Translation of "abstraction" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Abstraction - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Abstraction
AbstractieDescription
Hardware Abstraction Layer (HAL)
Hardware Abstraction Layer (HAL)
HAL Hardware Abstraction Layer
HAL Hardware Abstraction Layer
What is the abstraction?
Wat is de abstractie?
Hardware Abstraction Layer not loaded
Hardware Abstraction Layer is niet geladen
Art's an abstraction, not a picture book.
Kunst is een abstractie.
And language can't be understood in its abstraction.
En taal kan niet worden begrepen in haar abstractie.
Waters used for the abstraction of drinking water
Voor de drinkwateronttrekking gebruikt water
Local printer detected by the Hardware Abstraction Layer (HAL).
Lokale printer gevonden door de Hardware Abstraction Layer (HAL).
In 1931, he was a founding member of Abstraction Création.
In 1931 trad hij toe tot de modernistische beweging Abstraction Création .
And there was a little an interesting theory about abstraction.
Ze hadden een interessante theorie over abstractie.
So you just don't learn it as a formal abstraction.
Je leert het dus niet als een formele abstractie.
Incidentally, I've never understood the conflict between abstraction and naturalism.
Ik heb het conflict tussen abstracte en naturalistische kunst nooit begrepen.
kde technologies include document location abstraction, DCOP scripting, parts and plugins,...
kde technologieën zijn inclusief documentlocatie abstractie, DCOP scripting, KParts en plugins...
Endless Andness The Politics of Abstraction According to Ann Veronica Janssens .
Bibliografie 2013, Endless Andness The Politics of Abstraction According to Ann Veronica Janssens.
An entity is an abstraction from the complexities of a domain.
Het gemaakte diagram kan vervolgens omgezet worden in een databasemodel.
And so it keeps thinking out loud of its own abstraction.
Dus het blijft hardop denken over zijn eigen abstractie.
The lowest level of abstraction within our transactions is the packet.
Het laagste niveau van abstractie binnen onze transacties is het pakket.
1.11 Illegal abstraction is a serious problem in some water stressed regions.
1.11 Illegale onttrekking is een groot probleem in sommige regio's die met waterstress kampen.
1.11 Illegal abstraction is a serious problem in some water stressed regions.
1.11 Illegale onttrekking is een groot probleem in sommige regio's die met waterstress kampen.
(a) abstraction, impoundment, storage, treatment and distribution of surface water or groundwater,
a) onttrekking, opstuwing, opslag, behandeling en distributie van oppervlakte of grondwater
He had been writing slackly, and with intervals of abstraction, since the shots.
Hij was het schrijven van slap, en met tussenpozen van abstractie, omdat de schoten.
National projects ring hollow, and the so called international community remains an abstraction.
Nationale projecten hebben een holle klank en de zogenaamde internationale gemeenschap blijft een abstractie.
The presentation of information in financial statements involves some degree of abstraction and aggregation.
De presentatie van gegevens in financiële overzichten vereist een zekere mate van abstractie en bundeling.
(e) controls over the abstraction of fresh surface water and groundwater, and impoundment of fresh surface water, including a register or registers of water abstractions and a requirement of prior authorisation for abstraction and impoundment.
e) beheersingsmaatregelen van de onttrekking van zoet oppervlaktewater en grondwater en de opstuwing van zoet oppervlaktewater, met inbegrip van een register of registers van wateronttrekkingen en het vereiste van voorafgaande toestemming voor wateronttrekking en opstuwing.
Animal Abstraction, Exhibition catalogue Galerie Alex Daniels, Amsterdam Reflex, 2011 Boarding House, London Phaidon, 2009.
Animal Abstraction, Exhibition catalogue Galerie Alex Daniels, Amsterdam Reflex, 2011 Boarding House, Londen Phaidon, 2009.
And I think it's a basis of many uniquely human abilities like abstraction, metaphor and creativity.
Het is de basis van veel unieke menselijke eigenschappen, zoals abstractie, metaforen, creativiteit.
And the solution is the highest level of abstraction of our transaction is the virtual sequence.
En de oplossing is het hoogste niveau van abstractie van onze transactie is de virtuele volgorde.
Europe is not an abstraction, its meaning lies in its peoples, in its workers and farmers.
Het zal niet voldoende zijn te zeggen ik heb het gezegd Het zou beter zijn te kunnen zeggen wij hebben het gedaan !
Comments should explain, at a higher level of abstraction than the code, what you're trying to do.
Commentaar dient op een hoger abstractieniveau dan de code uit te leggen wat je probeert te doen. .
It is important to realize that a concept is merely a symbol, a representation of the abstraction.
Ieder begrip of concept wordt met een eigen symbool aangeduid dat het hanteren ervan vergemakkelijkt.
His foundational work on algebraic geometry is at a higher level of abstraction than all prior versions.
Zijn fundamentele werk op het gebied van de algebraïsche meetkunde ligt op een hoger abstractieniveau dan alle voorgaande versies.
And the thing is, is that oil is really an abstraction for us as the American consumer.
Het probleem is dat olie meer een abstractie is voor ons als Amerikaanse consument.
So, at best, the image is meant to float away into abstraction and multiple truths and fantasy.
Dus in het beste geval, drijft de foto weg naar abstractie, meerdere waarheden en fantasieën.
A report is inevitably a formal document which runs the risk of becoming mired in technocratic abstraction.
Een verslag is altijd een formeel document en het gevaar bestaat dat het vervalt in technocratische abstractie.
The paradigm of economic growth, on the other hand, is an abstraction, with little relevance in practice.
Het paradigma van economische groei is daarentegen een abstractie die in de praktijk weinig betekenis heeft.
4.6 In many parts of Europe over abstraction for irrigation makes it impossible to achieve good water status.
4.6 Overmatige wateronttrekking voor irrigatie maakt dat het in veel delen van Europa onmogelijk is een goede watertoestand te bereiken.
Agriculture is the biggest user (71 of water abstraction), followed by industry (20 ) and domestic water consumption (9 ).
Zo verbruikt de landbouw het meeste water (71 van het gedistribueerde water), gevolgd door de industrie (20 ) en huishoudens (9 ).
The pollutants accumulate in inland waters and lakes, which are frequently used for the abstraction of drinking water.
In de binnenwateren en meren die vaak voor de productie van drinkwater worden gebruikt nemen de schadelijke stoffen steeds meer toe.
Faced with such differences, can we really extrapolate universally applicable guidelines without regressing into abstraction and even artificiality?
Als de cijfers dusdanig uiteenlopen, kunnen we dan wel richtsnoeren opstellen die voor alle landen gelden, zonder in een abstracte, en zelfs gekunstelde aanpak te vervallen?
All that time, the world only exists as an abstraction, as they are taught the values of their society.
Al die tijd bestaat de wereld slechts als een abstractie, terwijl ze de waarden van hun maatschappij leren.
Complex numbers Moving to a greater level of abstraction, the real numbers can be extended to the complex numbers.
Tenslotte kan deze verzameling nog uitgebreid worden tot de complexe getallen zodat alle algebraïsche vergelijkingen oplosbaar zijn.
Some held to the view that infinity was an abstraction which was not mathematically legitimate, and denied its existence.
Sommigen stonden op het standpunt dat oneindigheid een wiskundig niet legitieme abstractie was en zij ontkenden het werkelijk bestaan van oneindigheid.
Agriculture is the biggest user (71 of water abstraction), followed by industry (20 ) and domestic water consumption (9 )2.
Zo verbruikt de landbouw het meeste water (71 van het gedistribueerde water), gevolgd door de industrie (20 ) en huishoudens (9 ).2
That all too often the citizens see Europe as some nebulous abstraction, with no bearing on their daily concerns.
Zij zeggen ons dat de burgers Europa maar al te vaak beleven als iets ontastbaars, als iets vaags dat weinig met hun dagelijkse beslommeringen heeft uit te staan.

 

Related searches: Abstraction - Water Abstraction - Level Of Abstraction - Abstraction Layer - Abstraction Level - Data Abstraction - Groundwater Abstraction - Abstraction From - Hydrogen Abstraction - Abstraction Of Water -