Translation of "accurate measurement" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Accurate - translation : Accurate measurement - translation : Measurement - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Error of a measurement is an inverse measure of accurate measurement i.e.
De intensiteit van het licht wordt gemeten met behulp van een fotomultiplicator.
To facilitate accurate measurement, use the enclosed calibrated pipette or a graduated measure.
Toediening gebruik de bijgesloten doseerpipet of een gegradueerd maatbekertje voor een nauwkeurige dosering.
Photodiodes are often used for accurate measurement of light intensity in science and industry.
Fotodiodes worden vaak gebruikt voor nauwkeurige lichtmeting in wetenschap en industrie.
The oral dosing syringe is provided for accurate measurement of the prescribed dose of oral solution.
De orale doseerspuit wordt bijgeleverd om nauwkeurig de voorgeschreven hoeveelheid te kunnen afmeten.
The oral dosing syringe is provided for accurate measurement of the prescribed dose of the oral solution.
De instructie voor gebruik is bijgesloten in de verpakking.
A plastic adapter and oral dosing syringe are provided for accurate measurement of the prescribed dose of oral solution.
Een plastic verbindingsstuk en doseerspuit voor oraal gebruik worden bijgeleverd voor het nauwkeurig afmeten van de voorgeschreven dosis van de drank.
Use of this measurement method can constitute a simpler and more accurate means of checking the alcoholic strength by volume of wines.
Door het gebruik van deze meetmethode kan eenvoudiger en nauwkeuriger te werk worden gegaan bij de controle van het alcoholvolumegehalte van wijn.
(2) Use of this measurement method can constitute a simpler and more accurate means of checking the alcoholic strength by volume of wines.
(2) Door het gebruik van deze meetmethode kan eenvoudiger en nauwkeuriger te werk worden gegaan bij de controle van het alcoholvolumegehalte van wijn.
To ensure accurate measurement of uric acid plasma level during treatment with Fasturtec, a strict sample handling procedure must be followed (see section 6.6).
3 Om tijdens de behandeling met Fasturtec een nauwkeurige meting van de plasmaspiegels van urinezuur te waarborgen, dient een strikte procedure gevolgd te worden voor de monster behandeling (zie rubriek 6.6).
Accurate
Volledig scherm beëindigen
Accurate
moeten nauwkeurig zijn
accurate,
nauwkeurig
Measurement
Meting
MEASUREMENT
MEASUREMENT (METING)
Measurement
Metingen
and may be derived from relative humidity measurement, dewpoint measurement, vapour pressure measurement or dry wet bulb measurement using the generally accepted formulae.
en mag aan de hand van de algemeen aanvaarde formules worden afgeleid van de meting van de relatieve vochtigheid, het dauwpunt, de dampdruk of de droge nattebol.
Ha may be derived from relative humidity measurement, dewpoint measurement, vapour pressure measurement or dry wet bulb measurement using the generally accepted formulae.
Ha aan de hand van de algemeen aanvaarde formules mag worden afgeleid van de meting van de relatieve vochtigheid, het dauwpunt, de dampdruk of de droge nattebol.
Ha may be derived from relative humidity measurement, dew point measurement, vapour pressure measurement or dry wet bulb measurement using the generally accepted formulae.
Ha aan de hand van de algemeen aanvaarde formules mag worden afgeleid van de meting van de relatieve vochtigheid, het dauwpunt, de dampdruk of de droge nattebol.
Accurate Coastline
Nauwkeurige kustlijn
measurement format
Imperiaal (Brits Amerikaans)measurement format
Measurement Type
Type meting
Measurement Precision
Meetprecisie
Measurement Converter
Maatconversie
Measurement Converter
Maatconversie
Length measurement
Lengtemeting
Measurement requirements
Meetvoorschriften
Measurement methods
Meetmethoden
Scaling (measurement)
een samenvatting van de vervoersdocumenten van het stamhout wordt aan het eind van elke maand ingediend bij de bosbouwdienst op districtsniveau,
Measurement Act
Nationaliteitsvereiste voor tabakshandelaren ( buralistes ).
Measurement principle
Meetprincipe
Measurement error
Meetfout
measurement uncertainty
onzekerheid van metingen
Measurement code
Meetcode
New measurement
Nieuwe meting
MEASUREMENT PROCEDURE
MEETPROCEDURE
MEASUREMENT SYSTEM
MEETSYSTEEM
Calibration of the entire Acoustic Measurement System for Measurement Session
Kalibratie van het volledige geluidsmeetsysteem voor een meetsessie
Accurate measurement and control of the material process rate is essential and must be measured during the validation test in relation to a CCP that can be continuously monitored such as
Accurate meting en beheersing van het verwerkingsdebiet zijn essentieel de meting moet plaatsvinden tijdens de valideringstest in relatie tot een CCP dat continu kan worden bewaakt, bijvoorbeeld
Standardised accurate measurement techniques and common criteria for the location of measuring stations are important elements in assessing ambient air quality so that the information obtained is comparable throughout the Community.
Met het oog op het verkrijgen van voor de hele Gemeenschap vergelijkbare gegevens spelen gestandaardiseerde nauwkeurige meettechnieken en gemeenschappelijke criteria voor de plaatsing van meetstations een belangrijke rol bij de beoordeling van de luchtkwaliteit.
Indicates the GPS measurement mode. '2' means two dimensional measurement and '3' means three dimensional measurement is in progress.
Geeft de GPS meetmodus. '2' staat voor tweedimensionale meting en '3' voor driedimensionaal.
Note Ha may be derived from relative humidity measurement, as described above, or from dewpoint measurement, vapour pressure measurement or dry wet bulb measurement using the generally accepted formulae.
OPMERKING Ha mag worden ontleend aan de meting van de relatieve vochtigheid, zoals hierboven beschreven, of aan de dauwpuntmeting, dampdrukmeting of droge natte bolmeting met behulp van de algemeen aanvaarde formules.
Note Ha may be derived from relative humidity measurement, as described above, or from dewpoint measurement, vapour pressure measurement or dry wet bulb measurement using the generally accepted formulae
OPMERKING Ha mag worden ontleend aan de meting van de relatieve vochtigheid, zoals hierboven beschreven, of aan de dauwpuntmeting, dampdrukmeting of droge natte bolmeting met behulp van de algemeen aanvaarde formules.
Very accurate indeed.
Dat komt juist uit.
Accurate NES Emulator
Accurate NES emulator
Terrifyingly accurate matching.
Angstaanjagend nauwkeurige matching.

 

Related searches: Accurate Measurement - To Allow For Accurate Measurement - Enables A More Accurate Measurement - Accurate Measurement Device. - Accurate And Precise Measurement - High Accurate Measurement - Accurate In Measurement - Most Accurate Measurement - Consistently Accurate Measurement - Provide An Accurate Measurement -