Translation of "academic study" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Academic - translation : Academic study - translation : Study - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Academic recognition of diplomas and study periods.
Academische erkenning van diploma's en studietijdvakken.
The exchange students completed an average of thirty three study weeks during the academic year.
De uitwisselingsstudenten behaalden in een studiejaar gemiddeld 33 studiepunten.
Action 3 Measures to promote mobility through the academic recognition of diplomas and periods of study
Actie 3 Maatregelen ter verbetering van de mobiliteit door middel van de academische erkenning van diploma's en studieperioden
0 for mobility partner country EU 500 for study periods of three to five months and 1,000 for study periods of six months to one academic year 0 for mobility EU partner country 200 for study periods of three to five months and 400 for study periods of six months to one academic year. 46
0 voor mobiliteit partnerland EU 500 euro voor studiebezoeken van drie tot vijf maanden en 1000 euro voor studiebezoeken van zes maanden tot één academisch jaar 0 voor mobiliteit EU partnerland 200 euro voor studiebezoeken van drie tot vijf maanden en 400 euro voor studiebezoeken van zes maanden tot één academisch jaar. 46
Education and early academic career Encouraged by his father to study law, in 1938 Hurwicz received his LL.M.
Aangemoedigd door zijn vader om rechten te gaan studeren, ontving Hurwicz in 1938 zijn LL.M.
His academic work included pioneering contributions to the study of investment, monetary and fiscal policy and financial markets.
Zijn academisch werk heeft invloedrijke bijdragen geleverd aan de studie van investeringen, monetaire en fiscale politiek en financiële markten.
encouraging mobility of students and teachers , inter alia by encouraging the academic recognition of diplomas and periods of study
de mobiliteit van studenten en docenten te bevorderen , mede door de academische erkenning van diploma 's en studietijdvakken aan te moedigen
encouraging mobility of students and teachers, inter alia by encouraging the academic recognition of diplomas and periods of study
de mobiliteit van studenten en docenten te bevorderen, mede door de academische erkenning van diploma's en studietijdvakken aan te moedigen
In the 1930 31 academic year Frisch enrolled at the University of Zurich to study German literature and linguistics.
In 1930 schrijft Max zich in aan de Universiteit van Zürich om daar Duitse literatuur en kunstgeschiedenis te studeren.
Academic JEPs will aim to restructure study programmes according to the EU professional directives on health professions and architecture.
Academische GEP's moeten gericht zijn op het herstructureren van studieprogramma's teneinde deze in overeenstemming te brengen met de EG richtlijnen inzake beroepen in de gezondheidssector en architectuur.
Projects must incorporate recognition of any study period spent abroad through the introduction of academic recognition mechanisms (e.g. ECTS).
Door de implementatie van mechanismen voor academische erkenning, zoals ECTS, moet worden bewerkstelligd dat de door de student in het buitenland doorgebrachte studieperiode wordt erkend.
The History of Science Society (HSS) is the primary professional society for the academic study of the history of science.
De History of Science Society (HSS) is een organisatie die zich richt op de geschiedenis van de wetenschap.
It provides a code of good practice for organising academic recognition based on transparency of study programmes and students' achievements.
Het voorziet in richtlijnen voor goede praktijken bij de organisatie van academische erkenning, gebaseerd op de doorzichtigheid van academische opleidingen en de prestaties van studenten.
Edzard Ernst (born 30 January 1948) is an academic physician and researcher specializing in the study of complementary and alternative medicine.
Edzard Ernst (Wiesbaden, 30 januari 1948) is een Britse arts van Duitse komaf.
The two princes were given a strict programme of study, which included games and military drills as well as academic subjects.
De twee prinsen kregen een streng programma voor hun studie, waaronder spelletjes en militaire oefeningen, ze kregen ook les over wetenschappelijke onderwerpen.
The question of the academic recognition of diplomas and periods of study is still being actively considered by the Education Committee.
Ik zou de heren Lomas en Schall voor willen stellen, dat we zoeken naar punten waarop we het met elkaar eens zijn en niet naar punten waarover wij he oneens zijn.
ACADEMIC PRIORITIES
ACADEMISCHE PRIORITEITEN
ACADEMIC PRIORITIES
ACADEMISCHE PRIORITEITEN (zie subparagraaf 8.1. van de Richtlijnen)
Academic JEPs
Academische GEP's
Academic assessment
Academische beoordeling
Academic content.
Wetenschappelijk gehalte.
Technical Academic
Beoordeling f
Academic priorities
Academische prioriteiten
Academic group
Groep van academici
Academic networks,
netwerken van universiteiten,
academic organisations.
academische organisaties.
Academic professions
Intellectuele beroepen
Academic sector
Academische sector
As highlighted in the aforementioned academic study commissioned by the EU Belgian presidency 2010, there are five opportunities that stand out.3
De bovengenoemde wetenschappelijke studie3 die werd opgesteld in opdracht van het Belgische voorzitterschap 2010, vermeldt in dit verband vijf mogelijkheden, die hieronder worden toegelicht.
0 Academic concerned with archaeology and palaeontology chairman of the Ligabue Research and Study Centre and director of the Venice natural history museum.
0 Verricht onderzoek op het gebied van paleontologie en archeologie voorzitter Centro studi e ricerche Ligabue en voorzitter bestuur Museo di Storia naturale (Venetië) voorzitter AIRC (Italiaanse kankerbestrijding), afd. Veneto 110 studiereizen naar alle continenten.
It is important that we should be able to produce a comparative study of the abbreviations used for academic titles, such as 'engineer'.
Maar ook de tweede doelstelling, te weten de persoonlijke ontwikkeling en de deelname aan het maatschappelijk leven als aspect van de open universiteit is minstens zo belangrijk.
Moreover, if there is a need for study on an academic or research basis, then it is surely better to use existing bodies.
Bovendien, als er al behoefte bestaat aan een studie op een academische of onderzoeksbasis, dan is het toch zeker beter om gebruik te maken van al bestaande organen.
Academic Press, London.
Academic Press, London.
Scottish Academic Press.
Scottish Academic Press.
Pretty academic, huh?
Klinkt wetenschappelijk, hé?
Cultural Academic Films
Culturele en academische films
Kluwer Academic Publishers.
Kluwer Academic Publishers.
Brill Academic Publishers.
Brill Academic Publishers.
Elsevier Academic Press.
Elsevier Academic Press.
USE OF ACADEMIC
HET VOEREN VAN DE OPLEIDINGS
5.7 Academic community
5.7 Universitaire kringen
8.3 Academic assessment
8.3 Academische beoordeling
Non academic institutions
Niet academische instellingen
Reference academic year
Referentieacademiejaar
Reference academic year
Referentie academiejaar

 

Related searches: Academic And Non-academic Staff - Study Study Study - Academic Field Of Study - Academic Study Trip - Academic Year Of Study - Full-time Academic Study - Recent Academic Study - Academic Level Of Study - Post-study Access By Study - Tried To Study Study -