på grund af ændringer af varebeskrivelserne og de tilsvarende koder i det harmoniserede system eller i den kombinerede nomenklatur.
Section 7 Codes and identifiers
Afsnit 7 Koder og identifikatorer
Codes
Koder
( v ) change of MFI identification codes and ( vi ) change of MFI identification codes involving reallocation .
( v ) ændring af MFIidentifikationskoder og ( vi ) ændring af MFI identifikationskoder , som omfatter gentildeling .
( v ) change of MFI identification codes and ( vi ) change of MFI identification codes involving reallocation .
( v ) ændring af MFI identifikationskoder og ( vi ) ændring af MFI identifika tionskoder , som omfatter gentildeling .
The product concerned is glyphosate originating in the PRC (the product concerned), currently classifiable within CN codes ex29310095 (TARIC codes 2931009581 and 2931009582) and ex38083027 (TARIC codes 3808302711 and 3808302719).
Varen er glyphosat med oprindelse i Kina (i det følgende kaldet den pågældende vare ). Den klassificeres i øjeblikket under KN kode ex29310095 (Taric kode 2931009581 og 2931009582) og ex38083027 (Taric kode 3808302711 og 3808302719).
Codes of conduct and best practices.
adfærdskodekser og bedste praksisser.
Account identification codes and alphanumeric identifiers
Kontoidentifikationskoder og alfanumeriske identifikatorer
CODES OF CONDUCT AND ADMINISTRATIVE COOPERATION
ADFÆRDSKODEKSER OG ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE
Display and reporting of identification codes
Identifikationskoder visning og indberetning
The ISO codes for those Member States and the abbreviations for the European Community in their languages should therefore be added to the relevant provisions of those Regulations.
De pågældende medlemsstaters ISO koder og forkortelserne af Det Europæiske Fællesskab på deres eget sprog bør derfor indsættes i de relevante bestemmelser i de pågældende forordninger.
(5) Whereas, due to changes to the descriptions of products, their related codes and legal notes in the Harmonized System nomenclature or in the Combined Nomenclature certain classification regulations should be repealed when such regulations are no longer relevant or valid
(5) på grund af ændringer i varebeskrivelserne eller deres relaterede koder eller i de legale bestemmelser i det harmoniserede systems nomenklatur eller i den kombinerede nomenklatur bør visse forordninger ophæves, såfremt de ikke længere er relevante eller gyldige
GUARANTEE CODES
KODER FOR TYPER AF SIKKERHEDSSTILLELSE
Country codes
Landebetegnelse
SGI CODES
KODER FOR FØLSOMME VARER
Country Codes
Landekoder
HS Codes
Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ), til fremstilling af krydsfiner eller andet lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende til ende, af tykkelse ikke over 6 mm.
CN Codes
Over TK 90 af MFN toldsats
HS CODES
Beskrivelse
HS Codes
Lovgivning Latvijas Vēstnesis (Letlands officielle tidende)
ISIN codes
ISIN codes
ISO codes
ISO koder
ISIN codes
ISIN koder
ADDITIONAL CODES
TILLAEGSKODER
CN Codes
KN koder
Identification codes
Identifikationskoder
ATC codes
Mineralpræparater ATC koder
Language codes
Sprog koder
PACKAGING CODES
mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, fleksibel plast, trykbeholder (intermediate bulk container, composite, flexible plastic, pressurised) ZP
CN codes
Kode i den kombinerede nomenklatur

 

Related searches: Codes And Regulations - Regulations And Codes - Regulations, Codes And Standards - Local Codes And Regulations - Codes Rules And Regulations - Laws, Regulations And Industry Codes - Regulations And Industry Codes - Applicable Laws, Regulations And Industry Codes - Building Regulations And Codes - Installation Codes And Regulations -