Translation of "accept terms" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Accept - translation : Accept terms - translation : Terms - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Do you accept these terms?
Gaat u akkoord met deze voorwaarden?
He doth accept the terms.
Hij zegt ja tegen het voorstel.
And accept the terms of service.
Accepteer de algemene voorwaarden.
And I proudly accept your terms.
En ik aanvaard uw voorstel met trots.
I feel compelled to accept the enemy's terms.
Voel ik me gedwongen om de vijand's voorwaarden te accepteren.
They've all defined the terms on which they will accept bookings.
Ze hebben de voorwaarden bepaald waartegen ze opdrachten aanvaarden.
We are therefore unable to accept the initial resolution in the terms proposed.
Laat ik eens nagaan hoe de afzonderlijke voorschriften van de WGO code voor het interne gebruik binnen de Ge meenschap moeten worden beoordeeld.
I am pleased to inform you that I accept the terms suggested in your letter.
Ik heb de eer u te melden dat ik met uw brief kan instemmen.
I am pleased to inform you that I accept the terms suggested in your letter.
Hoogachtend,
I am pleased to inform you that I accept the terms suggested in your letter.
Na deze datum zal het proces van beëindiging van de missie, met inbegrip van de overdracht van haar middelen, naar verwacht maximaal negen maanden duren.
I am pleased to inform you that I accept the terms suggested in your letter.
Met de meeste hoogachting,
A Party may determine the terms and conditions upon which it chooses to accept the certificate.
een vennootschap naar het recht van een ander land dan Canada en
Do you then affirm this and accept the responsibility I have laid upon you in these terms?
God sprak voorts Hebt gij ernstig besloten, mijn verbond aan te nemen?
Do you then affirm this and accept the responsibility I have laid upon you in these terms?
Hij zei Stemmen jullie ermee in en nemen jullie Mijn verbintenis daartoe aan?
Do you then affirm this and accept the responsibility I have laid upon you in these terms?
(Allah) zei Erkennen jullie dit en aanvaarden jullie Mijn verbond?
Whether an obligation to accept voluntary donation only can be justified in terms of increased safety seems questionable.
Of een verplichting uitsluitend vrijwillige bloedafgifte te aanvaarden verdedigbaar is met het oog op een verhoging van de veiligheid, valt te betwijfelen.
On the second proposal, regarding importation into the Community on special terms, the committee voted to accept the proposal.
Het tweede voorstel, inzake de invoer in de Gemeen schap onder bepaalde voorwaarden, is door de commissie goedgekeurd.
We well not accept any attempt to work this out in terms of .s.d., since there are certain human and cultural values which are simply not quantifiable in these terms.
Maar het is toch duidelijk dat de besluiten van de Verenigde Naties en bijvoorbeeld van de Raad van Europa slechts geldigheid bekomen nadat zij in de na tionale wetgeving zijn opgenomen.
If the authorities accept the company s application, the terms and conditions attached to the acceptance is communicated to the company.
Indien de aanvraag wordt aanvaard, worden de aan deze aanvaarding verbonden voorwaarden aan de onderneming medegedeeld.
This would have meant a tremendous loss for the Tibetan traders, and so the Tibetan Government did not accept these terms.
Dit had een groot verlies betekend voor de Tibetaanse handelaren en de Tibetaanse regering accepteerde deze voorwaarden niet.
If the authorities accept the company's application, the terms and conditions attached to the acceptance will be communicated to the company.
Indien de aanvraag wordt aanvaard, worden de aan deze aanvaarding verbonden voorwaarden aan de onderneming medegedeeld.
If the authorities accept the company's application, the terms and conditions attached to the acceptance will be communicated to the company.
Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, worden de aan deze goedkeuring verbonden voorwaarden aan de onderneming medegedeeld.
The Curry report reflects the aims and terms of agricultural policy reform on which our political group could accept this budget.
Het Parlament heeft met het verslag Curry de doelstellingen en de voorwaarden van onze fractie inzake een wijziging van het landbouwbeleid aangegeven waaronder wij voor deze begroting kunnen stemmen.
A Party that accepts a certificate under paragraph 1 may determine the terms and conditions under which it will accept the certificate.
Air Canada 25 van het samenstel
At the same time it is necessary that the Greek Government should accept that the terms of the Treaty must be adhered to, and indeed it is my clear understanding that they do accept this obligation.
Natuurlijk is de Commissie zich bewust van het belang dat de aanvragen in overeenstemming zijn met de regels en richtlijnen.
We shall accept the proposal. Consumers must have enough information to know what they are buying and what is best in health terms.
Indien er ooit in enige industrie een behoefte aan rationalisatie heeft bestaan, dan is dat naar mijn mening ongetwijfeld in de zuivelindustrie.
Mr Lagakos (S). (GR) We accept Mrs Faith's report, both in general terms and in respect of its ample and detailed comments and proposals.
De heer Romera I Alcazar (ED). (ES) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren leden, allereerst zou ik willen refereren aan enkele gegevens uit het verslag van mevrouw Faith.
Mr van der Lek (ARC). (NL) Madam President, we do not accept that the word's problems can be solved in terms of industrial competition.
De heer de Courcy Ling (ED). (EN) Mevrouw de Voorzitter, een motie van orde.
The Lebanese themselves have adopted this agreement so how can we fail to accept it, if what we want is progress in practical terms.
De Libanezen zelf hebben dit Akkoord aanvaard, en wij dienen de vooruitgang te dezen niet door het akkoord af te wijzen.
accept
accepteer
Accept
Goedkeuren
Accept
Accepteren
Accept
Accepteren
Accept
AccepterenToggle reconciliation flag
Accept
Aanvaarden
My position the reasons for which I have explained in committee is not to accept them, since in general terms they simply propose new criteria.
Ik ben van mening en in de commissie heb ik al uitgelegd waarom dat deze amendementen niet moeten worden aangenomen. Het komt er namelijk op neer dat er gewoon nieuwe criteria in worden voorgesteld.
We accept Amendments Nos 2, 5, 8, 10 and 15 in their entirety, and we accept Amendments Nos 1, 3, 6, 7, 9, 11 and 12 in principle, but we will have to revise the terms in which they are incorporated.
De amendementen 2, 5, 8, 10 en 15 kunnen wij in hun geheel aanvaarden, terwijl wij de amendementen 1, 3, 6, 7, 9, 11 en 12 in beginsel aanvaarden, op voorwaarde dat de formulering opnieuw bekeken wordt.
We understand that they accept and that you accept.
Wij maken hieruit op dat zij en dat U het verslagCurry aanvaarden en daarom aanvaarden wij het ook en zullen wij niet tegenstemmen wij overwegen thans nog of wij voor zullen stemmen of ons onthouden.
Mr Deleau, rapporteur. (FR) Madam President, I listened yesterday to the author of this amendment urging that we accept this percentage of 20 in value terms.
De heer Deleau, rapporteur. (FR) Mevrouw de Voorzitter, gisteren heeft de indiener van het amende ment er sterk op aangedrongen dat wij dit percentage van 20 van de waarde zouden aanvaarden.
The Union cannot accept the commitments and or obligations in respect of debt write offs that go beyond the terms that apply under the HIPC initiative.
De Unie kan geen verbintenissen en of verplichtingen ten aanzien van kwijtschelding van schulden die uitstijgt boven de in het HIPC initiatief opgenomen voorwaarden.
This was possible as, with one exception, all key suppliers were ready to accept such credit terms in order to keep HSCz as a major client.
Dit was mogelijk doordat alle belangrijke leveranciers (met één uitzondering) zich bereid verklaarden deze betalingstermijn voor hun vorderingen te aanvaarden om HSCz te behouden als hun belangrijkste cliënt.
On the one hand, it continued to refuse to accept the term European cultural policy or other similar terms, even undervaluing the terms of the Treaty, and it defines Culture 2000 simply as an instrument for cultural cooperation and no more.
De Raad heeft geweigerd de term Europees cultuurbeleid of andere, soortgelijke termen te accepteren en heeft hiermee afbreuk gedaan aan de inhoud van de Verdragen. Hij weigert CULTUUR 2000 als meer te omschrijven dan een instrument voor culturele samenwerking.
Accept Changes
Wijzigingen accepteren
Accept Focus
Accepteer focus
Accept Jobs
Accepteer taken

 

Related searches: Accept Terms And Conditions - I Accept The Terms And Conditions - Accept The Terms - I Have Read And Accept The Terms And Conditions - Please Accept The Terms And Conditions - I Have Read And Accept The Terms - Accept The Terms Of Use - I Accept The Terms - Yes, I Accept The Terms And Conditions - I Accept These Terms And Conditions -