Translation of "actuate" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Actuate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Actuate
Aandrijven
Actuate
Aanschakelen
The idea was to actuate a dialogue with a view to a social revival.
Het doel was een dialoog op gang te brengen met het oog op een sociale wederopleving.
a single control which the driver can actuate progressively, by a single movement, from his driving seat,
één enkel bedieningsorgaan, dat door de bestuurder vanaf diens plaats op geleidelijke wijze door één enkele handeling in werking wordt gesteld,
The forces, which are needed to actuate the closing and locking devices, shall be of a magnitude that can be applied by an operator without additional tools.
De krachten die nodig zijn om de inrichtingen voor het sluiten en vergrendelen te bedienen, moeten van een zodanige orde van grootte zijn dat het bedienende personeel deze zonder extra hulpmiddelen kan uitoefenen.
The forces, which are needed to actuate the closing and locking devices, shall be of a magnitude that can be applied by an operator without additional tools.
De krachten die benodigd zijn om de inrichtingen voor het sluiten en vergrendelen te bedienen, moeten zodanig zijn dat zij door een werknemer zonder aanvullende gereedschappen kunnen worden uitgeoefend.
We gut it out, and we rearrange the vibrating elements in different patterns, and we actuate them to convey information about the speed, and also instructions how to use the gas and the brake pedal.
We verbouwden hem en herschikten de vibrerende elementen in verschillende patronen, zodat ze informatie over de snelheid overbrengen, en ook instructies over hoe de gas en het rempedaal te gebruiken.

 

Related searches: Actuate - Actuate Motion - Actuate Function - Actuate Locks - Fully Actuate - Do Not Actuate - Actuate Valve - Actuate Motor - Actuate The Button - Actuate A Valve -