Translation of "spoils of victory" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Spoils - translation : Spoils of victory - translation : Victory - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Spoils of Egypt.
Ægyptens skatkammer.
Spoils of war.
Det er krigsbytte.
He spoils him.
Han forkæler ham.
Spoils all your beauty.
Spolerer hele din skønhed.
He always spoils our fun.
Vi må aldrig more os.
Common sludges (excluding dredging spoils)
Almindeligt slam (bortset fra klapmateriale)
Hail Victory! Hail Victory!
Sieg Heil! Sieg Heil!
Hail Victory. ! Hail Victory. !
Sieg Heil!
Spoils of the sea. Loot from old Neptune.
Ja, krigsbytte fra havet, taget fra gamle Neptun.
To the victors belong the spoils.
Vinderen kan nyde det søde liv.
To the victor belong the spoils.
Rovet tilfalder sejrherren.
Contaminated soils and polluted dredging spoils
Forurenet jord og forurenet klapmateriale
The addition of any other fats spoils the flavour.
Enhver tilsætning af andre fedtstoffer forringer smagen.
The thought of being a housebreaker sort of spoils things!
Tanken om at bryde ind i dit hjem ødelægger det lidt for mig.
The rotten apple spoils the whole barrel.
Et par rådne æbler i kurven ødelægger al frugten.
Well, I don't think that spoils it.
Det ødelægger det da ikke.
The golden spoils we took from Egypt!
Guldet, vi tog fra Ægypten!
Victory!
Sejr!
Victory...
Victory...
Victory!
Victory!
Victory!
Sejr.
When a king takes spoils, he robs no one.
Tager en konge bytte, er han ikke røver.
Take what spoils from Egypt you will, but go!
Tag, hvad du vil fra Ægypten!
It is so sweet how His Majesty spoils me.
Det er virkelig rørene, at Hans Majestæt forkæler mig sådan.
Look at us now! charging from victory to victory in the hearts of men
Men nu går vi fra sejr til sejr i menneskers hjerter.
Victory Calendar
Comment
Hail Victory. !
Sieg Heil!
Hail Victory!
Sieg Heil!
Hail Victory!
Hitler Sieg Heil!
Hail Victory!
Sieg Heil!
Your victory!
Jeres sejr?
We hope to go on from victory to victory until he runs out of enemies.
Vi viI ga fra sejr tiI sejr indtiI der ikke er fIere fjender tiIbage.
I want to live and come to you with victory. Victory?
Jeg vil leve og komme sejrrig til dig.
We felt we had a right to it, Clint, as spoils of war.
Vi mente, krigsbyttet var vort.
No, it's Victory!
Nej, det er Sejr!
In victory, magnanimity
Europa Parlamentets forhandlinger
Victory or death.
Sejr eIIer dod.
Here's your victory.
Her er din sejr.
Victory or death.
Sejr eller død.
Victory is ours!
Sejren er vor!
Victory is mine.
Sejren er min.
This is a moment of victory
Sejren er vor!
There are many kinds of victory.
At den tyske hær overlever, at vi forbliver i uniform, dét er vores sejr.
No, that would spoil it. Too much talk always spoils it.
For meget snak ødelægger det hele.
Mineral wastes (excluding combustion wastes, contaminated soils and polluted dredging spoils)
Mineralsk affald (bortset fra affald fra forbrænding, forurenet jord og forurenet klapmateriale)

 

Related searches: Spoils Of Victory - Share In The Spoils Of Victory - Victory To Victory - From Victory To Victory - Spoils - Spoils Of War - Spoils Of Office - Spoils System - Share The Spoils - Division Of Spoils -