Translation of "transportation of passengers" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Transportation - translation : Transportation of passengers - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

vessels of not less than 100 gt used for the transportation of passengers and or goods
skibe på mindst 100 BT til person og eller godsbefordring
The carrier cannot, on the other hand, be expected to take charge of passengers' return transportation.
Man kan derimod ikke pålægge transportvirksomhederne at tage sig af den faktiske tilbagetransport.
It depends on the type of traffic considered foot passengers, cars, transportation of goods and so on.
Det afhænger af den pågældende trafik fodgængere, biler, godstransport osv. Som jeg nævnte for et øjeblik siden er situationen tilmed ændret meget med åbningen af Øresundsforbindelsen sidste år.
I would also like to say that before the end of the year we shall be submitting proposals on safety in the transportation of persons, of passengers.
Endvidere kan jeg meddele, at vi vil stille forslag om sikkerheden ved personbefordring, passagerbefordring, inden årets udgang.
As a matter of fact, the design of airports to avoid mixing of arriving with departing passengers, the setting up of screening equipment or the training of the operators of this equipment are measures of protection contributing to the safe transportation of passengers by air.
Lufthavne er således anlagt med en række beskyttelsesforanstaltninger, der bidrager til sikker passagertransport i luften, som f.eks. separate faciliteter for passagerer, der ankommer og rejser, screening udstyr eller uddannelse af operatører af dette udstyr.
SERVICES ( CODE 200 ) Transportation ( code 205 ) Covers all transportation services that are performed by residents of one economy for those of another and that involve the carriage of passengers , the movement of goods ( freight ) , rentals ( charters ) of carriers with crew , and related supporting and auxiliary services .
TJENESTER ( KODE 200 ) Transport ( kode 205 ) Omfatter alle transporttjenester , der udføres af residente enheder i én økonomi for residente enheder i en anden økonomi , og som vedrører persontransport , varebevægelser ( fragt ) , leje ( chartring ) af transportmidler med besætning samt hjælpevirksomhed i forbindelse hermed .
Transportation of fuels
Udvinding af råolie og naturgas
Internal Waterways Transportation Services and Space Transportation Services
Proceduren omfatter udtalelse fra parlamentet.
Transportation
Transport
Transportation?
Transportbranchen?
Transportation
Investering og grænseoverskridende handel med tjenesteydelser
Transportation of dangerous goods
Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2008 68 EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2014 103 EU af 21. november 2014 (EUT L 335 af 22.11.2014, s. 15).
Transportation of dangerous goods
Transport af farligt gods
Transportation of other freight
Selskaber og interessentskaber skal have hovedsæde i EØS.
Transportation of other goods
Lov om kulbrinter (lov om prospektering, efterforskning og udvinding) af 2007, (lov 4(I) 2007) som ændret ved lov nummer 126(I) af 2013 og 29(I) af 2014
Pipeline transportation of fuels
Lægemiddelloven, s. 38
Transportation of natural gas
Forbehold II PT 32
Pipeline transportation of fuels
Spavirksomhed og ikke terapeutisk massage, i det omfang formålet er fysisk afslapning og velvære og ikke medicinsk behandling eller genoptræning (CPC ver.
Road transport passenger transportation, freight transportation, international truck transport services
Loi 90 1259 du 31 décembre 1990, art. 7
Year _BAR_ Number of passengers _BAR_ Year _BAR_ Number of passengers _BAR_
År _BAR_ Antal passagerer _BAR_ År _BAR_ Antal passagerer _BAR_
Transportation simulator
Transportsimulator
No transportation.
Ingen transport.
Freight transportation
Godstransport
Passenger transportation
Passagertransport
Passenger transportation
BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK Ubundet.
Freight transportation
EU Ubundet.
Passenger Transportation
Lager og pakhusvirksomhed
Freight Transportation
Tjenesteydelser inden for toldbehandling
Transportation Services
CPC 861) (1)
Railroad Transportation
Tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af transportudstyr (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 og CPC 8868) hører under 1.F.l) 1. til 1.F.l) 4.
Passenger transportation
Der kan kun gives eksklusive rettigheder og eller tilladelser til statsborgere i Den Europæiske Union og juridiske personer i Den Europæiske Union, som er etableret og har deres hovedkontor i Den Europæiske Union.
Freight transportation
Der kræves autorisation, ikke udvidet til at omfatte udenlandsk registrerede køretøjer.
Passenger Transportation
E. Rørledningstransport af andet end brændstoffer 58 59
Freight Transportation
Ubundet for engroshandel med elektricitet, damp og varmt vand.
Passenger transportation
Produktion af damp og varmt vand distribution for egen regning af damp og varmt vand (del af ISIC rev 3.1 4030)
Freight transportation
Juridiske tjenesteydelser (CPC 861) Kun rådgivning om udenlandsk lovgivning og international ret (undtagen rådgivning og juridisk repræsentation i henhold til national lovgivning)
Passenger Transportation
D. Tjenesteydelser vedrørende fast ejendom (CPC 821 822)
Freight Transportation
C. Detailhandel 11
Passenger transportation
CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 6221, 62224, 881 (bortset fra leje af landbrugsudstyr med betjeningspersonale og 8814), 882
Interurban transportation
En sådan behandling gælder ikke for filialer eller agenturer for virksomheder eller firmaer, der er etableret uden for EU.
Road transportation
Transmission og distribution af elektricitet
Passenger Transportation
Del af CPC 621,CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, del af CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, del af CPC 6329
Water transportation
Bekendtgørelse om krav for udstedelse af godkendelser til juridiske personer med henblik på udførelse af aktiviteter i forbindelse med miljøbeskyttelse (statstidende nr. 57 10), art. 32 35
Freight transportation
Alle medlemsstater, undtagen PL Ubundet.
Passenger transportation
ES Økonomisk behovstest.

 

Related searches: Transportation Of Passengers - Passengers Transportation - Air Transportation Of Passengers - Number Of Passengers - Carry Passengers - Passengers With Reduced Mobility - Carriage Of Passengers - Revenue Passengers - Leisure Passengers - Departing Passengers -