Translation of "spoils of office" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Office - translation : Spoils - translation : Spoils of office - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Spoils of Egypt.
Ægyptens skatkammer.
Spoils of war.
Det er krigsbytte.
He spoils him.
Han forkæler ham.
Spoils all your beauty.
Spolerer hele din skønhed.
He always spoils our fun.
Vi må aldrig more os.
Common sludges (excluding dredging spoils)
Almindeligt slam (bortset fra klapmateriale)
Spoils of the sea. Loot from old Neptune.
Ja, krigsbytte fra havet, taget fra gamle Neptun.
To the victors belong the spoils.
Vinderen kan nyde det søde liv.
To the victor belong the spoils.
Rovet tilfalder sejrherren.
Contaminated soils and polluted dredging spoils
Forurenet jord og forurenet klapmateriale
The addition of any other fats spoils the flavour.
Enhver tilsætning af andre fedtstoffer forringer smagen.
The thought of being a housebreaker sort of spoils things!
Tanken om at bryde ind i dit hjem ødelægger det lidt for mig.
The rotten apple spoils the whole barrel.
Et par rådne æbler i kurven ødelægger al frugten.
Well, I don't think that spoils it.
Det ødelægger det da ikke.
The golden spoils we took from Egypt!
Guldet, vi tog fra Ægypten!
When a king takes spoils, he robs no one.
Tager en konge bytte, er han ikke røver.
Take what spoils from Egypt you will, but go!
Tag, hvad du vil fra Ægypten!
It is so sweet how His Majesty spoils me.
Det er virkelig rørene, at Hans Majestæt forkæler mig sådan.
We felt we had a right to it, Clint, as spoils of war.
Vi mente, krigsbyttet var vort.
No, that would spoil it. Too much talk always spoils it.
For meget snak ødelægger det hele.
Mineral wastes (excluding combustion wastes, contaminated soils and polluted dredging spoils)
Mineralsk affald (bortset fra affald fra forbrænding, forurenet jord og forurenet klapmateriale)
It's what they call spoils of war, like capturing a horse or anything else.
Det er krigsbytte. Ligesom når man tager en hest.
Great as you are, I'm still your chieftain, protector of all the spoils of war.
Ikke længere.
One paragraph spoils what is otherwise a far seeing and enlightened document.
Der er et punkt, der ødelægger,hvad der ellers er et vidtskuende og dorstandigt dokument.
Out of the spoils won in battles did they dedicate to maintain the house of the LORD.
de havde helliget dem af Krigsbyttet til Hjælp ved Bygningen at HERRENs Hus
For years they'd taken from the East nobody knows what spoils of gems precious metals, silks, ivory, sir.
I årevis havde de røvet fra Østen og ingen ved hvor mange ædelsten... ædle metaller, silke, elfenben.
Pretend you're a girl, and you can see it spoils my manly beauty. Right, boys?
lkke særlig mandig i en kvindes øje.
Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils.
Ser dog, hvor stor denne er, hvem endog Patriarken Abraham gav Tiende af Byttet.
Now consider how great this man was, to whom even Abraham, the patriarch, gave a tenth out of the best spoils.
Ser dog, hvor stor denne er, hvem endog Patriarken Abraham gav Tiende af Byttet.
Why then didn't you obey the voice of Yahweh, but took the spoils, and did that which was evil in the sight of Yahweh?
Hvorfor adlød du da ikke HERRENs Røst, men styrtede dig over Byttet og gjorde, hvad der er ondt i HERRENs Øjne?
But I am afraid, Mr President, that this report spoils its whole case by leaving the realms of realism and going much too far.
Jeg er imidlertid bange for, at denne betænkning ødelægger det hele ved at slippe forbindelsen til realiteternes verden og gå alt for vidt.
We are worried that the ?U is prepared to take part in this dirty imperialist war if it is promised a share of the spoils.
Vi er bange for, at EU er villig til at deltage i denne beskidte imperialistiske krig, hvis det bliver lovet del i byttet.
In exchange, he offered the countries of the European Union and ???? a few crumbs from the bloodstained spoils of Iraq, provided they fund so called humanitarian aid.
Til gengæld tilbød han EU landene og NATO landene nogle pebernødder fra det blodplettede rov fra Irak, hvis de vil finansiere den såkaldte humanitære bistand.
When catch opportunities increase or decline in a given fishery, all states with legally recognised stakes in that fishery derive a proportional share of the spoils.
Når fangstmulighederne stiger eller falder for en type fiskeri, får alle stater en forholdsmæssig del af byttet.
But why should Rwanda abandon these spoils of war and withdraw to the borders in order to guard the security of those borders if that should be necessary?
Men hvorfor skulle Rwanda opgive dette krigsbytte og trække sig tilbage til grænserne for at overvåge disse grænsers sikkerhed, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt?
Such shortcomings mean that the fish is not as fresh as it should be and spoils quickly, with attendant high levels of histamine in the relevant species.
Sådanne mangler betyder, at fisken ikke er så frisk, som den skulle være, og at den hurtigt bliver fordærvet med deraf følgende højt indhold af histamin i de relevante arter.
But when someone stronger attacks him and overcomes him, he takes from him his whole armor in which he trusted, and divides his spoils.
Men når en stærkere end han er kommen over ham og har overvundet ham, da tager han hans fulde Rustning, som han forlod sig på, og uddeler hans Bytte.
Notification by the Office of the Examination Office
Sortsmyndighedens fremsendelse af oplysninger til prøvningsmyndigheden
Office of the Guard! Get the Office of the Guard.
Hent vagten!
That office shall then become the office of destination.
I så fald bliver dette toldsted bestemmelsesstedet.
The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (afgørelser afsagt af højesteret trykkeriet)
The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
Alle organisationer, der finansieres med mere end 50 af Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bl.a.
That other office shall then become the office of destination.
Dette bliver dermed bestemmelsessted.
But when a stronger than he shall come upon him, and overcome him, he taketh from him all his armour wherein he trusted, and divideth his spoils.
Men når en stærkere end han er kommen over ham og har overvundet ham, da tager han hans fulde Rustning, som han forlod sig på, og uddeler hans Bytte.
Term of office
Funktionsperiode

 

Related searches: Spoils Of Office - Spoils - Spoils Of War - Spoils System - Share The Spoils - Division Of Spoils - Go The Spoils - Share Of The Spoils - Spoils Of Victory - Dredging Spoils -