Translation of "accredit" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Accredit - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Refusal to accredit new military attachés
afwijzing van elke samenwerking op militair vlak
Accreditation bodies may choose to accredit individuals, organisations or both, as environmental verifiers.
Erkenningsinstanties mogen naar keuze individuele personen en of organisaties als milieuverificateur erkennen.
accredit bodies and entities for the issuance of certificates of competence, as provided for in Article 18
het accrediteren van organen en entiteiten voor het verlenen van getuigschriften van vakbekwaamheid overeenkomstig artikel 18
that it recognises the nominating Party's accreditation body as competent to accredit conformity assessment bodies for the scope proposed
De voorbehouden van een partij laten de rechten en verplichtingen van de partijen uit hoofde van de GATS onverlet.
Member States shall accredit as paying agencies departments or bodies which fulfil the conditions laid down in paragraph 1.
Als betaalorgaan erkennen de lidstaten de diensten of instanties die aan de in lid 1 gestelde voorwaarden voldoen.
that it does not recognise the nominated accreditation body as competent to accredit conformity assessment bodies for the scope proposed.
Type voorbehoud bepaalt de in punt 1 bedoelde verplichting waarvoor een voorbehoud wordt gemaakt
that it will recognise the nominating Party's accreditation body as competent to accredit conformity assessment bodies for the scope proposed following necessary legislative or regulatory amendments.
Elk voorbehoud bevat de volgende elementen
None of these countries has for example considered it desirable hitherto to accredit trading missions to the Community, as more than 100 other countries worldwide have done.
Zo heeft bijvoorbeeld tot op heden nog geen enkel van deze landen het wenselijk geacht missies te akkrediteren bij de Gemeenschap, zoals meer dan 100 andere landen in de wereld dit wèl hebben gedaan.
KAN is internationally recognised by the Pacific Accreditation Cooperation (PAC) and the International Accreditation Forum (IAF) to accredit certification bodies for Quality Management Systems, Environmental Management Systems and Product Certification.
Als niet adequaat wordt gereageerd op de klachten, kunnen de maatschappelijke organisaties een verslag indienen bij de KAN.
KAN is internationally recognised by the Pacific Accreditation Cooperation (PAC) and the International Accreditation Forum (IAF) to accredit certification bodies for Quality Management Systems, Environmental Management Systems and Product Certification.
Een door particuliere bosbezitters opgestelde SDoC omvat ook een eigendomsbewijs van de grond waarvan het hout afkomstig is.
By the end of 2000 no such decisions had been taken as no national decisions to accredit any SAPARD agency had been concluded sufficiently soon to permit such a Commission decision.
Eind 2000 waren deze besluiten nog niet genomen, aangezien de nationale besluiten om een SAPARD orgaan te erkennen, niet snel genoeg waren genomen om een dergelijk besluit van de Commissie mogelijk te maken.
As Sapard is managed under the full responsibility of the country, HR is required to set up and accredit a Sapard Agency to which the EC will subsequently confer the management of aid.
Aangezien de volledige verantwoordelijkheid voor het beheer van Sapard bij het begunstigde land berust, moet Kroatië een Sapard orgaan opzetten en erkennen, waaraan de Commissie vervolgens het beheer van de steun zal overdragen.
The responsible official body shall accredit suppliers once it has verified that their production methods and establishments meet the requirements of this Directive with regard to the nature of the activities they carry out.
De verantwoordelijke officiële instantie erkent leveranciers wanneer zij heeft vastgesteld dat hun produktiemethoden en bedrijf voldoen aan de eisen van deze richtlijn met betrekking tot de aard van hun activiteiten.
(vii) a concise outline of the procedures followed to authorise, accredit or approve training and examinations, and competency assessments required by the STCW Convention, the conditions attached thereto, and a list of the authorisations, accreditation and approvals granted.
(vii) een beknopt overzicht van de procedures voor het machtigen, erkennen of goedkeuren van opleidingen en examineringen alsook de door het STCW Verdrag voorgeschreven beoordelingen van bekwaamheid, de daaraan verbonden voorwaarden en een lijst van de verleende machtigingen, erkenningen en goedkeuringen.
evidence of its competence to accredit conformity assessment bodies within the scope for which its recognition is requested, referring to applicable international standards, guides and recommendations, and applicable European or Canadian standards, technical regulations and conformity assessment procedures
Richtlijn 91 412 EEG van de Commissie van 23 juli 1991 tot vastlegging van beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
When such differences exist, the recognising Party may seek to satisfy itself that the nominated accreditation body is competent to accredit conformity assessment bodies as competent to assess conformity with the relevant technical regulations of the recognising Party.
De lijst van een partij in deze bijlage bevat, overeenkomstig de artikelen 8.15 (Voorbehouden en excepties), 9.7 (Voorbehouden), 14.4 (Voorbehouden), en, voor de Europese Unie, artikel 13.10 (Voorbehouden en excepties), de voorbehouden van die partij met betrekking tot bestaande maatregelen die niet in overeenstemming zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit
the recognising Party objectively demonstrates to the other Party that the accreditation body is no longer competent to accredit conformity assessment bodies as, themselves, competent to assess conformity with the relevant technical regulations of the recognising Party and
Voor zover
It must be a serious undertaking, not a formality, and so the structures which our States are to certify as capable of performing training and to accredit with the necessary authorisation must be responsible centres whose professionalism is proven and consolidated.
Dit houdt in dat de vergunningen die onze lidstaten afgeven om dit soort opleidingen te verzorgen, terecht moeten komen bij serieuze centra centra die de nodige capaciteiten in huis hebben en een bewijs van professionaliteit hebben geleverd.
1.9 The EESC welcomes the compulsory training of 140 hours to be undertaken prior to the examination to test professional competence, and the fact that Member States would have to accredit training centres, which will help to ensure that managers are more highly qualified.
1.9 Het EESC steunt de nieuwe bepaling dat kandidaten eerst een opleiding van 140 uur gevolgd moeten hebben voordat zij tot het vakbekwaamheidsexamen worden toegelaten en dat de lidstaten voor erkenning van opleidingsinstellingen moeten zorgen dit zal het niveau van de vervoersopleidingen ten goede komen.
4.14 The EESC welcomes the new approach of compulsory training of 140 hours prior to the examination to test professional competence and the proposal that the Member States should accredit the bodies qualified to offer training, because this will improve business training for the sector.
4.14 Het EESC steunt de nieuwe bepaling dat kandidaten eerst een opleiding van 140 uur gevolgd moeten hebben voordat zij tot het vakbekwaamheidsexamen worden toegelaten en dat de lidstaten voor erkenning van opleidingsinstellingen moeten zorgen dit zal het niveau van de vervoersopleidingen ten goede komen.
The responsible official body shall accredit laboratories once it has verified that these laboratories, their methods and their establishments meet the requirements of this Directive to be specified according to the procedure laid down in Article 21, with regard to the testing activities they carry out.
De verantwoordelijke officiële instantie erkent laboratoria wanneer zij heeft vastgesteld dat het laboratorium, de procédés en de bedrijfsvoorzieningen voldoen aan de volgens de procedure van artikel 21 gepreciseerde eisen van deze richtlijn met betrekking tot hun controlewerkzaamheden.
According to the draft directive a common platform means a set of criteria of professional qualifications which attest to a sufficient level of competence for the pursuit of a given profession and on the basis of which those associations accredit the qualifications obtained in the Member States.
In de ontwerprichtlijn wordt een gemeenschappelijk platform als volgt gedefinieerd een geheel van beroepskwalificatiecriteria die getuigen van een toereikend bekwaamheidsniveau voor de uitoefening van een bepaald beroep en op basis waarvan deze verenigingen de in de lidstaten verworven kwalificaties officieel erkennen.
The responsible official body shall accredit laboratories once it has verified that those laboratories, their methods, their establishments and their staff, meet the requirements of this Directive, to be specified according to the procedure laid down in Article 21, with regard to the testing activities they carry out.
De verantwoordelijke officiële instantie erkent laboratoria wanneer zij heeft vastgesteld dat het laboratorium, de procédés, de bedrijfsvoorzieningen en het personeel voldoen aan de volgens de procedure van artikel 21 gepreciseerde eisen van deze richtlijn met betrekking tot hun controlewerkzaamheden.
each Party shall take such reasonable measures as may be available to it to ensure that accreditation bodies in its territory accredit conformity assessment bodies established in the territory of the other Party under conditions no less favourable than those applied to conformity assessment bodies established in its territory
menselijke radiofarmaca
A Party ( recognising Party ) may, in accordance with the procedure described under paragraphs 2 and 3, recognise an accreditation body established in the territory of the other Party ( nominating Party ) as competent to accredit conformity assessment bodies as, themselves, competent to assess conformity with the relevant technical regulations of the recognising Party.
Nationaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
Without prejudice to Article 13, the recognising Party may challenge the competence of an accreditation body that it has recognised under subparagraphs (a) or (b) of Article 12.5 on the grounds that the accreditation body is no longer competent to accredit conformity assessment bodies as, themselves, competent to assess conformity with the relevant technical regulations of the recognising Party.
met betrekking tot een richtlijn van de Europese Unie, alle wet en regelgeving of andere maatregelen voor de implementatie van die richtlijn door de lidstaten en

 

Related searches: Accredit Programmes - Accredit Costs - Accredit With - Accredit For - Accredit Ambassadors - In Order To Accredit - To Accredit Study Programmes - Accredit This - Accredit Studies - To Accredit Something To -