Translation of "adjudicate" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Adjudicate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The Court of Justice shall adjudicate upon costs.
Het Hof van Justitie geeft een beslissing ten aanzien van de proceskosten.
The real place to adjudicate, therefore, is in a court of law.
Of die beschuldiging terecht is of niet zal door de rechter moeten worden uitgemaakt.
More dangerously, it plants the idea that it has the right to adjudicate truth and falsehood.
Wat nog gevaarlijker is, is dat de instantie het doet voorkomen alsof ze het recht heeft een oordeel te vellen over waarheid en leugen.
This is not some kind of agricultural marathon, where one has to adjudicate between carrots and turnips.
Dit is geen landbouwmarathon, waarin moet worden gearbitreerd tussen wortels en knollen.
It is clearly not the role of either the committee or this House to adjudicate in questions of fact.
Noch de commissie, noch het Parlement hebben uiteraard tot taak over feitelijke zaken te oordelen.
Arbitration bodies set up under this Agreement shall not adjudicate disputes concerning each Party's rights and obligations under the Agreement establishing the WTO.
Een beroep op de bepalingen in deze overeenkomst over de beslechting van geschillen doet geen afbreuk aan enige rechtsvordering in het kader van de WTO, met inbegrip van die tot beslechting van een geschil.
Arbitration bodies set up under this Agreement shall not adjudicate disputes concerning each Party's rights and obligations under the Agreement establishing the WTO.
Voor de toepassing van dit lid worden procedures voor geschillenbeslechting krachtens de WTO overeenkomst geacht door een partij te zijn ingeleid wanneer deze overeenkomstig artikel 6 van het WTO memorandum van overeenstemming inzake de beslechting van geschillen een verzoek om instelling van een arbitragepanel heeft ingediend.
A judicial or quasi judicial body independent of the contracting authority which is appointed to hear complaints and which has the power to adjudicate thereon.
Een van de aanbestedende dienst onafhankelijke gerechtelijke of quasi gerechtelijke instantie die is aangewezen om klachten te ontvangen en bevoegd is zich daarover uit te spreken.
Arbitration panels set up under this Protocol shall not adjudicate disputes on each Party's rights and obligations under the Agreement establishing the World Trade Organisation.
Alle in dit protocol vermelde termijnen kunnen in overleg tussen de partijen worden verlengd.
Arbitration panels set up under this Protocol shall not adjudicate disputes on each Party s rights and obligations under the Agreement establishing the World Trade Organisation
Sherrywijn (Xereswijn)
If one of the parties does not comply with any one of those conditions, the decision to adjudicate under an expedited procedure may be revoked.
Indien een van de partijen zich niet aan een van deze voorwaarden houdt, kan het besluit om volgens een versnelde procedure uitspraak te doen, worden herroepen.
1.5 Concerns exist over the powers invested in a panel of three private lawyers, to adjudicate and make binding decisions on areas of fundamental public interest.
1.5 Er heerst zorg over de bevoegdheden van een panel dat bestaat uit drie juristen uit de particuliere sector om een zaak te beslechten middels bindende besluiten op gebieden van fundamenteel algemeen belang.
1.5 Concerns exist over the powers invested in a panel of three unaccountable, private attorneys, to adjudicate and make binding decisions on areas of fundamental public interest.
1.5 Er heerst zorg over de bevoegdheden van een panel dat bestaat uit drie niet verantwoordingsplichtige juristen uit de particuliere sector om een zaak te beslechten middels bindende besluiten op gebieden van fundamenteel algemeen belang.
Arbitration bodies set up under this Agreement shall not adjudicate disputes on each Party or Signatory CARIFORUM States' rights and obligations under the Agreement establishing the WTO.
Arbitragepanels die krachtens deze overeenkomst zijn opgericht, doen geen uitspraak in geschillen die verband houden met de rechten en verplichtingen van elk van de partijen of van de overeenkomstsluitende Cariforum staten krachtens de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).
So, one way or another, either we completely despise the existing scientific manpower or we are importing a potential competitor to adjudicate on the problems that concern us.
Aldus miskennen wij ofwel te enen male het hier aan wezig wetenschappelijk potentieel ofwel wíj gebruiken de eventuele concurrent als regulator voor de proble men waarmee wij hebben de kampen.
I do not want a big thing, just a simple board which would adjudicate on whether the period of postgraduate study required is or is not appropriate to the circumstances.
Het is niet veel wat ik vraag een gewone raad die beoordeelt of de postuniversitaire studietijd aangepast is aan de omstan digheden.
In the UK, a hundred Sharia courts adjudicate on divorce and other family cases, prompting Home Secretary Theresa May to promise a review of Sharia courts to determine whether they are consistent with British values.
In Groot Brittannië oordelen honderd sharia gerechtshoven over scheidingen en andere gezinsaangelegenheden, waardoor de minister van Binnenlandse Zaken Theresa May zich gedwongen zag een onderzoek naar deze sharia gerechtshoven in te stellen om te bepalen of zij in overeenstemming zijn met de Britse waarden.
The special agreement on arbitration shall specify the subjects in dispute, list the questions on which the arbitrators will have to adjudicate, and state the basis used by the parties in deciding the composition of the arbitration board.
Het compromis dient te vermelden de onderwerpen van geschil , een opsomming van de punten waarover de scheidsmannen zich moeten uitspreken , alsmede de keuze van de partijen nopens de samenstelling van de arbitragegroep .
Where there is any dispute as to recoverable expenses, the arbitration board to which the case was assigned shall adjudicate by means of an order, at the request of the party concerned, after having heard the comments of the other party.
In geval van geschil nopens de invorderbare kosten , beslist de arbitragegroep die met de zaak is belast op verzoek van de betrokken partij bij beschikking , na de andere partij te hebben gehoord .
Article 5(3) The fact that the administration commission has six months to adjudicate between two or more institutions from two or more countries does not appear to constitute a simplification or an improvement of coordination between social security systems.
Artikel 5, lid 3 De coördinatie wordt er niet eenvoudiger of beter op als de Administratieve Commissie zes maanden de tijd krijgt om een voor twee of meer organen uit twee of meer lidstaten aanvaardbare oplossing te vinden .
Depending on the circumstances of the case, the Sirene bureaux shall either forward the national authorities responsible any requests they receive for access or for rectifying data, or they shall adjudicate upon these requests within the limits of their remit
Naar gelang van de omstandigheden geven de Sirenebureaus de bij hun ingediende verzoeken om kennisneming of verbetering van gegevens door aan de bevoegde nationale autoriteiten, of handelen zij deze zelf af, voor zij daartoe bevoegd zijn.
The President of the Court of First Instance may, by way of summary procedure, which may, insofar as necessary, differ from some of the rules contained in this Annex and which shall be laid down in the rules of procedure of the Court of First Instance, adjudicate upon appeals brought in accordance with paragraphs 1 and 2.
De president van het Gerecht van eerste aanleg kan in een summiere procedure, voorzover nodig afwijkend van sommige regels van deze bijlage, welke wordt vastgesteld bij het reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, uitspraak doen over de in de leden 1 en 2 bedoelde hogere voorzieningen.
The decision of the Court of First Instance to adjudicate under an expedited procedure may prescribe conditions as to the volume and presentation of the pleadings of the parties the subsequent conduct of the proceedings or as to the pleas in law and arguments on which the Court of First Instance will be called upon to decide.
Aan het besluit van het Gerecht om volgens een versnelde procedure uitspraak te doen, kunnen voorwaarden worden verbonden betreffende de omvang en de indiening van de memories van partijen, het verdere verloop van de procedure of de middelen en argumenten waarover het Gerecht uitspraak zal dienen te doen.
And if you would choose a different vacation, there is a conflict between your two selves, and you need to think about how to adjudicate that conflict, and it's actually not at all obvious, because if you think in terms of time, then you get one answer, and if you think in terms of memories, you might get another answer.
En als je een andere vakantie zou kiezen is er een conflict tussen je twee ikken. en je moet nadenken over hoe je dat conflict oplost. Dat is niet zo vanzelfsprekend want als je denkt in termen van tijd krijg je één bepaald antwoord. En als je denkt in termen van herinneringen krijg je misschien een ander antwoord.
The Court of First Instance may at any time, of its own motion, after hearing the parties, decide whether there exists any absolute bar to proceeding with an action or declare that the action has become devoid of purpose and that there is no need to adjudicate on it it shall give its decision in accordance with Article 114(3) and (4).
Het Gerecht kan in iedere stand van het geding ambtshalve, na partijen te hebben gehoord, uitspraak doen over de middelen van niet ontvankelijkheid die van openbare orde zijn of vaststellen dat het beroep zonder voorwerp is geraakt en dat er niet op behoeft te worden beslist de beslissing wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 114, leden 3 en 4.
I fail to understand why any competition process to adjudicate a commercial bid for tender or even to award a scientific grant has to be public, divulging the sums and the actors involved, but when we are talking about multinationals that receive sometimes enormous sums to get rid of food products, the public does not have the right to know who is receiving funds and to what ends.
Ik begrijp niet waarom dat niet het geval zou hoeven te zijn bij multinationale ondernemingen voor het wegwerken van overschotten. Het gaat hier vaak om enorme bedragen waarom zouden de burgers in deze gevallen niet het recht hebben om te weten hoeveel geld deze ondernemingen ontvangen en wat ze ermee moeten doen?

 

Related searches: Adjudicate - Adjudicate Disputes - No Need To Adjudicate - Adjudicate Claims - Adjudicate About - Jurisdiction To Adjudicate - Need To Adjudicate - To Adjudicate Any Dispute - Adjudicate On The Merits - Adjudicate Upon -