Translation of "abashed" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Abashed - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Thus was the disbeliever abashed.
De ongeloovige was verbaasd.
Thus was the disbeliever abashed.
Toen zweeg degene die ongelovig was van verbazing.
Thus was the disbeliever abashed.
Toen was hij die ongelovig was verbijsterd.
Mr. Fogg said nothing while Passepartout, abashed, kept repeating that it wasn't worth telling.
Fogg liet hem dit alles vertellen, zonder een woord te zeggen. Passepartout was zeer verlegen en herhaalde onophoudelijk dat het de moeite niet waard was!
Aunt Polly, Mary, and the Harpers threw themselves upon their restored ones, smothered them with kisses and poured out thanksgivings, while poor Huck stood abashed and uncomfortable, not knowing exactly what to do or where to hide from so many unwelcoming eyes.
Tante Polly, Marie en de Harpers wierpen zich op de hun teruggegeven kinderen, versmoorden hen bijna onder kussen en goten een stortvloed van dankgebeden over hun hoofd uit, terwijl Huck bedeesd in een hoek bleef staan, niet wetende wat hij doen moest en hoe hij zich voor zoovele onwelkome oogen moest verbergen.

 

Related searches: Abashed - Is Abashed - To Be Abashed -