Translation of "aching" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Aching - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

general aching
Algemene pijn
If you are aching, they are aching as you are aching, but you expect from God what they cannot expect.
Wanneer jullie pijn lijden dan, voorwaar, zij lijden pijn zoals jullie pijn lijden. En jullie hopen op (dat) van Allah waarop zij niet hopen.
If you are aching, they are aching as you are aching, but you expect from God what they cannot expect.
Als jullie pijn lijden dan lijden zij net zoals jullie pijn, maar jullie hopen van God wat zij niet kunnen hopen.
Hyperpyrexia Generalised aching
Leverbeschadiging (hepatocellulair choles tatisch gemengd)
My aching eyes!
Dat meen je niet.
My head is aching.
Mijn hoofd doet pijn.
My bones are aching.
Mijn botten doen pijn.
My foot is aching.
Mijn voet doet pijn.
Escape, my aching fantail.
Vlucht mijn fantoom.
I'm aching to be hypnotized.
Ik zou graag eens gehypnotiseerd worden.
Is your large pectoral aching?
Heb je weer last van hartzeer?
Aching, swollen joints and muscle pain.
Pijnlijke, gezwollen gewrichten en spierpijn
Aching, swollen joints and muscle pain.
Pijnlijke, gezwollen gewrichten en spierpijn
And do not falter in the pursuit of the enemy. If you are aching, they are aching as you are aching, but you expect from God what they cannot expect. God is Knowledgeable and Wise.
Wees niet zorgeloos bij de vervolging van den vijand, indien gij ook lijdt want zij zullen lijden zooals gij lijdt, en gij hoopt van God, wat zij niet kunnen hopen en God is alwetend en wijs.
joint pain, aching muscles, back pain, neck pain,
gewrichtspijn pijnlijke spieren rugpijn nekpijn,
I've been aching to mention it to you.
Ik had het al tegen u willen zeggen.
Bronzed men lustily singing. Horses prancing. Bunions aching.
Gebruinde mannen, zingen wellustig, paarden steigeren, eelt knobbels doen pijn.
The old bear's wounds must really be aching.
De oude beren wonden moeten wel erg pijn doen.
Religion for the people. Opium for the aching limb.
Religion ist für die Leute wie ein Opiat für ein schmerzendes Glied .
It hurts to even walk with my thigh muscles aching.
Zelfs het lopen doet me pijn vanwege mijn dijspieren.
Pain due to frozen shoulder is usually dull or aching.
Diabetes mellitus is geassocieerd met frozen shoulder.
Wherefrom they get no aching of the head nor any madness,
Waarvan zij geen hoofdpijn krijgen en niet dronken worden.
Wherefrom they get no aching of the head nor any madness,
waarvan zij geen hoofdpijn krijgen en waarvan zij niet beneveld raken,
Wherefrom they get no aching of the head nor any madness,
Hunne hoofden zullen geen pijn gevoelen, door dien te drinken, en hun verstand zal niet beneveld worden.
When your aching' with the misery, when your old and grey,
Ik blijf hier, In het huis dat ik ken.
Occasionally, patients receiving Cubicin may develop tender or aching muscles or muscle
Soms kunnen patiënten die Cubicin krijgen toegediend, last krijgen van gevoelige of pijnlijke
And all the while, her heart's aching, torn with loneliness and uncertainty.
Maar ze lijdt in stilte, eenzaam en vol van twijfel.
Here's all this land aching to be used and never has been.
Al dat land ligt hier maar zonder benut te worden.
Even though the beating happened in the dream, I am still aching.
Ook al kreeg ik er alleen in mijn droom van langs, toch voel ik nu nog overal pijn.
Wherefrom they will get neither any aching of the head, nor any intoxication.
waarvan zij geen hoofdpijn krijgen en waarvan zij niet beneveld raken,
Wherefrom they will get neither any aching of the head, nor any intoxication.
Hunne hoofden zullen geen pijn gevoelen, door dien te drinken, en hun verstand zal niet beneveld worden.
Wherefrom they will get neither any aching of the head, nor any intoxication.
Waarvan zij geen hoofdpijn krijgen en niet dronken worden.
Sorry. All I can see in the future for me is aching bunions.
Het spijt mij, maar alles wat ik zie voor mij in de toekomst is pijn in mijn poten.
A glad heart makes a cheerful face but an aching heart breaks the spirit.
Een vrolijk hart geeft een blij gezicht, maar een treurig hart knakt de geest.
From now on, I'm gonna ride soft and easy right over your aching backs.
Ik zal rustig rijden dankzij jullie bloed, zweet en tranen.
That fella's aching to settle down with some nice woman and make a home.
Die man wil zich dolgraag ergens vestigen en een gezin opbouwen.
Are you so hot? marry,come up, I trow Is this the poultice for my aching bones?
Ben jij zo heet? trouwen, kom op, ik trow, Is dit het kompres voor mijn pijnlijke botten?
It is strange, Mr President, but, when I woke up this morning, all my bones were aching.
Het is wel raar, mijnheer de Voorzitter, maar toen ik vanochtend wakker werd, had ik overal pijn in mijn botten.
Tiredness Headache Pain, redness, swelling or a hard lump at the injection site Fever Aching muscles, joint pain
Zeer vaak (deze kunnen bij 1 op 10 doses of meer van het vaccin optreden) Moeheid Hoofdpijn Pijn, roodheid, zwelling of verharding op de plaats van de injectie Koorts Pijn in de spieren of gewrichten
Pain sensations may be described as hot, burning, throbbing, shooting, stabbing, sharp, cramping, aching, tingling, numbness, pins and needles.
Pijnwaarnemingen kunnen worden beschreven als heet, brandend, kloppend, schietend, stekend, scherp, kramp, pijnlijk, tintelend, gevoelloos, slapend.
Pain sensations may be described as hot, burning, throbbing, shooting, stabbing, sharp, cramping, aching, tingling, numbness, pins and needles etc.
De pijn kan worden omschreven als hete, brandende of kloppende pijn, pijnscheuten, steken, scherpe pijn, kramp, schrijnende pijn, tintelingen, verstijving, speldenprikken enz.
Less commonly patients have reported infections, strange taste, cataracts, bundle branch block, tooth disorder, skin problems, aching joints, arthritis, and thirst.
Minder vaak werd door patiënten melding gemaakt van infecties, vreemde smaakervaring, cataracten, bundeltakblok, tandklachten, huidproblemen, zere gewrichten, artritis en dorst.
Then we get our pay just watching kids on circus day Muscles aching Back near breaking Eggs and bacon's what we need...
pijnlijke spieren, vermoeide ruggen eieren met spek, dat hebben we nodig de voorman jaagt ons op, we blijven zwoegen voor onderdak en eten we mogen niet rusten, alles moet klaar zet die tent op, sla die paal in de grond
Neuropathic pain is a medical condition in which the pain is commonly described as burning, stabbing, stinging, shooting or aching or like an electric shock.
Diabetische neuropathische pijn is een medische aandoening waarbij de pijn in het algemeen wordt omschreven als brandend, stekende pijn, tinteling, steken, pijn of als een elektrische shock.
Neuropathic pain is a medical condition in which the pain is commonly described as burning, stabbing, stinging, shooting or aching or like an electric shock.
Neuropathische pijn is een medische aandoening waarbij de pijn in het algemeen wordt omschreven als brandend, stekend, pijnscheuten of voortdurend, of overeenkomend met een elektrische shock.

 

Related searches: Aching - Aching Pain - Aching Muscles - Aching For - Aching Limbs - Aching Joints - Aching Heart - Aching Feet - Heart Aching - Aching Body -