Translation of "accept a defeat" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Accept - translation : Accept a defeat - translation : Defeat - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Quiet soldier, accept your defeat and pull back.
Stil soldaat! Accepteer je nederlaag en trek je terug ...
It would be a defeat for democracy, and we do not accept it.
Dat zou een nederlaag zijn voor de democratie en die accepteren wij niet.
Well, Miss Allenby, are you prepared to accept defeat gracefully?
Miss Allenby, bent u klaar om uw nederlaag sierlijk te aanvaarden?
It was a defeat for democracy and a defeat for moderation.
Zijn gezin en alle democraten leven in angst.
And a heavy defeat for the Dauphin.
En een groot verlies voor de kroonprins.
Bohemond had no choice but to accept, now that his disease stricken army would no longer be able to defeat Alexios in battle.
Bohemund kon niet anders dan het te accepteren, nu zijn getroffen leger niet langer in staat was Alexios te verslaan.
... ... Defeat means revolution ...
... ... Verliezen betekent revolutie ...
So does defeat.
Aan nederlaag ook.
defeat strategy means
manipulatiestrategie betekent
But what a defeat for the free world !
Handelingen van het Europese Parlement
The use of a defeat strategy is forbidden.
Het gebruik van manipulatiestrategie├źn is verboden.
Some say that to defeat terrorism it is necessary to defeat Saddam Hussein.
Er wordt beweerd dat het noodzakelijk is Saddam Hoessein te verslaan om het terrorisme uit te roeien.
It is a recipe for defeat for the outcome of the IGC, but it is also a recipe for the defeat of Europe.
Het is een recept voor mislukking van de Intergouvernementele Conferentie, maar ook een recept voor de mislukking van Europa.
Such a defeat would be a victory for the eurosceptics.
Zo'n mislukking zou een overwinning zijn voor de eurosceptici.
Wear your defeat proudly.
Draag je nederlaag met trots.
I cheerfully admit defeat.
Ik geef toe vrolijk te verslaan.
The risk of defeat?
Het risico van een nederlaag?
Defeat is an orphan.
Nederlaag is een wees.
He can't take defeat.
Hij kan niet omgaan met een nederlaag.
The first encounter resulted in a defeat for Castile.
De eerste slag resulteerde in een Spaanse nederlaag.
This resulted in a defeat for the Government by 267 votes to 246, the first, first day motion defeat for a government since 1978.
Dit resulteerde in een nederlaag voor de regering van 267 stemmen tegen 246, de eerste nederlaag in een motie op de eerste dag voor een regering sinds 1978.
It was also an undeserved defeat for us in the EU but above all it was a defeat for the developing countries.
Het was een onverdiende nederlaag voor ons, Europese Unie, maar het was vooral een nederlaag voor de ontwikkelingslanden.
Do you want to open your field with a defeat?
Een voetbalwedstrijd? Ja.
Defeat the Serpent of Chaos
Versla de Serpent of ChaosName
They manage to defeat A.I.M.
Hawkeye is vooral een meester met pijl en boog.
(d) use of defeat devices
d) manipulatievoorzieningen gebruiken
Our army is facing defeat.
Ons leger staat voor de nederlaag.
Strength, you cannot defeat. Ever.
Kracht kun je nooit verslaan.
Then, on election night, when the television networks projected Romney s defeat in Ohio and therefore Barack Obama s re election, the Romney campaign, in a further denial of fact, refused to accept the result.
Vervolgens weigerde de Romney campagne op de verkiezingsavond, toen de televisiezenders de nederlaag van de Republikein in Ohio voorspelden en dientengevolge de herverkiezing van Obama, de uitslag te aanvaarden.
in a nearby land. They will reverse their defeat with a victory
In een zeer nabij gelegen gedeelte van het land maar na hunne nederlaag zullen zij de andere op hunne beurt.
in a nearby land. They will reverse their defeat with a victory
in het dichtstbijzijnde land, maar na hun nederlaag zullen zij overwinnen,
in a nearby land. They will reverse their defeat with a victory
In het nabijgelegen land, en na hun nederlaag zullen zij overwinnen.
President Barack Obama s administration suffered a stinging (and highly embarrassing) defeat.
De regering van president Barack Obama leed een pijnlijke (en zeer beschamende) nederlaag.
So sometimes defeat in politics is a good step ping stone.
De Commissie is van plan deze ver slagprocedure te blijven voortzetten.
The Lakota defeat the U.S. army.
De Lakota versloegen het Amerikaanse leger.
Pharaoh's guile was only in defeat.
Maar de list van Fir'aun kan niet anden dan mislukken.
Pharaoh's guile was only in defeat.
En de list van Fir'aun leidde slechts tot mislukking.
Dive into Angband and defeat Morgoth
Duik in Angband en versla MorgothName
He accused me of his defeat.
Hij beschuldigde mij van zijn nederlaag.
And should this defeat the Mafia?
Moet dat de maffia klein krijgen?
Defeat would have come too easily.
Nederlaag zou te dichtbij zijn geweest.
But nobody could defeat the princess.
Maar niemand kon de prinses verslaan.
Wouldn't that rather defeat the purpose?
Dan zie je Monte Carlo toch nog niet?
Now he faces his first defeat.
Nu staat hij voor z'n eerste nederlaag
We can, of course, defeat hooliganism.
Natuurlijk kunnen wij een einde maken aan het voetbalvandalisme.

 

Related searches: Accept Defeat - Accept Its Defeat - Refuse To Accept Defeat - Not Accept Defeat - Defeat - Defeat The Purpose - Admit Defeat - Concede Defeat - Crushing Defeat - Social Defeat -