Translation of "rules regulations codes" to Danish language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Alberta Acts, Regulations and Codes
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Forvaltningsorganet for udvælgelse og avl inden for husdyrhold)
Market practices breaching rules and regulations designed to prevent market abuse, or codes of conduct, are less likely to be accepted by competent authorities.
Markedspraksis, der indebærer overtrædelse af regler og retsforskrifter om forebyggelse af markedsmisbrug eller adfærdskodeks, vil formentlig ikke kunne accepteres af de kompetente myndigheder.
Rules and regulations
Love og administrative forskrifter
otherwise, on national technical regulations, recognised national standards or building codes.
der ingen tilbud blev afgivet, eller ingen leverandører anmodede om at deltage
The Commission regularly publishes regulations updating the list of country codes.
Hvis der indgives en papirbaseret toldangivelse, adskilles de tre dele med bindestreger ( ).
relevant Community and national rules and regulations,
relevant fællesskabslovgivning og nationale love og administrative forskrifter
The codes contained in the Regulations enumerated in Annex I to this Regulation are replaced by the codes of the Combined Nomenclature as shown in that Annex.
Koderne i de forordninger, der er angivet i bilag I til denne forordning, erstattes af koderne i den kombinerede nomenklatur som vist i bilaget.
This Regulation lays down the rules governing securities to be given, either to the following Regulations or under any implementing regulations, unless other rules are laid down by those Regulations
I denne forordning fastlægges bestemmelserne for de sikkerhedsstillelser, som er foreskrevet i nedenstående forordninger eller i gennemførelsesforordninger hertil, medmindre der er fastsat andre bestemmelser i de pågældende forordninger
This Regulation lays down the rules governing securities to be given, either under the following Regulations or under any implementing Regulations, unless other rules are laid down by those Regulations
I denne forordning fastlaegges bestemmelserne for sikkerhedsstillelse, som er foreskrevet i nedenstaaende forordninger eller i gennemfoerelsesforordninger hertil, medmindre der er fastsat andre bestemmelser i de paagaeldende forordninger
This Regulation lays down the rules governing securities to be provided, either under the following Regulations or under any implementing regulations, unless other rules are laid down by those Regulations
I denne forordning fastlægges bestemmelserne for de sikkerhedsstillelser, som er foreskrevet i nedenstående forordninger eller i gennemførelsesforordninger hertil, medmindre der er fastsat andre bestemmelser i de pågældende forordninger
(b) the rules and regulations of the producer organisation
b) producentorganisationens regler
Inside, outside, all of them... rules and regulations and bosses.
Inde, ude, alle de... regler og chefer.
technical specifications, rules or codes of practice for the installation and maintenance of security devices, and procedures for assessing and approving the compliance of undertakings which install or maintain security devices with such specifications, rules or codes of practice.
tekniske specifikationer, regler eller normer for installation og vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr samt procedurer for evaluering og godkendelse af, om virksomheder, der installerer eller vedligeholder sikkerhedsudstyr, overholder sådanne specifikationer, regler eller normer.
The CN codes given in the Annexes to the Regulations referred to below are replaced by the corresponding CN codes in accordance with the table of equivalence in the Annex to this Regulation
KN koderne i bilagene til nedennævnte forordninger erstattes af de tilsvarende KN koder ifølge sammenligningstabellen i bilaget
These rules shall include (i) the Rules of Procedure, (ii) Financial Rules and Rules relating to Projects, (iii) the Staff Regulations and Rules and (iv) the Staff Provident Fund Rules.
Disse regler omfatter i) forretningsorden, ii) finansielle regler og regler vedrørende projekter, iii) personalevedtægter og regler og iv) regler for personaleforsorgsfonden.
Yes why are you Germans so obsessed with rules and regulations?
Hvorfor er I så besatte af regler? Det forstår I ikke.
Finally, Commissioner, you mentioned the changes to FIFA rules and regulations.
Til slut, hr. kommissær, nævnte de ændringerne i FIFA's regler og bestemmelser.
There's certain rules and regulations governing the fighting of a war.
Der er altså visse regler, når man går i krig.
base the technical specification on international standards, where such exist otherwise, on national technical regulations, recognized national standards or building codes.
at basere de tekniske specifikationer på internationale standarder, hvis sådanne forefindes, og hvis det ikke er tilfældet, på nationale tekniske forskrifter, anerkendte nationale standarder eller byggeforskrifter.
base the technical specification on international standards, if they exist otherwise, on national technical regulations, recognised national standards or building codes.
besvare alle rimelige anmodninger om relevante oplysninger fra en leverandør, der deltager i udbudsproceduren, eller som er interesseret i at deltage, forudsat at sådanne oplysninger ikke giver den pågældende leverandør en fordel i forhold til andre leverandører.
Whereas, as a result, the following regulations affected by amendment of the subheadings of the abovementioned CN codes should be amended
der bør derfor foretages ændringer af de forordninger, der er berørt af de nævnte ændringer af underpositionerne i KN koderne det drejer sig navnlig om følgende forordninger
' codes 01 to 99 harmonized Community codes
kode 01 99 harmoniserede fællesskabskoder
This Regulation establishes rules on the regulations governing political parties at European level and rules regarding their funding.
I denne forordning fastlægges bestemmelser om statutten for og finansiering af politiske partier på europæisk plan.
(b) the organisation's rules and regulations are complied with and an internal system to measure the quality of service in relation to these rules and regulations is put in place
b) at organisationens regler og forskrifter følges, og at der foreligger et internt system til at måle tjenesteydelsens kvalitet i forhold til disse regler og forskrifter
Accordingly, rules and regulations on printed information also apply to digital information.
Lovgivningen og reglerne for trykt information finder derfor også anvendelse på digital information.
Fiscal regulations are another major problem area. European coordination rules are lacking.
Et meget stort problem udgør også beskatningsordningerne.
amending several regulations as regards the combined nomenclature codes for certain fruit and vegetables and certain products processed from fruit and vegetables
om ændring af flere forordninger for så vidt angår den kombinerede nomenklaturs koder for visse frugter og grøntsager og for visse forarbejdede frugter og grøntsager
(6) Whereas, certain regulations still being relevant but having references to codes and legal notes which no longer exist should be updated in order to take into account the appropriate codes and legal notes in force
(6) visse forordninger er fortsat relevante, men henviser til koder eller legale bestemmelser, der ikke eksisterer, og bør derfor ajourføres med henvisning til gældende koder eller legale bestemmelser
(b) attribute Taric codes and Taric additional codes,
b) at tildele Taric koder eller tillægskoder
Codes
Koder
(7) The existing rules on the use of codes on labelling have proved useful and should therefore be retained.
(7) De gældende regler om anvendelse af koder ved etiketteringen er nyttige og bør derfor opretholdes.
It is the Commission's intention always to comply with the GATT regulations, even if another contracting party infringes these rules, since the GATT regulations also include rules and procedures for settling disputes.
Fællesskabet har gentagne gange taget disse spørgsmål op og lægger pres på Canada for at få udarbejdet et program til ophævelse af diskriminerende foranstaltninger for at sikre, at erklæringen vil være fuldt ud gennemført efter perioden på 8 år.
(3) in addition to the codes for the destinations or stable groupings of countries, codes for third countries are listed in the nomenclature of countries and territories for the Community's statistics for foreign trade and for trade between the Member States. Sectoral regulations may also contain codes for groupings of countries
(3) ud over disse koder for faste bestemmelsessteder og landegrupper findes der også koder for hvert enkelt af de tredjelande, der er opført i listen over lande og territorier med henblik på statistikkerne over EF's udenrigshandel og handlen mellem dets medlemsstater i sektorforordningerne kan der ligeledes forekomme koder for landegrupper
laws, regulations, and administrative rulings of general application relating to rules of origin
import , eksport eller transitbegrænsninger eller forbud
Rules and regulations governing employment were not nearly so complicated or so restrictive.
De regler og bestemmelser, der styrede beskæftigelsen, var ikke nær så komplicerede og restriktive.
Natali every effort to adhere to the rules and regulations of the Community.
Jeg anser dette håb for realistisk, for apartheidstyrets tid og dermed magt nærmer sig sin afslutning.
Just a lot of guys laying down a lot of rules and regulations.
En masse fyre med en masse regler.
membership conditions and fees, in accordance with national and Community rules and regulations,
betingelser for medlemskab og medlemsbidrag i overensstemmelse med medlemsstaternes og Fællesskabets forskrifter
membership conditions and fees, in accordance with national and Community rules and regulations
betingelser for medlemskab og medlemsbidrag i overensstemmelse med medlemsstatens og Fællesskabets forskrifter
Rules governing advertising require immediate attention, and these should be modelled on the IBA and the ICC codes of practice.
En bedre værdisætning af den europæiske dimension i den absolut nødvendige uddannelse af vore borgere skal ske på tværs af skoleprogrammerne og fjernsynsprogrammerne.
GUARANTEE CODES
KODER FOR TYPER AF SIKKERHEDSSTILLELSE
Country codes
Landebetegnelse
SGI CODES
KODER FOR FØLSOMME VARER
Country Codes
Landekoder
HS Codes
Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ), til fremstilling af krydsfiner eller andet lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende til ende, af tykkelse ikke over 6 mm.

 

Related searches: Codes Rules And Regulations - Rules, Regulations, Codes - Codes And Regulations - Regulations And Codes - Regulations, Codes And Standards - Local Codes And Regulations - Codes Or Regulations - Codes Of Federal Regulations Part - Laws, Regulations And Industry Codes - Regulations And Industry Codes -