Translation of "a few seconds" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

A few seconds - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(Lasted for a few seconds then)
(Dat duurde een paar seconden.)
This scene lasted barely a few seconds.
Dit tooneel duurde nauwelijks eenige seconden.
It can be for a few seconds.
Dat kan enkele seconden zijn.
It may last a few seconds to minutes.
Dit kan een paar seconden tot enkele minuten duren.
This is peak fishing in a few seconds.
Dit is intensieve visserij in een paar seconden.
. . . . My boy! came to me after a few seconds.
Kind? werd mij na eenige oogenblikken geantwoord.
The reason being , I explain in a few seconds...
De reasonbeing, zal ik uitleggen in een paar seconden ...
For a few seconds once, we were even married.
We waren zelfs getrouwd voor een paar seconden.
This is peak fishing in a few seconds. The '60s.
Dit is intensieve visserij in een paar seconden. De jaren 60.
Pictures sent on snapchat are destroyed after a few seconds.
Afbeeldingen verstuurd op Snapchat worden na een paar seconden vernietigd.
You can't expect to crack that in a few seconds.
Je kan dat niet in een paar secondes oplossen.
A few seconds later, while the paymaster and his assistants...
Even later, terwijl de boekhouding aan het werken was..
So I'll give you a few seconds to think about that.
Ik geef je een paar seconden om na te denken.
I will give you a few seconds to think about that...
Denk er maar even over na...
Perhaps you will allow me a few seconds to explain why.
Ik hoop dat U mij toestaat dit in een paar seconden toe te lichten.
In a few seconds we were safe on top of the cave.
Binnen weinige oogenblikken waren wij boven in de grot in veiligheid.
Take a few seconds and think of your personal biggest goal, okay?
Neem een paar seconden en denk aan je grootste persoonlijke doel, ok?
Let me try to convince you of that in a few seconds.
Laat mij u daarvan proberen te overtuigen in een paar seconden.
This was only visible right at sunrise, for just a few seconds.
Alleen hier was de zonsopgang zichtbaar voor enkele ogenblikken.
I think Mr Pomés Ruiz is perhaps just a few seconds late.
De heer Pomés Ruiz was een paar tientallen seconden te laat.
How can a man concentrate with that cowbell jingling every few seconds?
Hoe kan je je concentreren met die koebel rinkelen om de paar seconden?
Within a few seconds you should see a list of tracks and some directories.
Binnen enkele seconden moet u een lijst zien van de nummers en een paar mappen.
And as I pause for a few seconds, have a look at the screen.
Kijk eens op het scherm terwijl ik even pauzeer.
Continue holding your breath for a few seconds, or as long as is comfortable.
Houd uw adem in voor enkele seconden of voor zolang als u zonder veel moeite kan.
Now this is interesting, I'll give you a few seconds to think about it.
Dit is boeiend, ik geef je een paar seconden om erover na te denken.
If you're wondering why, I'll tell you why in a few seconds from now.
Ik vertel jullie dadelijk waarom.
He's flying high, so it'll take a few seconds for it to come down.
Omdat het vliegtuig hoog zit, duurt het even.
The subject is reasonably fresh, but we'll only get a few seconds of readable data.
Kandidaat is vrij vers, maar we krijgen maar 'n paar seconden info.
In the few seconds available to me, I must illustrate this point with a paradox.
Met de luttele seconden spreektijd die ik heb, kan ik deze redenering alleen maar ontvouwen als ik me van een paradox bedien.
Thank you, Mr President, for the extra few seconds you allowed me.
Hartelijk dank, mijnheer de Voorzitter, voor de extra tijd die u mij gegund hebt.
Keep the mouth of the dog closed for a few seconds to ensure complete tablet wetting.
Houd de muil van de hond enkele seconden dicht om er zeker van te zijn dat de tablet volledig nat wordt.
Just a few seconds from impact, the Kazakh plane climbed slightly and the two planes collided.
Tevens klom het vliegtuig een paar seconden voor de botsing weer naar 15.000 voet.
Now, staying on this brand thing for just a few more seconds, think about delivery mechanisms.
Nu we het toch over een merk hebben, hoe brengen we het over?
When I first heard the shot... I was too surprised to move for a few seconds.
Toen ik het schot hoorde... was ik even te verbaasd om iets te doen.
The other subject, on which I have just a few seconds left, is Dutch gas prices.
Maar er bestaan nog vele andere vormen van subsidiëring.
Madam President, first I wanted to return for a few seconds to what happened this morning.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil allereerst kort terugkomen op het voorval van vanochtend.
Would being a step removed from cash for a few seconds by being paid by token make a difference?
Zou het verschil maken als er enkele seconden afstand is tot contant geld, door een token te gebruiken?
Would being a step removed from cash for a few seconds by being paid by token make a difference?
Zou het wat uitmaken als er enkele seconden afstand is tot contant geld, door een token te gebruiken?
The singers left the stage after a few seconds, and no explanation was given at the time.
De man, bekend als Jimmy Jump, werd na enkele seconden door de beveiliging afgevoerd.
And then he goes away for a few seconds to think about it some more, and thinks,
Dan gaat hij voor een paar seconden weg om er nog wat over na te denken, en denkt
The robin listened a few seconds, intently, and then answered quite as if he were replying to a question.
Het roodborstje luisterde een paar seconden, aandachtig, en antwoordde vrij alsof hij antwoord op een vraag.
A few seconds ago, you may have generated passive data by clicking on a link to read this article.
Een paar seconden geleden heb je wellicht passieve data gegenereerd door te klikken op een link naar dit artikel.
If medicine doesn t appear within a few seconds, you may need to push the reset button again.
Als er binnen een paar seconden geen geneesmiddel verschijnt, moet u wellicht opnieuw op de resetknop drukken.
Acute infusion reactions including anaphylactic reactions may develop during (within seconds) or within a few hours following infusion.
Acute infusiereacties, waaronder anafylactische reacties, kunnen optreden tijdens (binnen enkele seconden) of binnen enkele uren na de infusie.
Slowly (over a few seconds) inject the solution by gently depressing the plunger until the syringe is empty.
Injecteer de oplossing langzaam (gedurende een paar seconden) door voorzichtig op de zuiger te drukken totdat de spuit leeg is.

 

Related searches: A Few Seconds - For A Few Seconds - Every Few Seconds - In A Few Seconds - Few Seconds - Within A Few Seconds - In Just A Few Seconds - A Few Seconds Ago - After A Few Seconds - Wait A Few Seconds -