Translation of "abbot" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Abbot - translation :
Abt

Keywords : Ulrich Gegroet Hugo

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Greetings, sir abbot!
Gegroet, abt.
Abbot S. p. A.
Abbot S.p.A.
Newton Abbot David Charles.
Newton Abbot David Charles.
You see, sir abbot?
Ziet u wel, abt?
The monks elected a new abbot.
De monniken kozen een nieuwe abt.
Abbot of Glendalough In time he rose to become Abbot of Glendalough at the age of 26 in 1154.
In 1140 mocht de jongen naar de kloosterschool van Glendalough gaan waar hij dertien jaar studeerde.
Abbo returned to Fleury in 988, where he was selected abbot of Fleury after the death of the Abbot Oilbold.
In 988 werd hij abt van Fleury, waar hij de hervorming van Cluny invoerde.
(1970.12.05 1986) Abbot Pietro Romualdo M. Zilianti, O.S.B.
1947 1970 Pietro Romualdo M. Zilianti, O.S.B.
Now, Abbot and Costello, show me your orders.
Abbot en Costello, laat me die bevelen zien.
The story is recorded Abbot of Glastonbury Dunstan, now Abbot of Glastonbury, went to work at once on the task of reform.
Hij stond voor de taak het kloosterleven opnieuw in te voeren en de abdij van Glastonbury compleet te herbouwen.
Richbod (died 1 October 804) was the Abbot of Lorsch from 784 and Abbot of Mettlach and Archbishop of Trier from around 792.
Richbod (overleden 1 oktober 804) was vanaf 784 abt van Lorsch en ongeveer vanaf 792 bovendien de eerste aartsbisschop van Trier.
He was then chosen Abbot of Bangor, in 1123.
Hierna werd hij in 1123 verkozen tot abt van het klooster Bangor.
In 814, Cellach, Abbot of Iona, retired to Kells.
In 814 vertrok Cellach, de abt van Iona, naar Kells.
He then became the seventeenth abbot of Cîteaux (until 1212).
Daarna was hij aartsbisschop van Narbonne (1212 1225).
(ISBN 0 8132 0758 4) Suger, Abbot of Saint Denis.
(ISBN 0 8132 0758 4) Suger, Abbot of Saint Denis.
The head of their Order was the Abbot at Cluny.
Cluny functioneerde als de moederabdij.
Saint Gérard (born at Corbie in 1025) abbot and confessor.
heilige Gérard (geboren in Corbie in 1025) abt en beleider.
He was also the lay abbot of Hersfeld Abbey in 908.
In 908 werd Otto voogd van Hersfeld.
His brother Hilduin the Young was the abbot of Saint Denis.
Zijn broer Hilduinus was abt van Saint Denis.
They were subject to an abbot, and observed a common rule.
) vaak ook het beheer hadden over een uitgestrekt omliggend gebied.
From Córdoba was the abbot Speraindeo, who wrote an Apologetic against Muhammad .
Abt Esperaindo kwam uit Córdoba, hij schreef een apologeticum tegen Mohammed.
The abbot of Menri is recognized as the spiritual leader of Bon.
Menri is het hoofdklooster uit de Tibetaanse religie bön.
He was consecrated abbot 22 February 1079 by the bishop of Évreux.
Hij werd op 22 februari 1079 door de bisschop van Evreux gewijd.
The third Dalai Lama studied at Drepung Monastery and became its abbot.
In de chronologische lijst van de successie geldt hij als de derde dalai lama.
Henry went on to be appointed Abbot of Glastonbury and Bishop of Winchester.
Hendrik gaf in 1129 het bisdom van Verdun op, en werd bisschop van Winchester.
Chrodegang dedicated the church and monastery to Saint Peter and became its first abbot.
Chrodegang wijdde de kerk en de abdij aan Sint Pieter en werd dus eerste abt van Lorsch.
Abbot at the Rochester Zen Center, Teacher at the Madison Zen Center, WI, US.
In 1966 verliet hij Japan om het Rochester Zen Center te openen.
It was financed by abbot Kazimierz Szczuka and the Primate of Poland Michał Stefan Radziejowski.
Het werd gefinancierd door abt Kazimierz Szczuka en de Primaat van Polen Michał Stefan Radziejowski.
He was the abbot of the Karmarñing Monastery and the author of the Blue Annals.
Daarnaast was hij leerling van Tsongkhapa, de oprichter van de gelugtraditie.
Lione Pascoli (Perugia, 1674 Rome, 1744) was an Italian abbot, art historian, collector, and economist.
Lione Pascoli (Perugia, 1674 1744) was een Italiaanse econoom, advocaat, schrijver en fervent kunstverzamelaar.
Abbot Kuno of Disibodenberg asked Hildegard to be Prioress, which would be under his authority.
De onenigheid tussen de abt van Disibodenberg en Hildegard zou nog jaren voor meer problemen zorgen.
At the age of 27, he was selected to serve as the abbot of Kumbum Monastery.
Op zijn leeftijd van 27 werd hij gekozen tot abt van dit klooster.
When Ezio catches him, the abbot names the monk who stole the Apple as Girolamo Savonarola.
Hij identificeert de monnik met 9 vingers die de Appel opraapte als Girolamo Savonarola.
From 1065 until his death in 1091, Wolfhelm of Brauweiler, later Saint Wolfhelm, was abbot here.
Vanaf 1065 tot zijn dood in 1091 was Wolfhelm van Brauweiler, later Sint Wolfhelm, abt van het klooster.
When, in 796, Alcuin became Abbot of Tours Fridugisus seems to have remained at the court.
Toen Alcuin in het jaar 796 abt werd van de abdij van Sint Maarten in Tours lijkt Fridugisus aan het hof te zijn gebleven.
Angilbert, Frankish diplomat ( primicerius palatii ) of king Charlemagne, is made abbot of Saint Riquier (Northern France).
Religie Angilbert, een Frankische diplomaat ( primicerius palatii ) van Karel de Grote, wordt benoemd tot lekenabt.
The day to day affairs of the council are under the charge of the chief abbot.
Het paleis Dechenchoeling is de residentie van de koning.
The treaty between St. Gallen and Appenzell marked a break between the abbot and his estates.
De beide kantons van Appenzell worden geheel omringd door het kanton Sankt Gallen.
The treaty between St. Gallen and Appenzell marked a break between the abbot and his estates.
Bij de reformatie werd het grootste deel van het originele kanton Appenzell gereformeerd.
In 1805 he was made abbot of the Monastery of San Gregorio on Rome's Caelian Hill.
Hij werd abt van de Romeinse abdij San Gregorio in Celio in 1805.
Odo of Cluny (French Odon ) (c. 878 18 November 942) was the second abbot of Cluny.
Odo van Cluny (Tours, 879 Tours, 18 november 942) was van 927 tot 942 de tweede abt van de Abdij van Cluny.
In 724, he was appointed abbot of Mittelzell Abbey at Reichenau Island, which he had founded.
Hij stichtte de abdij Mittelzell op het eiland Reichenau, waar hij in 724 door Karel Martel benoemd werd tot abt.
Indications are that Ælfheah became abbot at Bath by 982, perhaps as early as around 977.
Er zijn indicaties dat Ælfheah in 982 al abt van de abdij van Bath was, misschien zelfs al in 977.
Teacher and scholar Lanfranc was then persuaded by Abbot Herluin to open a school in the monastery.
Leraar en geleerde In 1045 werd Lanfranc door abt Herluin overgehaald om een school te openen in het klooster.
Prior and abbot In the midst of Lanfranc's scholastic and controversial activities Lanfranc became a political force.
Prior en abt Te midden van Lanfrancs scholastieke en controversiële activiteiten werd Lanfranc steeds meer een politieke kracht.

 

Related searches: Abbot - Abbot's House - Abbot Curve - Chief Abbot - Head Abbot - Prince Abbot - Abbot Branch - Third Abbot, - Abbot O - Abbot President -