Translation of "academic performance" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Academic - translation : Academic performance - translation : Performance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

SABIS mines large data sets to ensure high standards and enhance academic performance for more than 63,000 students.
SABIS ontgint grote datasets om hoge standaarden te kunnen waarborgen en de prestaties te verbeteren van ruim 63.000 leerlingen.
His decision to play soccer was initially met with opposition from his parents because of his impressive academic performance.
Zijn ouders waren niet tevreden met zijn beslissing om te gaan voetballen vanwege zijn indrukwekkende studieresultaten.
ACADEMIC PRIORITIES
ACADEMISCHE PRIORITEITEN
ACADEMIC PRIORITIES
ACADEMISCHE PRIORITEITEN (zie subparagraaf 8.1. van de Richtlijnen)
Academic JEPs
Academische GEP's
Academic assessment
Academische beoordeling
Academic content.
Wetenschappelijk gehalte.
Technical Academic
Beoordeling f
Academic priorities
Academische prioriteiten
Academic group
Groep van academici
Academic networks,
netwerken van universiteiten,
academic organisations.
academische organisaties.
Academic professions
Intellectuele beroepen
Academic sector
Academische sector
Academic Press, London.
Academic Press, London.
Scottish Academic Press.
Scottish Academic Press.
Pretty academic, huh?
Klinkt wetenschappelijk, hé?
Cultural Academic Films
Culturele en academische films
Kluwer Academic Publishers.
Kluwer Academic Publishers.
Brill Academic Publishers.
Brill Academic Publishers.
Elsevier Academic Press.
Elsevier Academic Press.
USE OF ACADEMIC
HET VOEREN VAN DE OPLEIDINGS
5.7 Academic community
5.7 Universitaire kringen
8.3 Academic assessment
8.3 Academische beoordeling
Non academic institutions
Niet academische instellingen
Reference academic year
Referentieacademiejaar
Reference academic year
Referentie academiejaar
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
voor elk academisch jaar de voorzitter van de uitvoerende academische raad aan te stellen.
(6) Establish a transparent system of quality evaluation of academic institutions and link it to its funding in order to improve the performance of tertiary education.
(6) Een transparante kwaliteitstoetsing te ontwikkelen voor de academische instellingen en de financiering van deze instellingen daaraan te koppelen teneinde de prestaties van het tertiair onderwijs te verbeteren.
(e) appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
e) voor elk academisch jaar de voorzitter van de uitvoerende academische raad aan te stellen.
That's an academic question.
voor de Verenigde Staten.
New York Academic Press.
New York Academic Press.
Michael Scott (academic) (fl.
Michael Scott (golfer) Australisch golfer
Academic Press, New York.
Academic Press, New York.
Edinburgh Scottish Academic Press.
Edinburgh Scottish Academic Press.
Orlando, Fla. Academic Press.
Orlando, Fla. Academic Press.
Exeter, UK Imprint Academic.
Exeter, UK Imprint Academic.
It's called academic innovation.
Het heet academische innovatie.
USE OF ACADEMIC TITLE
HET VOEREN VAN DE OPLEIDINGSTITEL
Use of academic title
Het voeren van de opleidingstitel
Copublisher of academic journals.
Mede uitgever van wetenschappelijke tijdschrif ten.
Academic year 1999 2000
Academisch jaar 1999 2000
B. for academic tasks
B. voor academische werkzaamheden
Step 3 Academic assessment
Fase 3 Academische beoordeling
Academic Joint European Projects
Academische Gezamenlijke Europese Projecten

 

Related searches: Academic And Non-academic Staff - Academic Performance - Strong Academic Performance - Poor Academic Performance - High Academic Performance - Excellent Academic Performance - Outstanding Academic Performance - Past Academic Performance - Exceptional Academic Performance - Improve Academic Performance -