Translation of "acting" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Acting - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Acting
Acties
Acting Chairperson
Pagina 46 88
, acting as .....
, handelend in de hoedanigheid van .....
Acting Ins...
Waarnemend Ins...
Acting Chairman
Waarnemend voorzitter
Acting Globally
Actie in mondiaal perspectief
Acting globally.
actie in mondiaal perspectief.
Acting together
Samen handelen
Acting Director
Waarnemend directeur
Acting Undersecretary
Waarnemend ondersecretaris
Emotion is all about acting emotion is really about acting.
Emoties draaien om actie, emoties draaien echt om actie.
Insulins and analogues for injection, intermediate acting combined with fast acting.
Insulines en analogen voor injectie, middellangwerkend gecombineerd met snelwerkend.
Always mix fast acting and long acting insulin in this order.
Snelwerkende en langwerkende insuline moeten altijd in deze volgorde worden gemengd.
Actraphane contains both fast acting (soluble) and long acting (isophane) insulin.
Actraphane bevat zowel kortwerkende (oplosbare) als langwerkende (isofane) insuline.
Always mix fast acting and long acting insulin in this order.
Snelwerkende en langwerkende insulines moeten altijd in deze volgorde worden gemengd.
Insulins and analogues, intermediate acting combined with fast acting, ATC Code
Insuline en analoga, middellangwerkend gecombineerd met snel werkend, ATC code
Insulins and analogues, intermediate acting combined with fast acting, ATC Code
Insuline en analogen, middellangwerkend gecombineerd met snel werkend, ATC code
Insulins and analogues, intermediate acting combined with fast acting, ATC Code
ATC code
My interest in acting, especially bad acting, goes a long way.
Mijn interesse in acteren, vooral slecht acteren, is heel oud.
Acting isn't real.
Acteren is niet echt.
Noël WATHION (acting)
Tony HUMPHREYS Noël WATHION (waarnemend)
Sheila KENNEDY (acting)
Sheila KENNEDY (waarnemend)
acting human insulin.
snelwerkende humane insuline.
ut) Fast acting
an
Acting with intent.
Handelen met bedoeling.
Or Acting Inspector?
Of Waarnemend Inspecteur?
You acting crazy!
Sufferd!
That was acting?
Was je aan het acteren?
That was acting.
Inderdaad.
They weren't acting!
Ze deden niet alsof!
Acting Secretary General
De waarnemend secretaris generaal
Acting Secretary General
Waarnemend secretaris generaal
CCMI acting president
Fungerend voorzitter CCMI
CCMI acting president
Waarnemend voorzitter van de CCMI
She's acting weird...
Ze doet raar.
The Acting President
De waarnemend voorzitter
The Acting President
Voor het Gemengd Comité van de EER
The Acting President
PB L 80 van 26.3.2010, blz. 19.
The Acting President
PB L 291 van 24.10.1983, blz. 1.
Linear acting (cylinders)
machines met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed
Linear acting (cylinders)
platinen
Linear acting (cylinders)
Werkstukhouders
It is biphasic formulation containing both fast acting and long acting insulin.
Deze bifasische formulering bevat zowel een snelwerkende als een langwerkende insuline.
Actraphane is a mixture of fast acting insulin and long acting insulin.
Actraphane is een mengsel van snelwerkende en langwerkende insuline.
It is biphasic formulation containing both fast acting and long acting insulin.
Deze bifasische formulering bevat zowel een snelwerkende als een langwerkende insuline.

 

Related searches: Acting Or Refraining From Acting - Acting - Acting Out - Acting Reasonably - Acting Director - Acting On Behalf Of - Acting In Concert - Acting Through - Acting Head - Long-acting -