Translation of "spoils" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Spoils - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Spoils of Egypt.
Ægyptens skatkammer.
Spoils of war.
Det er krigsbytte.
He spoils him.
Han forkæler ham.
Spoils all your beauty.
Spolerer hele din skønhed.
He always spoils our fun.
Vi må aldrig more os.
Common sludges (excluding dredging spoils)
Almindeligt slam (bortset fra klapmateriale)
To the victors belong the spoils.
Vinderen kan nyde det søde liv.
To the victor belong the spoils.
Rovet tilfalder sejrherren.
Contaminated soils and polluted dredging spoils
Forurenet jord og forurenet klapmateriale
The rotten apple spoils the whole barrel.
Et par rådne æbler i kurven ødelægger al frugten.
Well, I don't think that spoils it.
Det ødelægger det da ikke.
The golden spoils we took from Egypt!
Guldet, vi tog fra Ægypten!
Spoils of the sea. Loot from old Neptune.
Ja, krigsbytte fra havet, taget fra gamle Neptun.
The addition of any other fats spoils the flavour.
Enhver tilsætning af andre fedtstoffer forringer smagen.
When a king takes spoils, he robs no one.
Tager en konge bytte, er han ikke røver.
Take what spoils from Egypt you will, but go!
Tag, hvad du vil fra Ægypten!
It is so sweet how His Majesty spoils me.
Det er virkelig rørene, at Hans Majestæt forkæler mig sådan.
The thought of being a housebreaker sort of spoils things!
Tanken om at bryde ind i dit hjem ødelægger det lidt for mig.
No, that would spoil it. Too much talk always spoils it.
For meget snak ødelægger det hele.
Mineral wastes (excluding combustion wastes, contaminated soils and polluted dredging spoils)
Mineralsk affald (bortset fra affald fra forbrænding, forurenet jord og forurenet klapmateriale)
One paragraph spoils what is otherwise a far seeing and enlightened document.
Der er et punkt, der ødelægger,hvad der ellers er et vidtskuende og dorstandigt dokument.
We felt we had a right to it, Clint, as spoils of war.
Vi mente, krigsbyttet var vort.
It's what they call spoils of war, like capturing a horse or anything else.
Det er krigsbytte. Ligesom når man tager en hest.
Great as you are, I'm still your chieftain, protector of all the spoils of war.
Ikke længere.
Pretend you're a girl, and you can see it spoils my manly beauty. Right, boys?
lkke særlig mandig i en kvindes øje.
Out of the spoils won in battles did they dedicate to maintain the house of the LORD.
de havde helliget dem af Krigsbyttet til Hjælp ved Bygningen at HERRENs Hus
For years they'd taken from the East nobody knows what spoils of gems precious metals, silks, ivory, sir.
I årevis havde de røvet fra Østen og ingen ved hvor mange ædelsten... ædle metaller, silke, elfenben.
Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils.
Ser dog, hvor stor denne er, hvem endog Patriarken Abraham gav Tiende af Byttet.
Now consider how great this man was, to whom even Abraham, the patriarch, gave a tenth out of the best spoils.
Ser dog, hvor stor denne er, hvem endog Patriarken Abraham gav Tiende af Byttet.
Why then didn't you obey the voice of Yahweh, but took the spoils, and did that which was evil in the sight of Yahweh?
Hvorfor adlød du da ikke HERRENs Røst, men styrtede dig over Byttet og gjorde, hvad der er ondt i HERRENs Øjne?
But when someone stronger attacks him and overcomes him, he takes from him his whole armor in which he trusted, and divides his spoils.
Men når en stærkere end han er kommen over ham og har overvundet ham, da tager han hans fulde Rustning, som han forlod sig på, og uddeler hans Bytte.
But I am afraid, Mr President, that this report spoils its whole case by leaving the realms of realism and going much too far.
Jeg er imidlertid bange for, at denne betænkning ødelægger det hele ved at slippe forbindelsen til realiteternes verden og gå alt for vidt.
We are worried that the ?U is prepared to take part in this dirty imperialist war if it is promised a share of the spoils.
Vi er bange for, at EU er villig til at deltage i denne beskidte imperialistiske krig, hvis det bliver lovet del i byttet.
When catch opportunities increase or decline in a given fishery, all states with legally recognised stakes in that fishery derive a proportional share of the spoils.
Når fangstmulighederne stiger eller falder for en type fiskeri, får alle stater en forholdsmæssig del af byttet.
But when a stronger than he shall come upon him, and overcome him, he taketh from him all his armour wherein he trusted, and divideth his spoils.
Men når en stærkere end han er kommen over ham og har overvundet ham, da tager han hans fulde Rustning, som han forlod sig på, og uddeler hans Bytte.
In exchange, he offered the countries of the European Union and ???? a few crumbs from the bloodstained spoils of Iraq, provided they fund so called humanitarian aid.
Til gengæld tilbød han EU landene og NATO landene nogle pebernødder fra det blodplettede rov fra Irak, hvis de vil finansiere den såkaldte humanitære bistand.
Such shortcomings mean that the fish is not as fresh as it should be and spoils quickly, with attendant high levels of histamine in the relevant species.
Sådanne mangler betyder, at fisken ikke er så frisk, som den skulle være, og at den hurtigt bliver fordærvet med deraf følgende højt indhold af histamin i de relevante arter.
But why should Rwanda abandon these spoils of war and withdraw to the borders in order to guard the security of those borders if that should be necessary?
Men hvorfor skulle Rwanda opgive dette krigsbytte og trække sig tilbage til grænserne for at overvåge disse grænsers sikkerhed, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt?
Laden with the spoils of conquest, I then set forth for Egypt, little knowing that here waited for me that blackfringed temptress who was to play so great a part in my...
Lastet med krigsbytte sætter jeg snuden mod Ægypten. Lidet vidste jeg, at der ventede mig en fristerinde, der skulle spille sa stor en rolle i min...
And he shall spread forth his hands in the midst of them, as he that swimmeth spreadeth forth his hands to swim and he shall bring down their pride together with the spoils of their hands.
det breder sine Hænder ud deri som Svømmeren gør for at svømme, og han ydmyger dets Hovmod trods Hændernes Kunstgreb.
A few enlightened trade union leaders are coming to terms with the changing requirements, but unfortunately far too many still cling to what they call their hard won rights, protecting the spoils of the battles of yesterday.
Derfor er disse to fonde meget vigtige, men så er det også vigtigt, at der kan finde direkte drøftelser sted mellem Det europæiske Fællesskab og de ansvarlige personer og regeringer i regionerne.
The days of powerful blocs such as the European Union and the USA sitting in smoke filled rooms, carving up the spoils and throwing a few crumbs to the rest of the world, have long since gone.
Det er for længst slut med de dage, hvor magtfulde blokke som EU og USA i røgfyldte rum sidder og deler rovet og kun efterlader krummerne til resten af verden.
The children of Israel took all the spoil of these cities, with the livestock, as spoils for themselves but every man they struck with the edge of the sword, until they had destroyed them. They didn't leave any who breathed.
Kvæget og alt det andet, der røvedes fra disse Byer, beholdt Israeliterne som Bytte men alle Menneskene huggede de ned med Sværdet til sidste Mand uden at lade en eneste levende Sjæl blive tilbage.
Clearly, Mr President, they were thinking, as they are thinking now, about the future distribution of the spoils of war and they hope, like all puppies begging at their master's table, that some crumbs will fall from the United States' table.
Der er ingen tvivl om, hr. formand, at de tænkte på og tænker på den kommende fordeling af krigsudbyttet, og at de håber ligesom alle hundehvalpe, som tigger ved deres herres bord at der falder nogle krummer af fra USA's bord.
By contrast, the amendments adopted prove that all the European Parliament is interested in is the so called 'reconstruction' of Iraq, for which read the sharing out of the spoils, and further militarization of the ?U by strengthening the CSDP.
Derimod viste de vedtagne ændringsforslag, at Europa Parlamentet kun er interesseret i den såkaldte genopbygning af Irak, læs delingen af rovet, og en yderligere militarisering af EU gennem en styrkelse af ESFP.

 

Related searches: Spoils - Spoils Of War - Spoils Of Office - Spoils System - Share The Spoils - Division Of Spoils - Go The Spoils - Share Of The Spoils - Spoils Of Victory - Dredging Spoils -