Translation of "address a question" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Address - translation : Address a question - translation : Question - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Well, in 1945, Supreme Court got a chance to address that question.
In 1945 kreeg het Hooggerechtshof de kans die vraag te beantwoorden.
The question of pensions is a key political, economic and social question which every government has to address.
Het pensioenvraagstuk is een van de belangrijkste politieke, economische en sociale vraagstukken. Alle regeringen zijn daarmee geconfronteerd.
Now there's a question we have to address before we go too far.
Hier is een vraag die we moeten aanpakken voor we te ver gaan.
President. Mr Boyes, you should put a question and not address the House.
Ge looft U niet dat U er wat van op zou kunnen steken als U het Parlement wat meer betrekt bij de besprekingen die aan uw besluiten voorafgaan ?
This is a question of adapting to change that we must address together.
Dat vraagstuk mogen wij echter niet verwarren met de noodzaak rekening te houden met de grote nieuwe gebeurtenissen, met de soepelheid vergende veranderingen.
We must try to address that question, or at least get the Council to address it.
We moeten proberen hier iets aan te doen of er in ieder geval voor zorgen dat de Raad hier iets aan doet.
In this connection , the ECB would first like to address a question of terminology .
In dit verband zou de ECB eerst een kwestie van terminologie aan de orde willen stellen .
There is a need for us to address the question of funding of pensions.
Het is noodzakelijk dat wij ons bezighouden met de vraag hoe we de pensioenen gaan betalen.
Secondly, I would like to address a question to Mr Nielson, with your permission.
Ik heb ook nog een vraag aan de heer Nielson, als dat mag.
I had one question left to address to Captain Nemo.
Ik richtte nog een laatste vraag tot den kapitein.
(c) indicate an address for service in the State in question
c) een domicilie adres in de betrokken Staat opgeeft
We want the regulations to address the question of gender inequality.
Wij willen dat de kwestie van de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in de regelgeving aan de orde gesteld wordt.
Thirdly, I should like to address the question of the timetable.
Ten derde wilde ik het over de termijnen hebben.
However, I rise to address the issue of Question Time again.
Eigenlijk wilde ik echter iets zeggen over het vragenuur.
I can only address the question of joint and several liability.
Ik kan hier alleen ingaan op de kwestie van de hoofdelijke aansprakelijkheid.
You're in command, I answered, gaping at him. But may I address a question to you?
Gij zijt heer en meester, antwoordde ik hem, en keek hem strak aan doch mag ik u eene vraag doen?
That is not your personal responsibility it is a structural question which we urgently need to address.
Dit is niet uw persoonlijke verantwoordelijkheid, maar een vraagstuk van structurele aard dat wij dringend moeten aanpakken.
Mr President, please permit me to address a question to the Commission before the vote is taken.
Mijnheer de Voorzitter, staat u mij toe nog vóór de stemming een vraag aan de Commissie te stellen.
Finally, this bailout fails to answer the question it was supposed to address.
Tenslotte is deze reddingsoperatie geen antwoord op de vraag waarop zij een antwoord had moeten zijn.
We should address ourselves to the question 'Do we need such an institute ?'
Wij zouden ons moeten afvragen Hebben wij zo'n instituut nodig ?
Mr President, I would just like to address this question of better regulation.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag willen ingaan op de genoemde betere reglementering.
We accept, I replied. Only, I'll ask your permission, sir, to address a question to you, just one.
Wij nemen haar aan, antwoordde ik ik verzoek u echter mij, te vergunnen, mijnheer, u éene enkele vraag te doen.
Mr Vandemeulebroucke (ARC). (NL) Mr President, I would like to address a very short supplementary question to the Commission.
De Voorzitter. De desbetreffende dienst heeft mij laten weten dat het document beschikbaar is.
There is, however, a dangerous failure to address one question in what context is network interoperability to be achieved?
Maar er blijft een gevaarlijk punt, waar niet over gesproken wordt binnen welk kader zal de interoperabiliteit van de spoorwegnetten gerealiseerd worden?
Before the mid1 990s, it was considered somewhat embarrassing to even address the question,
Tot halverwege de jaren 90 werd het als gênant beschouwd... om die vraag zelfs maar te stellen.
Finally, I would like to address the question of the location of the Authority.
Tenslotte wil ik het nog even hebben over de kwestie van de vestigingsplaats van de Autoriteit.
This is the first time that a broad based international forum, like the OIE, has decided to address this question.
Dit is de eerste keer dat een breed internationaal forum zoals het OIE zich over deze kwestie buigt.
The second response required in the Calais area is to address the asylum question in a humane and practical way.
In de tweede plaats is het in de omgeving van Calais nodig het asielzoekersprobleem op een humane en praktische wijze op te lossen.
We feel that it is important that Parliament should address itself to this vital question,
Nu over het eigenlijke onderwerp.
The rapporteur has already said he wil address this question to the Commission later on.
De rapporteur heeft reeds meegedeeld dat hij die vraag aan de Commissie stelt.
This question concerns, in fact, two major topics, which I should like to address separately.
Antwoord Deze vraag gaat eigenlijk over twee belangrijke kwesties die ik apart zou willen behandelen.
Equatorial Guinea is notorious in relation to that and you did not address the question.
Equatoriaal Guinea is berucht wat dat betreft en u bent niet op mijn vraag ingegaan.
Secondly, this directive also fails to address the question of communitising the definition of salaries.
Ten tweede wordt ook in deze richtlijn het vraagstuk van de communautarisering van het begrip loon open gelaten.
And the question is and we started to address this question for centuries as to how we get these kids involved in science.
De vraag is een vraag die we ons al eeuwen lang stellen hoe betrekken we deze jongeren bij de wetenschap?
This is essentially a philosophical and humanistic question which is currently one of a number of concerns our people want politicians to address.
In wezen gaat het hier om een filosofische en humanistische kwestie, die samenhangt met de huidige eisen van onze bevolking aan de politici om stelling te nemen.
Allow me to address the following question to us as a Parliament as well as to the Commission and the Council.
De Europeaan Montesquieu heeft de politieke democratie gegrondvest en gegarandeerd gezien op de trias politica, op de volledige ontwikkeling en de scheiding
We need to address the question of the security of electricity supplies and the single market as a matter of urgency.
We moeten de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening op de interne markt dringend aan de orde stellen.
I just want to address the question of why we on this side have chosen to propose a motion of rejection.
Ik wil alleen uitleggen waarom wij, aan deze kant van het Parlement, voorstellen de tekst te verwerpen.
Amendments 42 and 43 address the question of the application of foreign law by the court.
In de amendementen 42 en 43 wordt de kwestie van de toepassing door de rechter van vreemd recht behandeld.
The first question we should address is that of making these industries as safe as possible.
De eerste vraag die wij moeten stellen is hoe deze industrieën maximaal beveiligd kunnen worden.
This proposal does not fully address that question. We may have to revisit it in future.
Dit voorstel behandelt deze kwestie niet volledig we moeten het in de toekomst misschien herzien.
While we address the question of what we are doing in Romania or in other countries to fight the supply, I would also ask Parliament to address the question of what we are doing to fight the demand.
Wanneer wij de vraag stellen wat wij in Roemenië of in andere landen doen om het aanbod te bestrijden, dan wil ik het Parlement toch verzoeken zich ook af te vragen wat wij hier doen om de vraag te beperken.
Subject to the provisions of the Agreement and these Rules, where a procedural question arises that is not covered therein, the Group of Experts may adopt its own procedures to address such a question.
Onverminderd de bepalingen van de overeenkomst en dit reglement van orde kan de groep van deskundigen, wanneer een procedurele vraag rijst die daarin niet wordt geregeld, zijn eigen procedures vaststellen om die vraag te beantwoorden.
Mr President, I want to address two points here. One is the question of equal pay and the other is the question of youth employment.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou op twee aspecten willen ingaan, ten eerste het vraagstuk van de gelijke beloning en ten tweede het vraagstuk van de werkgelegenheid voor jongeren.
The fateful question the UN system has to address is the conflict I mentioned at the beginning.
Het cruciale vraagstuk in de Verenigde Naties is het zojuist door mij genoemde conflict.

 

Related searches: Delivery Address Must Be Identical With Your Invoice Address - Such As Your Full Name, Address, E-mail Address, Phone - Billing Address And Shipping Address Are The Same - Your Legal Company Name, Street Address, E-mail Address - Billing Address Shipping Address - Address A Question - To Address This Question - Address Your Question - Address The Question Whether - We Address The Question -