Translation of "adaptation" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Adaptation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

adaptation (b) is renumbered as adaptation (h)
aanpassing b) wordt als aanpassing h) hernummerd
adaptation (c) is renumbered as adaptation (d)
aanpassing c) wordt als aanpassing d) hernummerd
Adaptation.
Adaptation.
Adaptation.
Adaptation.
Adaptation
Aanpassing
the present adaptation text shall become adaptation (a)
De huidige aanpassingstekst wordt aanpassing a).
The following adaptation shall be inserted after adaptation (a)
Na aanpassing (a) wordt de volgende aanpassing ingevoegd
present adaptation text D shall become adaptation text B.
De huidige aanpassing D wordt aanpassing B.
current adaptation (a) shall be renumbered as adaptation (b),
de huidige aanpassing a) wordt aanpassing b)
the current adaptation shall be numbered as adaptation (b),
de huidige aanpassing wordt aanpassing b)
the following adaptation shall be inserted after adaptation (a)
na aanpassing a) wordt de volgende aanpassing ingevoegd
the following adaptation shall be inserted after adaptation (b)
na aanpassing b) wordt de volgende aanpassing ingevoegd
the current adaptation shall be numbered as adaptation (a)
De reeds opgenomen aanpassing wordt als aanpassing a) genummerd.
the following adaptation shall be inserted after adaptation (a)
Na aanpassing a) wordt de volgende aanpassing ingevoegd
the existing adaptation shall be numbered as adaptation (a)
De reeds opgenomen aanpassing wordt als aanpassing a) genummerd.
the following adaptation shall be added after adaptation (a)
Na aanpassing a) wordt de volgende aanpassing toegevoegd
the following adaptation shall be inserted after adaptation (g)
na aanpassing g) wordt de volgende aanpassing ingevoegd
Needs adaptation
Aanpassing noodzakelijk
Technical adaptation
Technische aanpassing
Adaptation content
Inhoud van de aanpassing
Adaptation initiative
Aanpassing op bedrijfsniveau
Adaptation Measures
Aanpassingsmaatregelen
Adaptation method
Voor de aanpassing gekozen methode
SECTORAL ADAPTATION
SECTORALE AANPASSING
(b) The following adaptation shall be inserted after adaptation (a)
b) Na aanpassing (a) wordt de volgende aanpassing ingevoegd
2. present adaptation text D shall become adaptation text B.
2) De huidige aanpassing D wordt aanpassing B.
the following new adaptation shall be added after adaptation (d)
na aanpassing d) wordt de volgende aanpassing ingevoegd
the following adaptation text shall be inserted after adaptation (a)
Na aanpassing a) wordt de volgende aanpassing ingevoegd
the following adaptation shall be inserted before new adaptation (b)
voor de nieuwe aanpassing b) wordt de volgende aanpassing ingevoegd
the current adaptation (b) shall be renumbered as adaptation (c)
De reeds opgenomen aanpassing b) wordt als aanpassing c) hernummerd.
in adaptation (d) under (B), and adaptation (e) the entry R.
In aanpassing d), onder B), en in aanpassing e), wordt de vermelding R.
the following new adaptation (d) shall be inserted after adaptation (c)
De volgende nieuwe aanpassing d) wordt ingevoegd na de huidige aanpassing c)
the following adaptation shall be inserted after the new adaptation (a)
Na de nieuwe aanpassing a) wordt de volgende aanpassing ingevoegd
in points 2 adaptation (b), 4b adaptation (b), 5 adaptation (h), 6 adaptation (b), 7 adaptation (b), 15b adaptation (b), the words Articles 6 and 8 of Regulation (EEC) No 17 62 shall be replaced by the words Article 10 of Regulation (EC) No 1 2003 .
In aanpassing b) van punt 2, in aanpassing b) van punt 4b, in aanpassing h) van punt 5, in aanpassing b) van punt 6, in aanpassing b) van punt 7, en in aanpassing b) van punt 15b wordt artikelen 6 en 8 van Verordening (EEG) nr. 17 62 vervangen door artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1 2003 .
The Adaptation Imperative
De noodzaak van aanpassing
Needs adaptation review
Nalopen op aanpassingen noodzakelijk
Adaptation (Article 12)
Aanpassing (Artikel 12)
Adaptation of Annexes
Aanpassing van de bijlagen
Adaptation of annexes
Wijziging van de bijlagen
Adaptation of measures
Aanpassing van de maatregelen
Adaptation to change
Inspelen op veranderingen
Article 8 Adaptation
Artikel 8 Aanpassing
Technical adaptation committees
Comit├ęs voor de aanpassing aan de technische vooruitgang ment verzoek ik U het quorum te laten vaststellen alvorens het verslag van mevrouw Lenz in stemming te brengen.
Adaptation of Annexes
Aanpassing van bijlagen
Review the adequacy and effectiveness of adaptation and support provided for adaptation and
Artikel 8

 

Related searches: Adaptation - Climate Change Adaptation - Film Adaptation - Climate Adaptation - Mitigation And Adaptation - Adaptation Period - Adaptation Process - Climate Change Mitigation And Adaptation - Product Adaptation - Adaptation Measures -