Translation of "abbess" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Abbess - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

), Abbess of Trebnitz (1372) Hedwig (b.
), abdis van Trebnitz (1372).
Catherine (d. 1409), Abbess in Hof.
Catharina ( 1409), abdis in Hof.
Ada (d. 1258), Abbess at Rijnsburg 1239.
Ada, abdis van Rijnsburg Ricardis (ovl.
Why, this evening, said the abbess today even.
Heden avond, zeide de abdis, zelfs nog wel in den loop van den dag.
The abbess only crossed herself, without approving or disapproving.
De abdis kruiste zich, zonder verder eenige goed of afkeuring te doen blijken.
1328 d. 7 April 1362), Abbess of Trzebnica (1348).
Zij hadden zes kinderen Agnes (1328 7 april 1362), abdis van Trzebnica (1348).
Later, she became Princess Abbess of Essen and Thorn.
Ze was onder meer de laatste abdis van Thorn en Essen.
After breakfast, the abbess came to pay her a visit.
Na het ontbijt kwam de abdis haar een bezoek brengen.
Permit me, madame, to express my surprise, said the abbess.
Veroorloof mij, mevrouw! u mijn verwondering te betuigen, zeide de abdis.
The last abbess, Madame d'Antin, died in poverty in Paris.
De laatste abdis stierf in armoede in Parijs.
The abbess listened more attentively, grew animated by degrees, and smiled.
De abdis luisterde meer aandachtig, werd van lieverlede spraakzamer en glimlachte.
Margareta (b. by 1430 d. 10 May 1466), Abbess of Trebnitz (1456).
Margareta (rond 1430 10 mei 1466), abdis van Trebnitz (1456).
But the abbess contented herself with listening and smiling without replying a word.
Maar de abdis bepaalde zich tot luisteren en tot glimlachen, zonder een woord te spreken.
Don t forget to treat me harshly in speaking of me to the abbess.
Vergeet niet, met de abdis over mij sprekende, dit op strengen toon te doen.
She became a nun at Chelles Abbey, where she was eventually made abbess.
Ze werd non in de Abdij van Chelles, waar ze uiteindelijk ook abdis werd.
This confirmed Milady in her opinion that the abbess was rather royalist than cardinalist.
Dit bevestigde milady in het denkbeeld, dat de geestelijke dochter meer konings dan kardinaalsgezind was.
A nun after his death in 1396, she became Abbess of Trzebnica in 1405.
Als weduwe werd zij non en abdis van Trzebnica in 1405.
Then, said the abbess, looking at Milady with increasing interest, I behold another poor victim?
Dus, zeide de abdis, milady met belangstelling beschouwende, is het wederom een vervolgde, die ik voor mij zie.
He who just now presented himself to the abbess as a messenger from the cardinal.
Hij, die zich aan de abdis heeft vertoond als een bode van den kardinaal.
The abbess suspects nothing, and believes that I am taken by order of the cardinal.
De abdis vermoedt niets en gelooft, dat men mij vanwege den kardinaal komt halen.
He was raised by the nuns there, and became very fond of the abbess, Theodrara.
Met de nonnen had hij een goede relatie, vooral met de abdis, Theodrara.
Edgar also had a possibly illegitimate daughter by Wulfthryth, who later became abbess of Wilton.
Edgar ontvoerde de abdis Wulfthryth van Wilton en kreeg met haar een dochter.
Agnes (b. c. 1090 d. 29 December 1127), Abbess of Quedlinburg (1110) and Gandersheim (1111).
1090 Quedlinburg, 29 december 1125), abdis van Quedlinburg Adelheid (ca.
You would, then, be tempted to believe, said the abbess, that this young person is innocent?
Zoudt ge dan veronderstellen, dat die jonge vrouw onschuldig is?
The Blessed Margaret Colonna, O.S.C., (died September 20, 1284) was a Poor Clare nun and abbess.
aldaar, 20 september 1284) was een non van de orde van clarissen en lid van de invloedrijke, Romeinse Colonna familie.
Later, she gave up the Prague position and became an abbess in Klagenfurt with a smaller provision.
Later trad ze af als abdis in Praag en werd ze abdis in Klagenfurt in zuidelijk Oostenrijk, met een kleiner inkomen.
The good abbess had naturally consented to her request and as a commencement, they were to sup together.
De goede abdis had natuurlijk in alles genoegen genomen, en om te beginnen zouden zij samen het avondmaal gebruiken.
He was a son of Ferreolus, Senator of Narbonne, and wife Dode, Abbess of Saint Pierre de Reims.
Hij was een zoon van Ferreolus van Rodez en zijn vrouw Dode.
The superior met her Milady showed her the cardinal s order. The abbess assigned her a chamber, and had breakfast served.
De abdis kwam haar tegemoet milady toonde haar het bevel van den kardinaal de abdis liet haar een kamer geven en haar een ontbijt voordienen.
The abbess looked at her for an instant with uneasiness, as if a fresh thought suggested itself to her mind.
De abdis beschouwde milady gedurende een oogenblik met ongerustheid, alsof een nieuwe gedachte in haar ziel oprees.
Milady wished to please the abbess. This was a very easy matter for a woman so really superior as she was.
Milady wilde de abdis behagen, en zulks was voor die waarlijk met uitstekende geestvermogens begiftigde vrouw in het geheel niet moeilijk.
She followed her uncle from Worms to Salzburg, where she was installed by him as the first abbess of Nonnberg Abbey.
Rond 714 (andere bronnen vermelden 696) kwam zij vanuit Worms naar Salzburg op aandringen van haar oom Rupert van Salzburg.
As the abbess at Chelles Abbey, Gisela oversaw one of the most prolific nuns' scriptoria active in the 8th and 9th centuries.
Als abdis van de Abdij van Chelles hield Gisela toezicht op een van de meest productieve scriptoria van de 8e en de 9e eeuw.
She eventually became a nun, and died in Jerusalem in 1979, where she had been Abbess of the Orthodox Mount of Olives Convent.
Ze werd uiteindelijk moniale en stierf in 1979 in Jeruzalem, waar ze hegoemena van het Russisch orthodox klooster op de Olijfberg was.
Saint Herlindis (or Harlindis ) (c.695, Maaseik 745 or 753, Aldeneik, near Maaseik), sister of Saint Relindis, was a Frankish saint and abbess.
De heilige Harlindis (Maaseik, rond 695 Aldeneik, 753) was de dochter van de Frankische edelman Adelardus en was een zuster van de H. Relindis.
Only Otto III's mother Theophanu objected, along with his grandmother, the Dowager Empress Adelaide of Italy, and his aunt, Abbess Matilda of Quedlinburg.
Hiertegen werd geen bezwaar gemaakt, want behalve Otto's moeder Theophanu bevonden ook zijn grootmoeder Adelheid van Bourgondië en zijn tante Mathilde zich nog in Italië.
The abbess introduced them to each other. When this formality was ended, as her duties called her to chapel, she left the two young women alone.
De abdis stelde de een aan de andere voor, vervolgens, toen die plichtplegingen waren afgeloopen, en de abdis zich ter vervulling harer ambtsplichten in de kerk moest begeven, liet zij beide jonge vrouwen alleen.
Godwine (Bishop of Rochester), Leofrun (abbess of St Mildrith's), and the king's reeve, Ælfweard were captured also, but the abbot of St Augustine's Abbey, Ælfmaer, managed to escape.
Godwin I (de bisschop van Rochester), Leofrun (abdis van St Mildrith's), en de reeve van de koning, Ælfweard werden ook gevangen genomen, maar de abt van St Augustine's Abbey, Ælfmaer, wist te ontsnappen.
She therefore took leave of the abbess, and went to bed, softly rocked by the ideas of vengeance which the name of Kitty had naturally brought to her thoughts.
Zij nam afscheid van de abdis en begaf zich ter ruste, zachtjes in slaap gewiegd door haar wraakzuchtige denkbeelden, waarop zij natuurlijk was teruggebracht door den naam van Ketty.
She opened her eyes, and saw the abbess, accompanied by a young woman with light hair and delicate complexion, who fixed upon her a look full of benevolent curiosity.
Zij opende de oogen en ontwaarde de abdis, vergezeld van een jonge vrouw met blond haar en teedere gelaatskleur, die op haar een blik vol goedaardige nieuwsgierigheid wierp.
It has been speculated that Æthelburh was the abbess who was a kinswoman of King Ealdred of the Hwicce, but there are other prominent women named Æthelburh during that period.
Er is wel gespeculeerd dat Æthelburh de abdis was die een bloedverwante was van koning Ealdred van de Hwicce, maar er waren in die tijd andere prominente vrouwen met de naam Æthelburh.
But after all, resumed the abbess, Monsieur Cardinal has perhaps plausible motives for acting thus and though she has the look of an angel, we must not always judge people by the appearance.
Maar wat er van zij, hernam de abdis, de kardinaal heeft misschien gegronde redenen om aldus te handelen en hoewel zij er als een engel uitziet, kan men niet altijd de lieden naar het uiterlijk beoordeelen.
Show it to the abbess, and tell her that someone will come and fetch me, either today or tomorrow, and that I am to follow the person who presents himself in your name.
Gij zult ze aan de abdis vertoonen en haar zeggen, dat men mij heden of morgen zal komen halen, en ik den persoon te volgen heb, die zich in uw naam zal vertoonen.
The station is at the junction of Boulevard Barbes, named for the revolutionary, Armand Barbès, Boulevard de Rochechouart, named for the abbess, Marguerite de Rochechouart, Boulevard de la Chapelle and Boulevard de Magenta.
Barbès Rochechouart is een station van de metro in Parijs langs de metrolijnen 2 en 4 in het 9de, 10de en 18de arrondissement, en geeft toegang tot de Boulevard Barbès en de boulevard de Rochechouart.
Accompanied by his sister Sophia into Italy, Otto III named his aunt Matilda, Abbess of Quedlinburg, as his regent in Germany, becoming the first non duke or bishop to serve in that capacity.
Aangezien zijn zuster Sophia hem naar Italië vergezelde, benoemde Otto III zijn tante Matilda van Quedlinburg.

 

Related searches: Abbess -