Translation of "abdicate" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Abdicate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In December 1947 Michael was forced to abdicate.
In hetzelfde jaar werd Michael gedwongen om te abdiceren.
MiguelMorenatti The king of Belgium will abdicate today, while the king of Spain keeps on thinking that abdicate means an auto rental firm .
MiguelMorenatti De koning van België treedt vandaag af, terwijl de koning van Spanje nog steeds denkt dat abdicar een autoverhuurbedrijf is .
In 863, he was likewise forced to abdicate Rouergue and Toulouse.
Raymond was een zoon van Fulgaud van Rouergue en van Senegonde.
To abdicate and leave for those tax havens they so often visit.
Ze moeten aftreden en naar de belastingparadijzen gaan die ze zo vaak bezoeken.
I do not believe that Parliament wishes to abdicate its main function.
Maar wanneer de inflatie weer stijgt, dan gaan de landbouwinkomens de hoogte in.
Napoleon was forced to abdicate and was exiled to Elba in May 1814.
Napoleon werd gedwongen af te treden en werd in het voorjaar verbannen naar Elba.
I'll give liberty to my animals, once I must abdicate to my liberty.
Ik geef mijn dieren de vrijheid, nu ik de mijne kwijt zal raken.
I now commend this report to the House and I appeal to honourable Members to see that we do not abdicate our responsibilities as a Parliament or allow the Council to abdicate theirs.
Ik besluit dan ook met te zeggen, mijnheer de Voorzitter, dat het in mijn ogen en in die van mijn Labour collega's uit het Verenigd Koninkrijk beter zou zijn deze begroting te verwerpen, die opnieuw te enen male ontoereikend is om te voldoen aan de werkelijke behoeften van de burgers die wij vertegenwoordigen.
She threatened to leave the castle... if she had to abdicate the child's education.
Ze dreigt weg te gaan als het kind haar niet wordt toevertrouwd.
In 862, he was attacked by Humfrid, Count of Barcelona, and forced to abdicate Limoges.
Ook in 862 begon zijn conflict met de opstandige graaf Humfried van Barcelona en moest hij Limoges opgeven.
Czar Nicolas has to abdicate and then later that year, the Bolsheviks overthrow the interim governement.
Eerst de Februarirevolutie Tsaar Nicolaas II moet aftreden en later dat jaar werpen de Bosjewieken de voorlopige regering omver.
In 1785, her spouse was forced to leave Den Haag and put under a demand to abdicate.
In september 1785 werd Willem V gedwongen Den Haag te verlaten, toen daar rellen waren ontstaan.
AdriVidales It seems that King of Belgium will abdicate due to tax offenses by relatives and women troubles.
AdriVidales Het lijkt erop dat de koning van België aftreedt vanwege belastingoplichting door familieleden en problemen met vrouwen .
He was pressured by the Taira clan to abdicate in favor of his uncle, who became Emperor Takakura.
Na drie jaar werd Rokujō door de Taira clan gedwongen tot aftreden ten gunste van zijn oom, keizer Takakura.
He was proclaimed king in 1830 after Charles X, of the senior Bourbon line, was forced to abdicate.
Hij werd tot koning benoemd in 1830 nadat Karel X gedwongen werd af te treden.
On 14 April, he fled the country as the Second Spanish Republic was proclaimed, but did not abdicate.
Op 14 april begon de Tweede Spaanse Republiek.
With immense pressure from the entire nation, Yuan Shikai was forced to abdicate and died a few months later.
Onder grote druk deed Yuan Shikai afstand van zijn troon en overleed enkele maanden later.
Four days after France's defeat in the Battle of Waterloo, Napoleon was persuaded to abdicate again, on 22 June.
Na de definitieve nederlaag van Napoleon in de Slag bij Waterloo legden de bondgenoten Frankrijk op hoe het bestuurd moest worden.
At the end of the war, he lost his throne during the revolution of 1918, after refusing to abdicate.
Na de dood van zijn vader in 1892 besteeg hij de groothertogelijke troon.
Her husband decided two days later to abdicate in the favor of his brother George, Duke of Saxe Altenburg.
Twee dagen later besloot haar echtgenoot af te treden ten gunste van zijn broer George van Saksen Altenburg.
Wellington's attacks from the south, and other defeats, eventually forced Napoleon to abdicate, and Louis XVill was crowned King.
Wellington's aanvallen uit het zuiden, en andere nederlagen, dwongen Napoleon uitendelijk af te treden, en Lodewijk XVIII werd koning gekroond.
Later that year, he forced Cao Huan to abdicate, ending the state of Cao Wei and starting the Jin Dynasty.
In 265 wilde Sima Zhao de Wei keizer Cao Huan tot aftreden dwingen, maar stierf voordat hij dat kon doen.
In 476 Odoacer advanced to Ravenna and captured the city, compelling the young emperor Romulus to abdicate on September 4.
Orestes werd in 476 door Odoaker in Ravenna verslagen, gevangengenomen en vermoord de jonge keizer Romulus Augustulus werd afgezet.
His popularity faded and he was forced to abdicate in 1848 he lived out his life in exile in England.
Zelf werd Lodewijk Filips in 1848 gedwongen af te treden en bracht de rest van zijn leven door in ballingschap in Engeland.
1210 Go Toba persuaded him Tsuchimikado to abdicate in favor of his younger brother, who would become known as Emperor Juntoku.
In 1210 werd Tsuchimikado gedwongen tot aftreden ten gunste van zijn jongere broer, Juntoku.
One is a bad choice and that is to adopt a short term fix and cut taxes, abdicate our government responsibilities.
De eerste optie is een slechte. Deze houdt in dat er wordt gekozen voor een kortetermijnoplossing, waarbij de heffingen worden verlaagd en wij onze verantwoordelijkheden als regering van ons afschuiven.
In August 1886 they fomented a coup, in the course of which Alexander was forced to abdicate and was exiled to Russia.
In augustus 1886 werd een coup gepleegd en Alexander moest troonsafstand doen en werd verbannen naar Rusland.
In September, the British forced Reza Shah to abdicate in favor of his son Mohammad Reza Shah Pahlavi, who ruled until 1979.
In september dwongen de Britten Reza Sjah af te treden ten gunste van zijn zoon Mohammed Reza Pahlavi.
I hope Parliament is not calling on the Queen to abdicate, so that maybe we can elect President Kinnock in her place!
Ik hoop niet dat het Parlement een beroep doet op de koningin om af te treden en dat we misschien in haar plaats de heer Kinnock tot president kunnen kiezen!
On 23 January 2006, Sheikh Saad agreed to abdicate following a discussion within the ruling family, after only nine days on the throne.
Een interne discussie in de koninklijke familie deed Saad op 23 januari besluiten om inderdaad afstand te doen van de troon.
Isabella had been induced to abdicate in Paris on 25 June 1870, in favour of her son, Alfonso XII, furthering the cause of the Restoration.
Ze werd door Napoleon III gastvrij ontvangen in Parijs en deed op 25 juni 1870 troonsafstand ten gunste van haar zoon Alfons XII.
It will come about only if our govern ments and parliaments genuinely wish it and are prepared to abdicate power, which does not mean sovereignty.
Ik denk dat het gevaarlijk is dat wij de burgers van onze Lid Staten in de waan laten dat de nationale overheden ook maar bij benadering in staat zijn om de problemen die een Europese of een nog internationale draagwijdte hebben, zelfstandig op te lossen.
I do not believe it is responsible for him to abdicate responsibility like this, and he is the UK Member on the joint supervisory body.
Ik vond het niet bepaald verantwoordelijk van hem om op deze manier zijn verantwoordelijkheden af te schuiven, en, nogmaals, we hebben het hier over de Britse afgevaardigde in het gemeenschappelijk controleorgaan.
After his 1st cousin, Michael of Romania,was forced to abdicate and expelled by the Communist late in 1947, Stefan left the country with his parents.
Nadat zijn oom, koning Michaël I van Roemenië eind 1947 gedwongen werd afstand te doen van de troon verliet hij met zijn ouders het land.
After a six month siege, Theodosius and his troops take Constantinople Anastasios is forced to abdicate the throne and retires to a monastery in Thessaloniki (Macedonia).
Hij neemt na een beleg van 6 maanden Constantinopel in, Anastasios II doet afstand van de troon en vertrekt naar een klooster in Thessaloniki (Macedonië).
Firstly, I am, of course, responsible for what the Commission has pro posed, and I do not therefore intend to abdicate this responsibility in any way.
Ik laat het dus aan U over, Voorzitter, om mij nu het woord te geven over dit onderwerp, dan wel dat te doen op een moment dat diegenen die waarschijnlijk het meest geïnteresseerd zijn in dit onderwerp in deze ver gaderzaal aanwezig kunnen zijn.
In 220, Cao Cao's son and successor, Cao Pi, ended the Han dynasty by forcing Emperor Xian to abdicate in his favour and established the state of Cao Wei.
Als Cao Pi in 220 Han keizer Xian afzet en zichzelf keizer van Wei verklaart, reageert Liu Bei daarop met het uitroepen van de Shu Han dynastie.
I do not subscribe to the argument that Parliament should abdicate its constitutional right to improve this proposal because others have failed to initiate the legislative process in time.
Ik ben het niet met het argument eens dat het Parlement door andermans nalatigheid bij het tijdig opstarten van het wetgevingsproces, gedwongen wordt af te zien van zijn constitutioneel recht om dit voorstel te verbeteren.
This led to the Liberal Wars in which Pedro eventually forced Miguel to abdicate and go into exile in 1834 and place his daughter on throne as Queen Maria II.
Dit leidde tot de Liberale Oorlogen waarin Pedro, met Britse hulp, Miguel dwong af te treden en zijn dochter als Maria II terug op de troon zette.
They cannot abdicate this to the industry through self regulation, and I agree that the authorities should discuss and agree with each group how its capital adequacy should be calculated.
Ik ben het ermee eens dat de overheid met iedere groep overeenstemming dient te bereiken over de vraag hoe de kapitaaltoereikendheidsvereisten daarvoor berekend moeten worden.
You had a February revolution in Russia, the Tsar had to abdicate the throne, you had a provisional government, then in November of 1917 the Bolsheviks have a coup, they takeover.
Er was een voorlopige regering. In november 1917 nemen de Bolsjewieken de macht over. Ze willen de oorlog stopzetten omdat ze zelf een burgeroorlog doormaken.
In 1824, using Miguel's position as army commander, they took power and held the king a virtual prisoner in the palace, where the queen tried to make him abdicate in favor of Miguel.
In 1824 gebruikte Charlotte Joachime de positie van haar zoon als bevelhebber in het leger, en Charlotte en Michaël grepen de macht en hielden de koning gevangen in diens paleis.
Czar Nicolas II has to abdicate the throne because of the riots that are going on because of the unhappiness, the unease, of people going hungry the morale of the troops going down,
Tsaar Nicolas II moest aftreden vanwege de rellen, het ongeluk, het onbehagen, de hongersnood, het dalende moreel van de troepen.
After a while, his troops gained the impression that Maurice no longer mastered the situation, proclaimed Phocas their leader, and demanded that Maurice abdicate and proclaim as successor either his son Theodosius or General Germanus.
De uitgeputte troepen kwamen in opstand tegen de keizer, benoemden een zekere Phocas als hun leider en eisten dat Maurikios zou aftreden en ofwel zijn zoon ofwel generaal Germanus, Theodosius' schoonvader, zou benoemen als opvolger.
After Agustín de Iturbide had crowned himself Emperor of Mexico, however, he decided to lend his support to the Plan de Casa Mata and, using his friendship with Iturbide, exerted pressure for him to abdicate.
Hij was bevriend met keizer Agustín de Iturbide maar raadde deze toch aan af te treden, en sloot zich aan bij het Plan van Casa Mata.

 

Related searches: Abdicate - Abdicate From - Abdicate The Throne - Forced To Abdicate - Abdicate From Their Social Responsibility. - Abdicate In Favor - Abdicate In Favour Of - Abdicate From Office - We Abdicate - Abdicate Money -