Translation of "accumulating" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Accumulating - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The United States are accumulating other deficits.
De Verenigde Staten hebben daarnaast nog andere tekorten.
We have the means of accumulating information.
We hebben de middelen om informatie te verzamelen.
Young people who should be accumulating skills are not.
Jonge mensen die ervaring en vaardigheden zouden moeten opdoen, slagen daar niet in.
Why the need for accumulating money, then doing philanthropy?
Waarom eerst geld verzamelen om het dan weg te geven?
Allah knows best what they are accumulating (in their Record).
Maar God weet het best wat zij in zich bergen.
Allah knows best what they are accumulating (in their Record).
Maar Allah weet het beste wat zij verbergen.
Allah knows best what they are accumulating (in their Record).
Maar God kent de kwaadwilligheid wel, die zij in hunne borsten verborgen houden.
The cash started accumulating, and pretty soon the parents said,
De cashvoorraad werd groter, en al snel zeiden de ouders
He is accumulating capital. This right over this is capital.
Hij kiest ervoor om in plaats van al zijn grondstoffen op te eten.
I don't care about privacy. or social status or accumulating stuff.
Ik geef niet om privacy. of sociale status of dingen verzamelen.
That means that Africans have been accumulating this mutational diversity for longer.
Dat betekent dat Afrikanen het langst genetische variatie hebben verzameld.
The film ranked at the top in its opening weekend, accumulating 52,535,096.
Het eerste weekend bracht de film daar 52.535.096 dollar op.
They were having fun... but they were also diligently accumulating information for Germany.
Ze maakten plezier... maar ze verzamelden ook informatie voor Duitsland.
accumulating in vessels containing grape must during storage or after authorised treatment or
het bezinksel dat zich in recipiënten met druivenmost vormt bij de opslag of na toegestane behandeling, of
accumulating in vessels containing wine after fermentation, during storage or after authorised treatment
het bezinksel dat zich in recipiënten met wijn vormt na de gisting, bij de opslag of na toegestane behandeling
A lot of people making a lot of money, billion, billions of dollars accumulating.
Veel mensen verdienen veel geld, miljarden verzamelen zich,
It's accumulating new ways of making living organisms because some of those errors work.
Het accumuleert nieuwe manieren om levende organismen te maken omdat sommige van die fouten werken.
Accumulating minerals, massacring other ethnic groups, establishing independence or occupying part of the desert?
Delfstoffen vergaren, andere etnische groepen uitmoorden, zich afscheiden of een stuk woestijn veroveren?
So similarly, the control is flowing in the ownership networks and is accumulating at the nodes.
Net zo stroomt de macht in het eigendomsnetwerk, en ze hoopt zich op in de knopen.
It's just growing, accumulating materials and building itself out, and then it actually replicates its chromosomes.
Het groeit gewoon, stapelt materiaal op en het bouwt zichzelf uit, en dan vermenigvuldigt het zijn chromosomen.
On the contrary, new problems have been accumulating all the time, and the climate has become harsher.
Tot besluit zou ik nog iets willen zeggen wat ondanks al onze kritiek op de Verenigde Staten moet worden gezegd.
The European Union is accumulating an increasing number of tasks, a larger territory and ever more work.
De Europese Unie krijgt steeds meer taken, een groter grondgebied, steeds meer werk.
The replacement enzyme helps to break down the Gb3 and stops it building up (accumulating) in the cells.
Het vervangingsenzym helpt Gb3 af te breken en houdt ophoping ervan in de cellen tegen.
There is accumulating evidence that a subgroup of patients is at an increased risk of developing hypersensitivity reactions.
Er is een geaccumuleerd bewijs dat er een patiëntensubgroep is met een verhoogd risico op het ontwikkelen van overgevoeligheidsreacties.
Why are you spraying that stuff in our sky? It's accumulating massive amounts of wealth in very few hands.
We pakken hetgeen wat de Schepper heeft gemaakt, we usurperen zijn gezag en overhandigen het aan grote ondernemingen.
In the United States, the United Kingdom and elsewhere, pension funds are accumulating losses and experiencing serious liquidity problems.
In de Verenigde Staten, Groot Brittannië en elders lijden de particuliere pensioenfondsen verlies op verlies en komen zij in ernstige liquiditeitsproblemen.
The cash started accumulating, and pretty soon the parents said, You know, we've got enough money. Let's send Beatrice to school.
De cashvoorraad werd groter, en al snel zeiden de ouders Weet je, we hebben genoeg geld. Laten we Beatrice naar school sturen.
So what we're doing at the moment is we're accumulating metals like calcium, potassium and magnesium from out of desalination brine.
Wat we momenteel doen is metalen ophopen, zoals calcium, kalium en magnesium, uit ontziltingspekel.
A significant impact on the vehicle market can only be achieved by accumulating public procurements through harmonised criteria on EU level.
Een aanzienlijk effect op de voertuigenmarkt kan alleen worden bereikt door de accumulatie van overheidsaankopen op grond van geharmoniseerde Europese criteria.
A significant impact on the vehicle market can only be achieved by accumulating public procurements through harmonised criteria on EU level.
Een aanzienlijk effect op de voertuigenmarkt kan alleen worden bereikt wanneer alle overheidsaankopen in de EU plaatsvinden op basis van geharmoniseerde Europese criteria.
Accumulating data centrally, in Brussels or elsewhere, adds to the problems of maintaining both data quality and of confidentiality where appropriate.
Centrale opslag van data, in Brussel of elders, zorgt voor meer problemen om de kwaliteit van de data en de vertrouwelijkheid, indien nodig, te handhaven.
Barriers hinder individual citizens from accessing education and training and from combining and accumulating learning outcomes achieved in different learning contexts.
Allerlei belemmeringen staan de toegang van de burgers tot onderwijs en scholing in de weg en verhinderen hen de in diverse leercontexten verworven leerresultaten te combineren en te accumuleren.
Production of beef and veal was also at a record level and what is the consequence of this accumulating overproduction policy?
Ik geloof dat het op een be paald ogenblik dan zover is dat een verstandig beleid inzake buitenlandse handel van de Europese Gemeen schap onmogelijk wordt.
A lot of people making a lot of money, billion, billions of dollars accumulating. Why are they coming for, finally, for philanthropy?
Veel mensen verdienen veel geld, miljarden verzamelen zich, en uiteindelijk worden ze filantroop.
I have faith, for instance, that peace in the Middle East is possible despite the ever accumulating mass of evidence to the contrary.
Ik koester bijvoorbeeld geloof dat vrede in het Midden Oosten mogelijk is, ondanks de alsmaar groeiende berg bewijzen van het tegendeel.
In short, whatever the pressures to reduce the surpluses accumulating under the existing arrangements, the Commission's price proposals are scarcely acceptable as they stand.
Ik weet dat U naar geld hebt gezocht om de bestaande voorraden in de kortst mogelijke tijd te liquideren, alsook om de regelingen te treffen die nodig zijn om een soortgelijke ophoping van de voorraden in de toekomst te voorkomen en een prijssituatie te bewerkstelligen die de landbouwers in staat zou stellen voort te boeren.
Mr Kuckelkorn' s initial report considered the retirement pension primarily as social insurance against certain life risks, rather than a process of accumulating capital.
In het eerste verslag van mijnheer Kuckelkorn werd het pensioen nog op de eerste plaats beschouwd als sociale verzekering tegen bepaalde levensrisico's in plaats van als proces van kapitaalvorming.
He started on the pole once, set 1 fastest lead lap, and finished on the podium once, accumulating a total of 10 World Championship points.
Hierin scoorde hij 1 pole position, 1 snelste ronde, 1 podium en 10 punten voor het wereldkampioenschap Formule 1.
Anderson is known for having done many of the stunts in the series, though in later seasons he reduced his participation because of accumulating injuries.
Anderson deed veel van de stunts in de serie zelf, maar in latere seizoenen liet hij het zware werk vaker overnemen door stuntmannen vanwege opgelopen verwondingen.
Each one can entail up to a decade of rehabilitation, which means that India, unless something changes, is accumulating a need for millennia of rehabilitation.
Elke keer kan het wel tien jaar revalidatie kosten, wat voor India betekent dat, als het zo doorgaat, het een behoefte opbouwt van honderden jaren revalidatie.
It applies equally, perhaps more so, to the TIR system, in that accumulating claims can threaten the system as a whole, rather than individual operators.
Deze term is evenzeer, en misschien nog meer, van toepassing op het TIR systeem, omdat de accumulatie van claims het systeem in zijn geheel kan bedreigen, meer nog dan individuele bedrijven.
On 30 September, Hamza Batti posted four photos showing unfinished construction work at his school's basketball field and piles of trash accumulating outside the school entrance.
Op 30 september plaatste Hamza Batti vier foto's van onafgemaakte werkzaamheden op het basketbalveld van zijn school, en van het vuilnis dat zich ophoopt bij de ingang van de school.
We are dubious about the proposed increases being introduced gradually, especially because the suggested plan would not prevent considerable amounts of non committed funds from accumulating.
Wat de voorgestelde verhogingen betreft, hebben wij onze twijfels over de spreiding, temeer daar het voorgestelde schema niet zal kunnen verhinderen dat er voor substantiële bedragen geen betalingsverplichtingen worden aangegaan.
There is no mention of those possessors of capital who have accumulated, and are accumulating, considerable profits, in particular by practising unfair dismissal and by dissolving companies.
Er wordt niets gezegd over de vermogensbezitters die enorme winsten opstrijken, vooral door onredelijke ontslagen en het ontbinden van bedrijven.
Accumulating excessive debt usually entails moving some part of domestic aggregate demand forward in time, so the exit from that debt must include more savings and diminished demand.
Het opbouwen van een buitensporige schuldenlast houdt doorgaans in dat een deel van de binnenlandse vraag 'vooruit wordt geschoven in de tijd,' zodat het afbouwen van die schuldenlast noodzakelijkerwijs tot meer bezuinigingen en minder vraag leidt.

 

Related searches: Accumulating Evidence - Accumulating Conveyor - Accumulating Funds - Accumulating Shares - Accumulating Costs - Accumulating Roller Conveyor - Evidence Is Accumulating - Accumulating Interest - Accumulating Wealth - Accumulating Money -