Translation of "was acquitted" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Acquitted - translation : Was acquitted - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

He was acquitted.
Han blev frikendt.
In March 1983 Mr Buz was then acquitted by a military tribunal.
I marts 1983 blev hr. Buz så frikendt áf en militærdomstol.
That obligation also means defending an acquitted person against any questioning of their innocence of the charges on which they were acquitted.
Denne forpligtelse gælder også at forsvare frikendte personer, når der rejses tvivl om deres uskyld i de beskyldninger, som de er blevet frikendt for.
They have both acquitted themselves of their tasks marvellously.
De har begge udført deres opgave på en fortræffelig måde.
I was acquitted by the Assize Court on the accusation of substance and sentenced to four months for a minor offence.
Jeg blev ved nævningedomstolen frikendt for det væsentlige og idømt fire måneder for nogle mindre forseelser.
If TPB founders are acquitted, it's a victory for internet freedom.
Hvis grundlæggerne af TPB frifindes, er det en sejr for internetfriheden.
When I get acquitted tomorrow I'm going to sue them for millions.
Når vi bliver frifundet i morgen, så vil jeg sagsøge dem for millioner.
President Pronk acquitted himself well as far as the developing countries are concerned but his compromise was lacking in terms of environmental issues.
Hvad angår udviklingslandene, har formanden, hr. Pronk, gjort et godt stykke arbejde, men på miljøområdet var hans kompromis utilfredsstillende.
But just between you and me, I've got a hunch he'd be acquitted.
Men mellem os to, har jeg på fornemmelsen, at han ville klare frisag.
The real criminals, such as Tutzman, Izetbegovic etc., who did kow tow, were acquitted.
Andre, såsom Tudman, Izetbegovic osv., de virkelige forbrydere, der bøjede hovedet, var de uskyldige?
Ever since you were tried here, even though you were acquitted Christians are under constant suspicion.
Siden du var anklaget her, selvom du blev frikendt, har kristne været forfulgt.
The European Parliament played an important part in ensuring that Syrian Christian priest Yusuf Akbulut was acquitted of all charges in the State Security Court in Diyarbakir at Easter.
Europa Parlamentet har medvirket til, at den syriske kristne præst Yusuf Acbulut i påsken blev frikendt for anklagerne ved sikkerhedsdomstolen i Diyarbakir.
Joaquín José Martínez was recently acquitted in the United States. He came to visit us here in Parliament after he had been in prison for quite a few years.
For nylig er Joaquín Martínez løsladt i USA, og vi har også set ham her i Parlamentet, efter at han havde været fængslet i adskillige år.
If the press report from last week is anything to go by, he has acquitted himself well.
At dømme efter pressemeddelelsen i sidste uge har han gjort sit arbejde godt.
Mr Pannella was acquitted on the fundamental charges but sentenced to four months' imprisonment for offences which he qualifies as minor or, more specifically, crimes which he qualifies as minor.
Og jeg har ikke undladt over for retsudvalget at gøre gældende, at der kan være en sådan modstrid mellem et medlems ret til at hævde sin uskyld ved institution.
And we asked for more precise measuring methods in my opinion, the Ispra research institute has acquitted itself of this task quite admirably.
Og vi anmodede om mere præcise målemetoder. Jeg synes ikke, at forskningsinstituttet i Ispra har gjort sit hjemmearbejde dårligt.
We must first wait and see what those reports bring and then judge whether the Commission has acquitted itself of its task expertly.
Vi må først afvente, hvad der står i rapporterne, og dernæst bedømme, om Kommissionen har udført sin opgave ordentligt.
The proposal is unnecessary and harmful because it introduces a new form of aid for a sector which has so far acquitted itself well without aid.
Forslaget er unødvendigt og skadeligt, da det indfører en ny støtte til en sektor, der hidtil har klaret sig godt uden støtte.
I think that the Commission fairly accounted for what they did in relation to this embargo and acquitted themselves well in explaining what happened exactly at that time.
Jeg har også sendt hvert eneste medlem af budgetudvalget og budgetkontroludvalget en kopi af en 27 sider lang redegørelse, som jeg har givet budgetkontroludvalget, og som efter min opfat telse beskæftiger sig med alle de punkter, der er blevet rejst i hr. Keys betænkning.
All of us here are pleased that the courts have acquitted him and made it clear that in Russia, too, access to environmental information is a constitutional right.
Vi glæder os alle sammen over, at domstolen har frifundet ham og understreget, at adgangen til miljøinformationer også er konstitutionel ret i Rusland.
Mubarak's two sons Alaa and Gamal were acquitted of corruption, as were Al Adly's senior aides, who were blamed for the death of protesters during the Egyptian revolution, which started on January 25, 2011.
Mubaraks to sønner, Alaa og Gamal blev frikendt for anklagerne om korruption. Det samme blev Al Adlys ledende medhjælpere, som var beskyldt for at være ansvarlige for demonstranters død under den egyptiske revolution, der startede d. 25. januar, 2011.
In Sweden, as in any other Member State, or democratic society, caution must be exercised in making a declaration about anyone who has been acquitted of a particular charge that could imply defamation of that person.
I Sverige må man ligesom i enhver anden medlemsstat eller i ethvert andet demokratisk samfund være forsigtig med at komme med en erklæring om en person, som er blevet frikendt for en bestemt beskyldning, der kunne medføre ærekrænkelse af denne person.
No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings for an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law.
Ingen skal i en straffesag på ny kunne stilles for en domstol eller dømmes for en lovovertrædelse, for hvilken han eller hun allerede er blevet endeligt frikendt eller domfældt i en af Unionens medlemsstater i overensstemmelse med lovgivningen.
No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings for an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law.
Respekt for forsvarets rettigheder er sikret enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse.
For my part, I should like to express to Mr Jenkins my admiration for the remarkable manner in which he has acquitted himself of. his tasks as President of the Commission at a particularly difficult time for the Community and for the world.
Spørgsmålet om midlerne til at yde Italien både nødhjølp og et langfristet lån med rentestøtte efter det katastrofale jordskælv og spørgsmålet om midler til at forsyne Polen med levnedsmidler fra fællesskabslagrene til særligt lave priser på grund af dets nødssituation.
On 13 November 2000 Danish TV broadcast a documentary programme in which statements were attributed to Mrs Gradin and Mr Asp that appeared to relate to an employee of the Commission who had been unanimously acquitted of specific charges by the last Commission after due disciplinary process had been followed.
Den 13. november 2000 sendte dansk tv en dokumentarudsendelse, hvor udtalelser blev tillagt fru Gradin og hr. Asp, som syntes at gå på en ansat i Kommissionen, som var blevet enstemmigt frikendt for en række konkrete beskyldninger fra den sidste Kommission, efter at den rette disciplinærproces var blevet fulgt.
It makes me wonder when my country sends you the procurator of Palermo, who brought charges against Mr Andreotti, Mr Muzotto and Mr Contrada, who has tried five cases on the basis of the revelations of penitents, and who lost five cases out of five the people he charged were acquitted in court.
Når mit land sender Dem den offentlige anklager fra Palermo, der har sigtet hr. Andreotti, hr. Muzotto og hr. Contrada, der har ført fem retsager på grundlag af afsløringer fra angrende personer og har tabt dem alle de tiltalte blev frifundet af dommeren undrer jeg mig.
He was, was he?
Var han det?
He was, was he?
Skulle han det?
I was, I was!
Det gjorde jeg også!
It was adventure, it was curiosity, it was imagination.
Det var eventyr, det var nysgerrighed, det var fantasi.
That was how it was.
Sådan var dét.
Then was here! Yes, was.
Så var han her altså.
Was that what it was?
Var det dét, det var?
When ugly Jerry was around, Jerry was popular. When ugly Tom was around, Tom was popular.
Når grimme Jerry var der, var Jerry populær, når grimme Tom var der, var Tom populær.

 

Related searches: Acquitted - To Be Acquitted - Acquitted Of All Charges - Was Acquitted - He Was Acquitted - Acquitted From - Tried And Acquitted - Acquitted Data - Acquitted On Appeal - Court Acquitted -