Translation of "active participation" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Active - translation : Active participation - translation : Participation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We hear of participation in education, active participation in public life, active participation in the exercise of political power.
Men spreekt over participatie in het onderwijs, men streeft naar actieve deelneming aan het openbare leven, actieve deelneming aan de politieke macht.
Active participation with breech deliveries.
Actieve deelname aan bevallingen in stuitligging .
Active participation and social inclusion
Actieve deelname en sociale inclusie
Active participation with breech deliveries.
Actieve deelname aan bevallingen in stuitligging.
4.1.5 Active participation and social inclusion
4.1.5 Actieve deelname en sociale inclusie
Active participation in the Stakeholder Forum
Deelname aan het Stakeholders' Forum
Active participation by citizens defines the city.
Een stad komt tot leven dankzij de actieve deelname van haar burgers.
Active participation in the Europa Nostra conference
Deelname aan de conferentie Europa Nostra
Active participation in the WTO Conference (EESC)
Deelname aan de WTO conferentie (EESC)
Active participation in the WTO Conference (EESC)
Deelname aan de WTO conférence (EESC)
(Active participation, passive complicity, involvement of an employee?)
(Actieve deelneming, passieve medeplichtigheid, betrokkenheid van een werknemer?)
Active participation in the European Cultural Heritage Forum
Deelname aan het European Cultural Heritage Forum
Associations active in the field of financial participation.
stichtingen die werkzaam zijn op het gebied van de financiële participatie.
Active political participation of people with disabilities in society.
actieve politieke en maatschappelijke deelname van mensen met een handicap.
Community with the active participation of its Community citizens.
dialoog is sinds de Griekse oudheid het begin van alle cultuur en daarom is een dialoog met de jeugd noodzakelijk.
facilitate active participation of all young people in society
bevordering van de samenwerking tussen jeugdorganisaties ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties.
facilitate the active participation of all young people in society
de vergemakkelijking van de actieve deelname van alle jongeren aan het maatschappelijke leven
3.7.2.1 Active participation of the lawyer during questioning (Article 4(2))
3.7.2.1 Actieve deelname van de advocaat aan het verhoor (lid 2)
5.1 Iceland has a long history of active civil society participation.
5.1 IJsland kent een lange geschiedenis van actieve betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld.
I am speaking primarily about the report on active civic participation.
Ik wil nu vooral stilstaan bij het verslag over actief burgerschap. We zeggen voortdurend dat we de burgers beter over het Europese proces moeten informeren en hen daar meer bij moeten betrekken.
A more important active participation of regional parliaments is also foreseen.
Ook wordt gewerkt aan een belangrijkere actieve deelname van de regionale parlementen.
Active and vigorous participation of civil society organisations was widely supported.
Er was brede steun voor een actieve en krachtige participatie van maatschappelijke organisaties.
Active participation by workers at all levels is essential for innovation.
Innovatie vereist actieve deelname van de werknemers op alle niveaus.
Active participation of partners from endemic, developing countries is specifically encouraged.
De actieve participatie van partners uit ontwikkelingslanden waar de ziekten in kwestie endemisch zijn, wordt nadrukkelijk aangemoedigd.
Like education, health ultimately demands the active participation of the individuals involved.
Net als bij onderwijs hangt gezondheid uiteindelijk af van actieve participatie van de betrokken individuen.
establishing a Community action programme to promote active European citizenship (civic participation)
tot instelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van actief Europees burgerschap ( civic participation )
ACTIVE PARTICIPATION BY YOUNG PEOPLE IN THE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN UNION
ACTIEVE PARTICIPATIE VAN JONGEREN AAN DE ONTWIKKELING VAN DE EUROPESE UNIE
arrangements ensuring the active and genuine participation of the experiment's target groups
waarborgen scheppen voor een actieve en waarachtige betrokkenheid van de doelgroepen
We are currently negotiating intensively with the active participation of the Commission.
Wij zijn momenteel, met de actieve medewerking van de Commissie, intensief aan het onderhandelen.
The active participation and personal involvement of teachers and pupils are absolutely essential.
In de Sunday World van 26 januari stond een artikel onder de hoofding Zweden stortten kernafval vlakbij Ierse kust .
Active participation in the Summit of Heads of State and Government in Barcelona
Deelname aan de Top van staatshoofden en regeringsleiders
Another challenge is to ensure active European participation in the global eHealth market.
Daarnaast moet Europa actief meedoen op de wereldmarkt voor e gezondheid.
Another challenge is to ensure active European participation in the global telemedicine market.
Daarnaast mag Europa zich niet afzijdig houden van de wereldmarkt voor telegeneeskunde.
Another challenge is to ensure active European participation in the global telemedicine market.
Daarnaast moet Europa actief meedoen op de wereldmarkt voor telegeneeskunde.
Thirdly, the active participation of the Union in international discussions on cultural diversity.
Ten derde wil de Unie actief deelnemen aan de internationale discussies over culturele verscheidenheid.
Active participation by hotlines in networking and cross border activities will be mandatory.
Actieve participatie van meldpunten in networking en grensoverschrijdende activiteiten zal verplicht worden gesteld.
15 year olds information and active participation in schools by businesses, organisations and authorities
vijftienjarigen worden geïnformeerd door actief participerende vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en overheden
The second stage saw the active participation of the United Kingdom, France and Spain.
Griekenland, Noorwegen, Nederland, Duitsland en Polen hadden een waarnemersstatus. Dit laatste gold ook voor Europol.
Active participation of the Commission services to the relevant working group of the Council.
Actieve medewerking van de diensten van de Commissie aan de betrokken werkgroep van de Raad.
Furthermore, we need greater endeavours by everyone to ensure active citizenship and civic participation.
Bovendien moet iedereen zich harder inzetten voor het bewerkstelligen van actief burgerschap en inspraak van burgers.
Action to support the unemployed shall include the requirement for active job search and participation in active support combined with adequate unemployment benefits.
Acties om werklozen te ondersteunen moeten de verplichting inhouden actief op zoek te gaan naar een baan en deel te nemen aan actieve steunmaatregelen, in combinatie met adequate werkloosheidsuitkeringen.
2.12 There are several reasons to reflect on increasing active participation in society in Europe.
2.12 Om diverse redenen moet worden nagedacht over mogelijke initiatieven om de actieve participatie van de burgers in de Europese samenleving te vergroten.
Recommendation 67 That Member Sfales encourage full and active participation byimmigrant workers in tradeunions. unions.
Aanbeveling 67 De Lid Staten stimuleren een volledige en actieve participatie van geïmmigreerde werknemers in de vakbonden.
Active participation by social partners and civil society can improve cohesion while raising economic efficiency.
Een actieve inbreng van de sociale partners en het maatschappelijk middenveld kan de samenhang verbeteren en de economische efficiency vergroten.
Active participation by social partners and civil society can improve cohesion while raising policy efficiency.
Een actieve inbreng van de sociale partners en het maatschappelijk middenveld kan de samenhang verbeteren en de beleidsefficiency vergroten.

 

Related searches: Active Participation - Promote Active Participation - For Active Participation - Your Active Participation - Active Participation In Discussions - Active Citizen Participation - Full And Active Participation - Active Consumer Participation - We We Look Forward To Your Active Participation - Incentive Active Participation -