Translation of "a moot question" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

A moot question - translation : Moot - translation : Question - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Whether a ban on sponsorship would actually have an educational impact is a moot question.
Het blijft nog maar de vraag of een verbod op sponsoring ook daadwerkelijk tot een pedagogisch succesvol resultaat zou leiden.
Mr De Keersmaeker. (NL) This is not even a moot point, it is a veritable catch question.
Alle vragen omtrent deze zaak moeten worden beantwoord in het licht van datgene wat ik heb gezegd over de verplichtingen die de Europese Gemeenschap op zich heeft genomen.
That's a moot point. No kidding!
Dat wordt lastig.
Stricter noise standards for airfields are also a moot point.
Ook strengere geluidsnormen voor vliegvelden zijn omstreden.
The position of Jerusalem is a moot point in the negotiations.
De positie van Jeruzalem is een moeilijk punt in de onderhandelingen.
Christopher moot Poole The case for anonymity online
Christopher moot Poole Het argument voor online anonimiteit
It is a moot point, Mr President, whether this approach is legal.
Zij zijn er echter in geslaagd en men is het over een pakket
1.8 How these principles should be put into practice is a moot point.
1.8 Hoe deze principes in de praktijk moeten worden gebracht, is nog niet duidelijk.
4.7 How these principles should be put into practice is a moot point.
4.7 Hoe deze principes in de praktijk moeten worden gebracht, is nog niet duidelijk.
Old Testament moot of 'an eye for an eye, a human sacrifice for a human sacrifice'.
Van dat tekort is een half miljard toe te schrijven aan het feit dat men de kredieten voor Spanje en Portugal heeft onderschat.
It is based on the principle that public funds cannot be increased, which is a moot point.
Er wordt uitgegaan van het beginsel dat de openbare middelen niet kunnen toenemen. Ik denk dat dit kan worden betwist.
At the same time, how the Commission intends to compel such assessments to be made remains a moot point.
Bovendien is niet duidelijk hoe de Commissie denkt eigen ratings te gaan afdwingen.
The entire issue is moot, however, due to the survival of birth and death records.
Kosovo werd sinds juni 1999 op basis van VN resolutie 1244 bestuurd door de VN missie UNMIK.
It is a moot point whether Gen eral Jaruzelski is the oft referred to 'lesser evil' and whether he saved Poland from a Soviet invasion.
Men kan er over discussiëren of de generaal het minste kwaad is, waar over velen het hebben en of hij Polen van de Russische invasie heeft gered.
I can think of just one moot point which I should like to ask the Commission to explain.
Ik heb mijn twijfels over een enkel punt, waarover ik graag uitleg van de Commissie wil.
Indeed, It is indeed possible, Mr Poettering, to moot the idea of an international military force in this context.
Inderdaad, mijnheer Poettering, in dat verband kan de internationale troepenmacht ter sprake komen.
Meanwhile, direct taxation of corporations and individuals has tended to decline despite the moot claim that lower direct taxation ensures investment and growth.
De directe belastingheffing voor bedrijven en individuen is inderdaad afgenomen op grond van de controversiële claim dat lagere belastingen bevorderlijk zijn voor de investeringen en de groei.
But a question of time means also a question of blood, a question of death, a question of genocide.
Ik heb echter ook positieve geluiden
Once again, we read recently that President Putin collects people around him and asks them to moot ideas for a viable policy to inject, where possible, peace and security into Chechnya once again.
We hebben ook onlangs weer gelezen dat President Poetin mensen om zich heen verzamelt en hun vraagt met ideeën te komen voor een haalbare politiek om Tsjetsjenië weer de rust en de veiligheid te geven die daar mogelijk zijn, eventueel door een combinatie met Ingoesjetië.
It is too premature at this stage to moot the idea of an agreement, but the activities are very constructive and all provisions have already been discussed in detail.
Het is nu nog te vroeg om al gewag te maken van een akkoord, maar de werkzaamheden zijn erg constructief en alle bepalingen zijn reeds uitvoerig besproken.
The letter identifies the type of question O for an oral question, E for a written question and H for a question for Question Time.
Dienst EPOQUE (DG IV) Europees Parlement L 2929 Luxemburg Fax ( 352)43 93 17
Formerwritten question (No 1644 83) converted into a question for Question Time.
) Antwoord van de Commissie op mondelinge vraag nr. H 642 82 van mevrouw Dury.
So they hit my question with a question.
Ze beantwoordden mijn vraag met een vraag.
Former Written Question No 600 83, transformed into a question for Question Time.
(') Voormalige schriftelijke vraag nr. 600 83, nu ingediend als vraag voor het vragenuur.
For written question No 1643 83, converted into a question for Question Time.
(') Voormalige schriftelijke vraag nr. 1643 83, nu inge diend als vraag voor het Vragenuur.
( ) Former written question (No 2041 83), converted into a question for Question Time.
(') Aanvankelijk schriftelijke vraag (nr. 2041 82) nu ingediend als vraag voor het Vragenuur.
President. This is a former oral question which has been converted into a question for Question Time.
De Voorzitter. Dat was een voormalige mondelinge vraag die is ingediend als vraag voor het Vragen uur.
It is a serious question, just as the question of where Europe stops is a serious question.
Dat is de grote vraag. Een andere grote vraag is waar Europa ophoudt.
So let's try asking a question, like a health related question.
Laten we dus een vraag stellen, bijvoorbeeld een vraag over gezondheid.
President. When a Member who has asked a question is not there during Question Time, the question falls.
De Voorzitter. Wanneer een afgevaardigde die een vraag heeft gesteld niet aanwezig is tijdens het vragenuur vervalt de vraag.
Former oral question without debate (OQ 78 81), converted into a question for Question Time.
Dit blijkt onder meer uit verschillende beschikkingen van de Slotakte van Helsinki.
Former Oral Question without debate (0 3 82), converted into a question for Question Time.
De heer Balfe. (EN) Mijnheer de Voorzitter, over eenkomstig artikel 85 van het Reglement en uit pro test tegen de cynische manier waarop de Europese
Former oral question without debate (0 46 81), converted into a question for question time.
Aan de orde is vraag nr. 77 van de heer Clinton (H 258 82)
Former oral question without debate (0 117 82), con verted into a question for Question Time.
Onze visserijbetrekkingen met Tunesië passen in het kader van een breder opgezet beleid van de Gemeenschap voor de Middellandse Zee.
Former oral question without debate (0 156 84), converted into a question for Question Time.
(') Aanvankelijk mondelinge vraag zonder debat (0 156 84) nu ingediend als vraag voor het
And they ask a question, and the question is
Ze stellen de volgende vraag
And they ask a question, and the question is
Ze stellen een vraag, die luidt
I have a supplementary question to Mrs Ahern's question.
Ik heb een aanvullende vraag op de vraag van mevrouw Ahern.
A good question.
Een goede vraag.
A complicated question.
Een gecompliceerde vraag.
A stupid question.
Stomme vraag
A third question.
Een derde vraag.
A good question.
Dat was een juiste vraag.
A further question.
Nog een vraag.
A supplementary question.
Een aanvullende vraag.

 

Related searches: Moot Question - A Moot Question - Is A Moot Question - Moot A Question - Moot - Moot Point - Moot Court - Render Moot - Rendered Moot - A Moot Point -