Translation of "was a highly rewarding experience" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Experience - translation : Highly - translation : Rewarding - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Past experience in work with highly
De øvrige NATO lande og også Warszawapagt landene har ligeledes tiltrådt aftalen66).
And it is during this period, we have found... ... thesubjectwillmake his most rewarding associations... ... betweenhiscatastrophic experience, environment...
På dette stadium har vi erfaret... at den mest effektive association... finder sted mellem den fysiske katastrofefornemmelse... og den vold han iagttager.
The preservation of this industry is of great importance and will, I am certain, prove highly rewarding for the Community.
Da vi ved, hvor farligt det vil være blot delvis at give afkald på en af delene, så lad os i fællesskab søge nye løsninger, der unddrager sig denne manikæiske opdeling. Kort sagt lad os forny i fællesskab
And truly, to be a part of something so much larger than yourself is the most rewarding experience you can possibly have.
Og det at være en del af noget så meget større end en selv er den mest belønnende oplevelse du overhovedet kan have.
I have recently been accepted as a volunteer translator at Global Voices in Spanish, which to me represents a great joy and a very rewarding experience.
Jeg er for nylig blevet accepteret som frivillig oversætter ved Global Voices på spansk, som er mig en stor fornøjelse og en meget belønnende oplevelse.
Well, that's sometimes rewarding.
Det kan være gavnligt.
It needs to be rewarding.
Det skal være givende.
That's very rewarding, believe me.
Det er virkelig meget givende.
There is a major problem with rewarding the law breakers.
Der er et væsentligt problem ved at belønne lovovertræderne.
My dear Colonel, thank you for a most rewarding evening.
Min kære Oberst, jeg takker for en meget udbytterig aften.
See to it that you make it a rewarding one.
Sørg for også at opnå resultater.
It was a horrible experience.
Det var en skraekkelig oplevelse.
It was a new experience.
Det var en ny oplevelse.
That was highly significant.
Det var af stor betydning.
It was a glorious experience. Glorious!
Glorværdig! Denne fyr siger ikke,
It was not a pleasant experience.
(Indsigelse af Kirk)
It was a very frustrating experience.
Det var yderst frustrerende.
It is all about rewarding, not penalising.
Det drejer sig altså ikke om straf, men om belønning.
They should be most rewarding. General, if...
Det må være lønsomt.
That was a great and positive experience.
Det var en stor og positiv oplevelse.
It was, however, a very worthwhile experience.
Arbejdet har dog i høj grad båret frugt.
Investing in sustainable energy is costly, but rewarding.
Det er dyrt at investere i vedvarende energi, men det er umagen værd.
At the time, this was already a highly controversial matter.
Allerede dengang var det et meget omstridt emne.
L. pneumophila is highly susceptible to telithromycin in vitro, however, the clinical experience of the dic
L. pneumophila er meget følsom overfor telithromycin in vitro, imidlertid er den kliniske erfaring med behandling af pneumoni forårsaget af legionella begrænset. ge
Yes, that was a very nasty experience you had.
Ja, det var en meget ubehagelig oplevelse, De havde.
It was a traumatic experience, I can tell you.
Det var en traumatisk oplevelse.
When this result was first published, it was highly controversial.
Da dette resultat blev offentliggjort første gang var det yderst kontroversielt.
You are rewarding the production of supernumerary embryos, which one might term a stock incentive.
De belønner produktion af overtallige embryoner, hvilket man kunne kalde lagerproduktion.
It's Kraft's peculiar way of rewarding loyalty to the crown.
Det er Krafts egensindige måde at belønne loyalitet til den engelske krone.
If you must know, I found her body quite rewarding.
Hvis du ma vide det, fandt jeg hendes krop ganske dejlig.
s ori There is no experience of the use of Zenapax in patients who are highly immunised.
ls 4. 4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
My second experience with a woman was no picnic either.
Min næste oplevelse var heller ingen leg.
It was clear, as soon as one saw her... that she was a highly strung, sensitive creature.
Et kunne enhver derimod hurtigt se ved første øjekast på denne pige Nemlig, at hun havde et usædvanligt drømmende og højspændt gemyt.
When I was a lad, a journey down the rivers of England was a truly blithe experience.
var turen ned ad Englands floder en munter oplevelse.
I was getting work experience.
Jeg fik arbejdserfaring.
The report is a highly technical one, and discussing it was a relatively complicated business.
Det er en meget teknisk betænkning. Det var relativt kompliceret at diskutere den.
It is very rewarding, therefore, despite lacking time sometimes, I try to keep translating as a volunteer.
Det er meget belønnende og derfor prøver jeg at fortsætte med at oversætte som frivillig, selvom at jeg kan have svært ved at finde tid til det nogle gange.
Condoning anything less would amount to rewarding those who infringe Community legislation.
At acceptere noget andet ville være det samme som at belønne overtrædere af fællesskabsbestemmelserne.
The original request was both highly illogical and unrealistic.
Den oprindelige anmodning var både ulogisk og urealistisk.
Highly irregular, of course, but my blood was up.
Temmelig ukorrekt, men jeg var helt oppe at køre.
And it was an experience that
Og det var en oplevelse som
It was very strange to experience.
Det var meget mærkeligt at opleve.
It is a highly technical, but also highly political problem.
Det er et meget teknisk, men jo også et meget politisk problem.
It is a policy that is still massively rewarding farmers and is detrimental to animals and the environment.
Denne politik belønner fortsat massivt landmændene og skader dyrene og miljøet.
The cooperation between Commission and Council was also a very positive experience.
Samarbejdet mellem Kommissionen og Rådet var også en meget positiv oplevelse.

 

Related searches: Was A Highly Rewarding Experience - Highly Rewarding Experience - Highly Rewarding - Is Highly Rewarding - Highly Rewarding For - Highly Rewarding Investment - Rewarding Experience - A Rewarding Experience - Rewarding Learning Experience - Rewarding Driving Experience -