Translation of "share of the spoils" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Share - translation :
Del

Spoils - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Spoils of Egypt.
Ægyptens skatkammer.
Spoils of war.
Det er krigsbytte.
He spoils him.
Han forkæler ham.
We are worried that the ?U is prepared to take part in this dirty imperialist war if it is promised a share of the spoils.
Vi er bange for, at EU er villig til at deltage i denne beskidte imperialistiske krig, hvis det bliver lovet del i byttet.
Spoils of the sea. Loot from old Neptune.
Ja, krigsbytte fra havet, taget fra gamle Neptun.
Spoils all your beauty.
Spolerer hele din skønhed.
To the victors belong the spoils.
Vinderen kan nyde det søde liv.
To the victor belong the spoils.
Rovet tilfalder sejrherren.
The addition of any other fats spoils the flavour.
Enhver tilsætning af andre fedtstoffer forringer smagen.
When catch opportunities increase or decline in a given fishery, all states with legally recognised stakes in that fishery derive a proportional share of the spoils.
Når fangstmulighederne stiger eller falder for en type fiskeri, får alle stater en forholdsmæssig del af byttet.
The rotten apple spoils the whole barrel.
Et par rådne æbler i kurven ødelægger al frugten.
He always spoils our fun.
Vi må aldrig more os.
Common sludges (excluding dredging spoils)
Almindeligt slam (bortset fra klapmateriale)
The thought of being a housebreaker sort of spoils things!
Tanken om at bryde ind i dit hjem ødelægger det lidt for mig.
The golden spoils we took from Egypt!
Guldet, vi tog fra Ægypten!
Contaminated soils and polluted dredging spoils
Forurenet jord og forurenet klapmateriale
Well, I don't think that spoils it.
Det ødelægger det da ikke.
When a king takes spoils, he robs no one.
Tager en konge bytte, er han ikke røver.
Take what spoils from Egypt you will, but go!
Tag, hvad du vil fra Ægypten!
It is so sweet how His Majesty spoils me.
Det er virkelig rørene, at Hans Majestæt forkæler mig sådan.
Great as you are, I'm still your chieftain, protector of all the spoils of war.
Ikke længere.
Out of the spoils won in battles did they dedicate to maintain the house of the LORD.
de havde helliget dem af Krigsbyttet til Hjælp ved Bygningen at HERRENs Hus
We felt we had a right to it, Clint, as spoils of war.
Vi mente, krigsbyttet var vort.
No, that would spoil it. Too much talk always spoils it.
For meget snak ødelægger det hele.
Mineral wastes (excluding combustion wastes, contaminated soils and polluted dredging spoils)
Mineralsk affald (bortset fra affald fra forbrænding, forurenet jord og forurenet klapmateriale)
It's what they call spoils of war, like capturing a horse or anything else.
Det er krigsbytte. Ligesom når man tager en hest.
One paragraph spoils what is otherwise a far seeing and enlightened document.
Der er et punkt, der ødelægger,hvad der ellers er et vidtskuende og dorstandigt dokument.
By the creation of the EEC Western European monopolies are aiming to preserve their control and gain a larger share of the spoils by exploiting all workers, and in particular those workers in the economically under developed and independent countries, such as Greece.
Og det skyldes, at vi betragter EF som en speciel bestræbelse fra monopolernes side og især de vesteuropæiske multinationale på at gennem føre centralisering og centralisation af produktionen for at organisere og forøge deres udbytte. Et forsøg fra storkapitalens side på internationalisering af produktionen.
Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils.
Ser dog, hvor stor denne er, hvem endog Patriarken Abraham gav Tiende af Byttet.
For years they'd taken from the East nobody knows what spoils of gems precious metals, silks, ivory, sir.
I årevis havde de røvet fra Østen og ingen ved hvor mange ædelsten... ædle metaller, silke, elfenben.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, at present our thoughts cannot but be with the people of Iraq being slaughtered by the British and American invaders, under the complicit gaze of the European Union, which is only interested in how to acquire a share of the spoils.
Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer, lige nu kan vores tanker kun være hos den irakiske befolkning, som nedslagtes af de amerikanske og britiske invasionstropper, mens EU ser på som medskyldig, idet EU kun er interesseret i at få en del af kagen.
Now consider how great this man was, to whom even Abraham, the patriarch, gave a tenth out of the best spoils.
Ser dog, hvor stor denne er, hvem endog Patriarken Abraham gav Tiende af Byttet.
Pretend you're a girl, and you can see it spoils my manly beauty. Right, boys?
lkke særlig mandig i en kvindes øje.
The American imperialist system has no hesitation in taking measures which hit the economy of the European imperialist system and the European imperialist system has no hesitation in hitting back, despite its amazing willingness to tread the same path and vie for its share of the spoils of military opportunism.
Den amerikanske imperialisme tøver ikke med at træffe foranstaltninger, der økonomisk påvirker den europæiske imperialisme, og selv om sidstnævnte har et godt og tæt samarbejde med den og efterstræber sin andel af byttet i de militære eventyr, tøver den ikke med at gå til modangreb.
Why then didn't you obey the voice of Yahweh, but took the spoils, and did that which was evil in the sight of Yahweh?
Hvorfor adlød du da ikke HERRENs Røst, men styrtede dig over Byttet og gjorde, hvad der er ondt i HERRENs Øjne?
A great deal of responsibility and complicity also lies with the EU which, despite many proclamations by its members about respect for international law, has legalised the above crimes and is continuing, as today has made clear, to legalise the barbaric occupation of Iraq, hoping to secure a share of the spoils.
Også EU har et stort ansvar og en del af skylden, da det på trods af medlemmernes mange erklæringer om respekt for folkeretten har legaliseret ovennævnte forbrydelser og som det er fremgået i dag stadig legaliserer den umenneskelige besættelse af Irak i håb om at sikre sig en del af byttet.
In exchange, he offered the countries of the European Union and ???? a few crumbs from the bloodstained spoils of Iraq, provided they fund so called humanitarian aid.
Til gengæld tilbød han EU landene og NATO landene nogle pebernødder fra det blodplettede rov fra Irak, hvis de vil finansiere den såkaldte humanitære bistand.
But I am afraid, Mr President, that this report spoils its whole case by leaving the realms of realism and going much too far.
Jeg er imidlertid bange for, at denne betænkning ødelægger det hele ved at slippe forbindelsen til realiteternes verden og gå alt for vidt.
(a) Import volume, share of the imports and market share of the imports concerned
a) Den pågældende importmængde, andel og markedsandel
But why should Rwanda abandon these spoils of war and withdraw to the borders in order to guard the security of those borders if that should be necessary?
Men hvorfor skulle Rwanda opgive dette krigsbytte og trække sig tilbage til grænserne for at overvåge disse grænsers sikkerhed, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt?
Such shortcomings mean that the fish is not as fresh as it should be and spoils quickly, with attendant high levels of histamine in the relevant species.
Sådanne mangler betyder, at fisken ikke er så frisk, som den skulle være, og at den hurtigt bliver fordærvet med deraf følgende højt indhold af histamin i de relevante arter.
We share written things, we share images, we share audio, we share video.
Vi deler skrevne ting, vi deler billeder, vi deler lydfiler, vi deler video.
To do so, we need to share share within the Union, share with the new Member States, share with developing countries.
For at gøre det skal vi dele dele i EU, dele med de nye medlemsstater, dele med udviklingslandene.
The Hungarian State still owns 12 of share capital, plus a golden share.
Den ungarske stat ejer stadig 12 af aktiekapitalen plus en golden share.
Equal to 0,2 of the paid up share capital and share premiums value.
Afgift på 0,2 af den indbetalte selskabskapital og emissionspræmierne.

 

Related searches: Share The Spoils - Share Of The Spoils - To Share In The Spoils - Share In The Spoils Of Victory - Spoils - Spoils Of War - Spoils Of Office - Spoils System - Division Of Spoils - Go The Spoils -