Translation of "acquired knowledge" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Acquired - translation : Acquired knowledge - translation : Knowledge - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Tacit knowledge is acquired mostly through learning by doing.
Stille kennis wordt het meest verworven door te leren in de praktijk.
14 112 staff from public authorities acquired new knowledge
14 112 personeelsleden van openbare overheden verwierven nieuwe kennis
3 091 staff from NGOs other actors involved acquired new knowledge
3 091 personeels leden van ngo's andere betrokken spelers verwierven nieuwe kennis
This cannot prevent me from using knowledge I have acquired in another capacity.
De bevoegde instanties van de Lid Staten machtigen en controleren het vervoer, de behandeling en de opslag van dergelijke afval.
Any person wishing to become a driver must at least have acquired this knowledge.
Iedereen die chauffeur wil worden moet zich op zijn minst die kennis eigen maken.
Only when this knowledge is acquired will it be possible to propose appropriate legislation.
En wij stemmen daar niet uit ideologische overwegingen mee in, geachte collega Dalsass, maar omdat deze voorstellen eindelijk een grens stellen aan de ongelimiteerde garanties die tot dusver meer hebben bijgedragen aan de winst van speculanten dan aan het inkomen van de producenten.
Additional knowledge or skills are acquired which are necessary or useful for the course.
worden extra kennis en vaardigheden aangeleerd die nodig of nuttig zijn voor de cursus
or general primary or secondary education, attesting that the holder has acquired general knowledge
hetzij op het niveau van het primair of secundair onderwijs een algemene opleiding heeft genoten, waaruit blijkt dat de houder over een zekere algemene ontwikkeling beschikt
Let's do some example problems using our newly acquired knowledge of isosceles and equilateral triangles
Laten we een aantal opgaven doen door onze nieuw verworven kennis toe te passen van gelijkbenige en gelijkzijdige driehoeken
(ii) or general primary or secondary education, attesting that the holder has acquired general knowledge
ii) hetzij op het niveau van het primair of secundair onderwijs een algemene opleiding heeft genoten, waaruit blijkt dat de houder over een zekere algemene ontwikkeling beschikt
There is no reason why training should stop once you have acquired a certain knowledge.
Er is geen reden waarom de opleiding zou stoppen wanneer men een zekere kennis heeft opgedaan.
I have acquired certain knowledge that that woman was concerned in the abduction of Madame Bonacieux.
Ja, ik begrijp, dat gij, om de eene vrouw terug te vinden, aan de andere het hof maakt.
However, Brande's bent was towards chemistry, a sound knowledge of which he acquired in his spare time.
Brandes voorkeur bleek echter specifiek in de chemie te liggen, waarvan hij in zijn vrije tijd een gedegen kennis verwierf.
(ag) have acquired practical knowledge and experience of the conditions in which pilots carry out their duties.
(ag) praktijkkennis en ervaring hebben opgedaan omtrent de omstandigheden waarin piloten hun activiteiten uitoefenen.
Advance the study of ecological sustainability and promote the open exchange and wide application of the knowledge acquired.
Bevorder de studie van ecologische duurzame ontwikkeling en bevorder de vrije uitwisseling en brede toepassing van de verworven kennis.
Training for pharmacists shall provide an assurance that the person concerned has acquired the following knowledge and skills
De opleiding tot apotheker waarborgt dat de betrokkene de volgende kennis en bekwaamheid heeft verworven
Had I knowledge of the Unseen I would have acquired much good, and evil would not have touched me.
En als ik het verborgene zou kennen dan zou ik veel goeds verworven hebben en geen kwaad zou mij overkomen zijn.
Had I knowledge of the Unseen I would have acquired much good, and evil would not have touched me.
En als ik het onwaarneembare kende, dan zou ik het goede vermeerderd hebben en zou het kwade mij niet hebben getroffen.
Had I knowledge of the Unseen I would have acquired much good, and evil would not have touched me.
Indien ik Gods geheimen kende, zou ik zekerlijk overvloed van goederen bezitten nimmer zou mij kwaad treffen.
(dh) have acquired practical knowledge and experience of the conditions in which air traffic controllers carry out their duties.
(dh) praktijkkennis en ervaring hebben opgedaan omtrent de omstandigheden waarin luchtverkeersleiders hun activiteiten uitoefenen.
As such, full use should be made of knowledge and skills acquired in both formal and non formal settings.
Daartoe moeten kennis en vaardigheden die zijn verworven in zowel het reguliere als het informele circuit ten volle worden benut.
Basic training for doctors provides an assurance that the person in question has acquired the following knowledge and skills
De opleiding tot basisarts waarborgt dat de betrokkene de volgende kennis en bekwaamheid heeft verworven
Basic medical training shall provide an assurance that the person in question has acquired the following knowledge and skills
De medische basisopleiding waarborgt dat de betrokkene de volgende kennis en bekwaamheid heeft verworven
Basic dental training shall provide an assurance that the person in question has acquired the following knowledge and skills
De basisopleiding tandheelkunde waarborgt dat de betrokkene de volgende kennis en bekwaamheid heeft verworven
The subject is a discussion of the interrelation between man's reason and the knowledge acquired through perception (the five senses).
Het onderwerp van de verhandeling vormt de discussie over het onderlinge verband tussen de rede en de kennis verkregen door gewaarwording (via de zintuigen).
4.5.2 The EESC calls on universities to further promote the validation of skills and knowledge acquired through non formal means.
4.5.2 Het EESC dringt erop aan dat universiteiten meer steun verlenen aan de validatie van kennis en vaardigheden die op niet formele wijze zijn verworven.
4.5.2 The EESC calls on universities to further promote the validation of skills and knowledge acquired through non formal means.
4.5.2 Het EESC dringt erop aan dat universiteiten meer steun verlenen aan de validering van kennis en vaardigheden die op niet formele wijze zijn verworven.
4.3.3 Procedures for the recognition of knowledge acquired outside school (non formal education), currently too formalist, need to be improved.
4.3.3 De al te strikte procedures voor de erkenning van kennis die is opgedaan buiten de school (niet formeel leren) moeten worden verbeterd.
Above all, the knowledge and experience of modern production, information and communications technology is lacking and must first be acquired.
Het ontbreekt vooral aan kennis en ervaring in de omgang met de moderne technieken op het gebied van produktie, informatie en communicatie deze moeten eerst nog worden opgedaan.
Training as a midwife shall provide an assurance that the person in question has acquired the following knowledge and skills
De opleiding tot verloskundige waarborgt dat de betrokkene de volgende kennis en bekwaamheid heeft verworven
three years after the date on which the investor or, as applicable, the locally established enterprise, first acquired or should have first acquired, knowledge of the alleged breach and knowledge that the investor or, as applicable, the locally established enterprise, has incurred loss or damage thereby or
De partijen bij het geschil streven ernaar binnen zestig dagen na de aanwijzing van de bemiddelaar tot een oplossing van het geschil te komen.
They may not, however, award evidence of formal qualifications unless it attests knowledge of a level qualitatively equivalent to the knowledge acquired from the training provided for in this Article.
De lidstaten mogen deze opleidingstitel evenwel slechts afgeven indien deze de bekrachtiging vormt van kennis die vanuit kwalitatief oogpunt gelijkwaardig is aan die welke wordt verworven tijdens de opleiding als bepaald in dit artikel.
Candidates for the test referred to in point 1 may have acquired the required knowledge as part of their basic veterinary training, or through training undertaken, or professional experience acquired, after qualifying as veterinarians.
Kandidaten voor de onder punt 1 bedoelde proef kunnen de vereiste kennis verworven hebben in het kader van hun opleiding tot dierenarts, of door aanvullende opleiding of beroepservaring na hun opleiding.
Some of you have your lives prolonged to an abject old age, when one loses all knowledge after having acquired it.
En onder jullie zijn er die teruggebracht worden naar een vernederende leeftijd, zodat hij niets meer weet na geweten te hebben.
Some of you have your lives prolonged to an abject old age, when one loses all knowledge after having acquired it.
En er zijn er onder jullie die teruggebracht worden tot de meest vernederende leeftijd zodat zij na kennis gehad te hebben niets meer weten.
Any draft decision requiring further information under Article 44 may be justified only by a change of circumstances or acquired knowledge.
Elk ontwerp besluit waarvoor krachtens artikel 44 nadere informatie nodig is, kan uitsluitend door gewijzigde omstandigheden of verkregen kennis worden gerechtvaardigd.
At the same time, the durability of knowledge acquired will be shorter, making it necessary to respond and adapt increasingly quickly.
Tegelijkertijd zal verworven kennis sneller verouderen, er zal steeds sneller gereageerd en aangepast moeten worden.
Science moves rapidly, and the speed at which knowledge is acquired is accelerating, and yet it is still necessary to legislate.
De wetenschap ontwikkelt zich razendsnel, kennis neemt steeds sneller toe, en we moeten daarom regels opstellen.
Training as a veterinary surgeon shall provide an assurance that the person in question has acquired the following knowledge and skills
De opleiding tot dierenarts waarborgt dat de betrokkene de volgende kennis en bekwaamheid heeft verworven
Adequate recognition and validation instruments for digitally acquired knowledge, skills and competences can support the uptake of open and innovative learning practices.
Adequate instrumenten voor erkenning en validatie van digitaal verworven kennis, vaardigheden en competenties kunnen de invoering van open en innovatieve leermethoden ondersteunen.
calls on educational institutions, particularly secondary schools and universities, to promote the validation of skills and knowledge acquired through non formal means.
dringt erop aan dat onderwijsinstellingen, met name middelbare scholen en universiteiten, meer steun verlenen aan de validatie van kennis en vaardigheden die op niet formele wijze zijn verworven.
The Railway Undertaking must define the process by which knowledge of train crew of the routes worked over is acquired and maintained.
De spoorwegonderneming moet de methode bepalen voor het verwerven en instandhouden van de routekennis van het treinpersoneel.
Some of you will be brought back to the worst age, so that he will no longer know anything, after having acquired knowledge.
En er zijn er onder jullie die teruggebracht worden tot de meest vernederende leeftijd zodat zij na kennis gehad te hebben niets meer weten.
Some of you will be brought back to the worst age, so that he will no longer know anything, after having acquired knowledge.
En onder jullie zijn er die teruggebracht worden naar een vernederende leeftijd, zodat hij niets meer weet na geweten te hebben.
4.9.1 Unemployed people have little motivation to learn independently as they still have too few opportunities to apply the knowledge they have acquired.
Werklozen zijn niet erg gemotiveerd om zich op dit gebied bij te scholen, omdat ze nog steeds te weinig mogelijkheden hebben om de opgedane kennis in praktijk te brengen.

 

Related searches: Knowledge Acquired - Newly Acquired Knowledge - I Have Acquired Knowledge - Knowledge Acquired Through - Previously Acquired Knowledge - Acquired A Good Knowledge - Acquired Basic Knowledge - Body Of Acquired Knowledge - Acquired A Sound Knowledge - Knowledge Is Acquired -