Translation of "union rep" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Union - translation : Union rep - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Rep.
Djibouti
(Rep)
(Republikken)
Auto Rep. Delay
Automatisk gentagelse
Auto Rep. Interval
Automatisk gentagelse
RAS BCE REP DEF
RAS BCE REP DEF
Dem rep of Congo
Dem. Rep. CongoCountry name
I'm a wine rep.
Jeg sælger vin...
west Dem. Rep. of Congo
Vestlige DR Congo
east Dem. Rep. of Congo
Østlige DR Congo
Korea (Dem Rep) Kyrgyz Republic
Den Demokratiske Folkerepublik Korea
Kyrgyz Rep. 1 Moldova 1 Mongolia
Kirgisistan 1 Korea, Den Demokratiske Folkerepublik Moldova 1 Mongoliet
Representative of Intervet in the Slovak Rep.
Representative of Intervet in the Slovak Rep.
Armenia 1 Azerbaijan 1 Cameroon Congo, Rep.
Armenien 1 Aserbajdsjan 1 Cameroun
I played it once in rep in WilkesBarre.
Jeg spillede det engang i WilkesBarre.
Show us how you made that big rep.
Vis os, hvordan du fik dit tilnavn.
He was the Caribbean rep for a small armaments firm.
Han var salgsreprasentant i caraibien for et lille våbenfirma.
30 September 1926, Ragnit Lawyer Federal Republic of Germany REP f
30. september 1926, Ragnit Advokat Forbundsrepublikken Tyskland REP MEP fra 25. juli 1989 DR
When I talked to the kind rep from TED, and I said,
Da jeg talte med den venlige kontaktperson fra TED, spurgte jeg,
You can get yourself a big rep by going up agin him.
Du får problemer, hvis du sætter dig op mod ham.
Oh, I'm a sommelier, but I'm between restaurants, so, uh, I rep wines.
Jeg er vintjener men imellem restauranterne så sælger jeg vin.
An additionasl ide effect of the general electoraprogress l of the REP is that to date there is not the slightest chance of unity between ListeD and the REP because ofmutual dislike between their leaders.
Som en yderligere bivirkning af REP's generelle valgfremgang er der på nuværende tidspunkt ingen mulighed for forening mellem Liste D og REP på grund af ledernes modvilje mod hinanden.
Participating in 1 two day meeting per year , one EBA rep. per meeting on average .
Deltagelse i 1 todages møde om året , en repræsentant for myndigheden pr. møde i gennemsnit .
17 July 1934, Breslau Journalist Federal Republic of Germany REP MEP since 25 July 1989 DR
17. juli 1934, Breslau (Polen) Journalist Forbundsrepublikken Tyskland REP MEP fra 25. juli 1989 DR wfé
These successes of the REP have provided it with immenseresources withwhich to pursueits racist and anti foreigner campaigns.
REP's succes har givet partiet enorme ressourcer til anvendelse i dets racistiske og fremmedfjendske kampagner.
Saarland, Bavaria and Schleswig Holstein ear in ly 1990 point to a downturn in electoral support for the REP.
Visse medlemmer af disse grupper, der eftersøges af politiet, såsom Walter Kexel og Ulrich Tillman, flygtede til Det Forenede Kongerige for at blive skjult af britiske fascister fra League of St. George.
This money will be put to effective use by the REP, whose grasp of propagandatechniques has so far been revealed as veryskilful.
Disse penge vil blive udnyttet effektivt af REP, der indtil nu har vist sig at have glimrende greb om propagandateknikkerne. Under partiets kampagner i forbindelse med valgene til det vestberlinske senat og Europa Parlamentet demonstrerede det på slående vis sin evne til at popularisere sine idéer via meget professionelle TV spots.
In Bavaria, for example, morethan 50 of policemen declared support for the REP while in Hesse more than 600 ofofficers expressed similarIoyalties.
F.eks. i Bayern erklærede over 50 af politifolkene sig for tilhængere af REP, medens over 60 i Hessen tilkendegav tilsvarende sympatier.
In addition the REP now has serious backing in the Federal Republic'sarmed forces with more than 1 000 serving soldiers in partymembership.
Herudover får REP nu stærk opbakning i Forbundsrepublikkens væbnede styrker, hvor over 1.000 tjenstgørende soldater er medlemmer af partiet.
China Japan Former USSR Peru Chile USA India Indonesia Thailand Korea Rep Philippines Norway Denmark Korea DPR Canada Mexico Spain Other Asia Iceland Bangladesh
Kina Japan Det tidligere USSR Peru Chile USA Indien Indonesien Thailand Republikken Korea Filippinerne Norge Danmark
Such positions taken by German politicians have not diminished support for the REP but rather have served tolegitimize many of its ideasin the publicmind. mind.
En sådan stillingtagen fra tyske politikeres side har ikke formindsket støtten til REP, men tværtimod tjent til at legitimere mange af partiets synspunkter i offentlighedens øjne.
In addition, the final rep oi l of the seminar (2s) resulted in the realization of a few minorstudies with some small grant s from the Commission,
Endvidere gav det endelige dokument, udarbejdet på baggrund af seminaret (25), anledning til gennemførelsen af nogle under søgelser af begrænset omfang med begrænset tilskud fra Kommissionen.
Although, because of its crashingelectoral breakthroughs, much media andpublic attention focusses on the REP, this organization is in fact only the tip of a very large extremeright icebergin West Germany.
Selv om en stor del af mediernes og offentlighedens søgelys har været rettet mod REP takket være denne organisations bragende valggennembrud, er den i realiteten kun toppen af et kæmpemæssigt højreekstremistisk isbjerg i Forbundsrepublikken Tyskland.
To il_BAR_ustrate the dramatic character of the rise of the REP it is wsrth noting theobservation of the European Parliament's report of its Committee of Inquiry into the Rise of Racism and Fascism in Europe.
For at sætte den dramatiske karakter af REP's succes i relief er det værd at bemærke sig den kommentar, der fremsattes i beretningen fra Europa Parlamentets Undersøgelsesudvalg om Den Voksende Fascisme og Racisme i Europa.
see among others judgment of 13.7.1988 on case 102 87 French Rep v s CCE, ECR 1988, p.04067 and judgment of 24.7.2003 on case C280 00 Altmark, ECR 2003, p.07747, points 77 and 78.
Jf. bl.a. dom af 13.7.1988 i sag 102 87, Den Franske Republik mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Sml. 1988, s. 4067 og dom af 24.7.2003 i sag C 280 00, Altmark, Sml. 2003 I, s. 7747, præmis 77 og 78.
By June 1989 the mounting electoral support for extremeright parties wasdemonstrated to be a new social and political tendency in the European Parliamentelections in which the REP got over two million votes and six seats in Strasbourg.
Den stigende vælgertilslutning til højreekstremistiske partier som en ny samfundsmæssig og politisk tendens blev bekræftet ved valget til Europa Parlamentet i juni 1989, hvor REP fik over 2 millioner stemmer og seks pladser i Strasbourg.
The process beganat the end of January when the Republikaner (REP),led by Franz Schönhuber, from a base of fewerthan 300 members in the city, polled 90 000votes in West Berlin and won 11 seats in the city parliament.
Denne udvikling tog sin start i slutningen af januar, da Republikanerne (REP) under ledelse af Franz Schönhuber ud fra et medlemsgrundlag på under 300 personer i
The DVU in alliance with the NIPD fielded candidates in the June 1989European elections under the title 'Liste D' ... the 'D'standing for Deutschland (Germany).Although eclipsed by the heavy REP poll, ListeD still managed to get 455 000 votes.
Ved EF valget i juni 1989 opstillede DVU kandidater i forbund med NPD under den såkaldte Liste D (D for Deutschland). Selv om Liste D blev overskygget af stemmeslugeren REP, opnåede den trods alt 455.000 stemmer.
' in Hamburg has declared its intention to place the REP underobservation, observation, but it remains a measure of the state'spriorities that its most recent report (for 1988) devoted 142 pagesto left extremism and only 42 pagesto the extreme right.
Selv om nynazistisk terror nu ikke længere er hverken moderne eller politisk brugbar i Forbundsrepublikken, betyder det ikke, at de mest voldelige eksponenter for tysk højreekstremisme har opgivet deres aktiviteter.
These ideas are advocated publicly from party publications and platforms, but REP members have also argued that HIV viruscarriers should have their genitals tattooedand that the now abandoned nuclear power plant at Wackersdorf should be transformedinto a labour camp for politicalopponents. opponents.
Disse tanker fremføres offentligt i partiets publikationer og programerklæringer, men REP medlemmer har desuden også argumenteret for, at bærere af HIV virus bør have deres kønsdele tatoveret, og at det nedlagte atomkraftværk ved Wackersdorf bør ombygges til arbejdslejr for politiske modstandere.
Though the DVU NPD alliance and the REP disclaim links with the moreterroristically inclined groups like the 1 S0O strong Freiheitliche Deutsche Arbeiter Partei(FAP) and the SO0 strong Nationalistische Front (NF), members of these organizationsare frequently found stewarding meetings of both movements.
Selv om DVU NPD forbundet og REP afviser påstande om forbindelser med mere terroristisk orienterede grupper som Freiheitliche Deutsche Arbeiter Partei (FAP), der har 1.500 medlemmer, og Nationalistische Front (NF) med 500 medlemmer, optræder medlemmer af disse partier ofte som ledere af møder for begge de sidstnævnte bevægelser.
Western Union calling. Western Union?
Det er Western Union.
EUROPEAN UNION INSTITUTIONS EUROPEAN UNION INSTITUTIONS
EU INSTITUTIONER EUROPEAN UNION INSTITUTIONS
THE EUROPEAN UNION ( EU or Union ),
DEN EUROPÆISKE UNION ( EU eller Unionen ),
THE EUROPEAN UNION (EU or Union),
DEN EUROPÆISKE UNION (EU eller Unionen),
THE EUROPEAN UNION, hereinafter referred to as the Union or the European Union ,
DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt Unionen eller Den Europæiske Union ,

 

Related searches: Union Rep - A Union Rep - Rep - Sales Rep - Rep Office - Rep Up - Customer Rep - Customer Service Rep - Holiday Rep - Pharmaceutical Rep -