Translation of "abase" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Abase - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It will abase some and exalt others.
Sommigen zullen daardoor vernederd, en anderen verheven worden.
It will abase some and exalt others.
vernedert en verhoogt het.
It will abase some and exalt others.
Verlagend (voor de één), verheffend (voor de ander).
(it will) abase (some) and exalt (others).
Verlagend (voor de één), verheffend (voor de ander).
(it will) abase (some) and exalt (others).
Sommigen zullen daardoor vernederd, en anderen verheven worden.
(it will) abase (some) and exalt (others).
vernedert en verhoogt het.
And abase me not on the day when they are raised,
En bedek mij niet met schande op den dag der opstanding
And abase me not on the day when they are raised,
En verneder mij niet op de Dag waarop er wordt opgewekt.
And abase me not on the day when they are raised,
En maak mij niet te schande op de dag dat zij worden opgewekt.
Then do We abase him (to be) the lowest of the low,
Daarna hebben wij hem tot den laagste der laagsten gemaakt.
Then do We abase him (to be) the lowest of the low,
Daarna laten Wij hem weer diep zakken,
Then do We abase him (to be) the lowest of the low,
Daarna doen Wij hem terugkeren tot het laagste van het laagste.
Cast abroad the rage of thy wrath and behold every one that is proud, and abase him.
Let eens op zijn krachtige lendenen en op zijn buikspieren.
Who it is unto whom cometh a doom that will abase him, and on whom there falleth everlasting doom.
Tot wie een bestraffing komt die zal door hem vemederd worden, en een blijvende bestraffing zal op hem rusten.
Who it is unto whom cometh a doom that will abase him, and on whom there falleth everlasting doom.
tot wie er een bestraffing komt die hem te schande maakt en op wie een blijvende bestraffing zal neerkomen.
Who it is unto whom cometh a doom that will abase him, and on whom there falleth everlasting doom.
Hierna zult gij weten aan wien van ons eene straf zal worden opgelegd, die hem met schaamte bedekken, en op wien eene zware straf nederkomen zal.
That He may cut off a portion of those who disbelieve, or abase them so that they may go back disappointed.
Dat hij de ongeloovigen met den wortel zal uitroeien, of verdelgen, en dat zij omvergeworpen of bestraft zullen worden, is u onnoodig te weten.
That He may cut off a portion of those who disbelieve, or abase them so that they may go back disappointed.
om een deel van hen die ongelovig zijn te vernietigen of te schande te maken, zodat zij teleurgesteld omkeren
That He may cut off a portion of those who disbelieve, or abase them so that they may go back disappointed.
(Dat is) om een gedeelte van degenen die ongelovig waren te vernietigen, of hen te vemederen. zodat zij onverrichterzake terugkeren.
Our Lord, give us what You promised us by Your Messengers, and do not abase us on the Day of Resurrection.
O Heer! geef ons ook wat gij door uwe gezanten hebt beloofd, en bedek ons niet met schande op den dag der opstanding.
Our Lord, give us what You promised us by Your Messengers, and do not abase us on the Day of Resurrection.
Onze Heer, schenk ons wat U aan Uw Boodschappers belooft hebt en verneder ons niet op de Dag der Opstanding.
Our Lord, give us what You promised us by Your Messengers, and do not abase us on the Day of Resurrection.
Onze Heer, en geef ons wat U ons door Uw gezanten hebt toegezegd en maak ons niet te schande op de opstandingsdag.
Ye will soon know on whom there cometh a doom that will abase him, and who it is that lieth. And watch!
Wien eene straf zal worden opgelegd, die hem met schaamte zal bedekken, en wie een leugenaar is.
You will surely know upon whom will come a torment that will abase him, and upon whom will fall a lasting torment.
Jullie zullen het weten komen, tot wie de bestraffing komt die hem vernedert. En een blijvende bestraffing komt op hen neer.
You will surely know upon whom will come a torment that will abase him, and upon whom will fall a lasting torment.
En jullie zullen weten tot wie de bestraffing zal komen die hem te schande maakt en op wie een blijvende bestraffing zal neerkomen.
You will surely know upon whom will come a torment that will abase him, and upon whom will fall a lasting torment.
Wien eene straf zal worden opgelegd, die hem met schaamte zal bedekken, en op wien eene voortdurende straf zal vallen.
Whatever palm tree you cut down or leave standing upon its roots, It is by Allah's command, and that He may abase the transgressors.
De palmboomen welke gij nederhouwt, of die gij met hunne wortelen laat staan, werden nedergehouwen of bleven staan door den wil van God om de zondaren gerust te stellen.
Whatever palm tree you cut down or leave standing upon its roots, It is by Allah's command, and that He may abase the transgressors.
Dat jullie palmen hebben omgehakt en op hun wortels hebben laten staan, gebeurde met Gods toestemming en opdat Hij de verdorvenen te schande maakte.
Whatever palm tree you cut down or leave standing upon its roots, It is by Allah's command, and that He may abase the transgressors.
Wat jullie omhakken van de dadelpalmen of wat jullie op hun wortels laten staan het gebeurde met de toestemming van Allah. En zodat Allah de zwaar zondigen vergeldt.
The Queen said When the kings enter a country they cause corruption in it and abase those of its people who are held in honour.
Zij zei Wanneer koningen een stad binnentrekken brengen zij haar tot verderf en maken de machtigen onder haar mensen tot onderworpelingen.
That He may cut off a portion from among those who disbelieve, or abase them so that they should return disappointed of attaining what they desired.
Dat hij de ongeloovigen met den wortel zal uitroeien, of verdelgen, en dat zij omvergeworpen of bestraft zullen worden, is u onnoodig te weten.
That He may cut off a portion from among those who disbelieve, or abase them so that they should return disappointed of attaining what they desired.
om een deel van hen die ongelovig zijn te vernietigen of te schande te maken, zodat zij teleurgesteld omkeren
That He may cut off a portion from among those who disbelieve, or abase them so that they should return disappointed of attaining what they desired.
(Dat is) om een gedeelte van degenen die ongelovig waren te vernietigen, of hen te vemederen. zodat zij onverrichterzake terugkeren.
Our Lord, give us what Thou hast promised us by Thy Messengers, and abase us not on the Day of Resurrection Thou wilt not fail the tryst.'
Onze Heer, en geef ons wat U ons door Uw gezanten hebt toegezegd en maak ons niet te schande op de opstandingsdag. U zult de afspraak niet afzeggen.
Our Lord, give us what Thou hast promised us by Thy Messengers, and abase us not on the Day of Resurrection Thou wilt not fail the tryst.'
Onze Heer, schenk ons wat U aan Uw Boodschappers belooft hebt en verneder ons niet op de Dag der Opstanding. Voorwaar, U verbreekt de belofte niet.
Our Lord, give us what Thou hast promised us by Thy Messengers, and abase us not on the Day of Resurrection Thou wilt not fail the tryst.'
O Heer! geef ons ook wat gij door uwe gezanten hebt beloofd, en bedek ons niet met schande op den dag der opstanding. Gij verbreekt uwe belofte niet.
They did not falter for what befell them in the way of Allah, neither did they weaken, nor did they abase themselves and Allah loves the steadfast.
Zij versaagden niet vanwege wat hen op Gods weg trof, zij verzwakten niet en zij gaven zich niet over. God bemint hen die geduldig volharden.
and so that He might cut off a portion of those who are bent on denying the truth or abase them so that they might be turned back frustrated.
Dat hij de ongeloovigen met den wortel zal uitroeien, of verdelgen, en dat zij omvergeworpen of bestraft zullen worden, is u onnoodig te weten.
and so that He might cut off a portion of those who are bent on denying the truth or abase them so that they might be turned back frustrated.
om een deel van hen die ongelovig zijn te vernietigen of te schande te maken, zodat zij teleurgesteld omkeren
and so that He might cut off a portion of those who are bent on denying the truth or abase them so that they might be turned back frustrated.
(Dat is) om een gedeelte van degenen die ongelovig waren te vernietigen, of hen te vemederen. zodat zij onverrichterzake terugkeren.
Whatsoever fine palms ye cut down or left standing on roots there of, it was by the leave of Allah, and in order that He might abase the transgressors.
Wat jullie omhakken van de dadelpalmen of wat jullie op hun wortels laten staan het gebeurde met de toestemming van Allah. En zodat Allah de zwaar zondigen vergeldt.
Whatsoever fine palms ye cut down or left standing on roots there of, it was by the leave of Allah, and in order that He might abase the transgressors.
De palmboomen welke gij nederhouwt, of die gij met hunne wortelen laat staan, werden nedergehouwen of bleven staan door den wil van God om de zondaren gerust te stellen.
Whatsoever fine palms ye cut down or left standing on roots there of, it was by the leave of Allah, and in order that He might abase the transgressors.
Dat jullie palmen hebben omgehakt en op hun wortels hebben laten staan, gebeurde met Gods toestemming en opdat Hij de verdorvenen te schande maakte.
Thus saith the Lord GOD Remove the diadem, and take off the crown this shall not be the same exalt him that is low, and abase him that is high.
Zet uw met juwelen bezette kroon af, zegt de Oppermachtige HERE. Het is afgelopen! Nu zullen de armen worden geëerd en de rijken worden vernederd.
Say, Lord, sovereign of all sovereignty. You bestow sovereignty on whom you will and take it away from whom You please You exalt whoever You will and abase whoever You will.
Zeg o God! gij die het rijk bezit, gij geeft het rijk aan wien gij wilt, en gij ontneemt het wien gij wilt, en gij verhoogt en gij vernedert wien gij wilt.

 

Related searches: Abase - Abase Oneself -