Translation of "adopted approach" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Adopted - translation : Adopted approach - translation : Approach - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(b) the approach adopted
b) de gevolgde aanpak
A twin track approach will be adopted.
Er zal een tweesporenaanpak worden gevolgd.
Why has no other approach been adopted?
Wij bevinden ons dus in goed gezelschap.
A flexible approach has been adopted regarding tax reductions.
Als het gaat om belastingverlaging wordt voor een flexibele aanpak gekozen.
a pragmatic approach to be adopted in its definition
bij de definiëring van het maatschappelijk middenveld moet worden gekozen voor een pragmatische aanpak
A separate approach should however be adopted for wine.
Wijn is echter een verhaal apart.
A separate approach should however be adopted for wine.
Wijn is echter een verhaal apart.
The approach adopted by the Commission in its communi
Anderzijds heeft de Commissie geen duidelijk onder scheid gemaakt tussen de fondsen die tot het finan
The rapporteur has quite rightly adopted a gradual approach.
De rapporteur heeft zich zeer terecht de stapsgewijze benadering eigen gemaakt.
A similar approach has also been adopted in Uganda.
Datzelfde is ook in Uganda gelukt.
A more prudent approach should be adopted for these services.
Een voorzichtigere benadering is hier op zijn plaats.
A separate approach should however be adopted considered for wine.
Voor wijn dient aan een aparte aanpak worden gedacht.
In other words we have adopted a completely new approach.
Wij hebben dus een nieuwe methode toegepast.
So it is regrettable that this approach was not adopted.
Het is dan ook erg jammer dat men hiermee geen rekening heeft gehouden.
A cohesive approach must be adopted, as Mr Vernimmen said.
Of deze Sociale Raad een positieve balans zal kunnen opmaken lijkt mij echter twijfelach tig
What approach is adopted towards Western Sahara' s fishing waters?
Op welke manier wordt het viswater van de Westelijke Sahara besproken?
We have adopted a good, reasonable and cautious approach here.
We hebben voor een goede, verstandige en voorzichtige aanpak gekozen.
The correct approach adopted in the provisional Regulation is therefore confirmed.
De in de voorlopige verordening gevolgde werkwijze, die als correct wordt beschouwd, wordt derhalve bevestigd.
Youth on the move has adopted a comprehensive and integrated approach.
Met Jeugd in beweging is gekozen voor een brede en geïntegreerde benadering.
An integrated, non sectoral approach should be adopted to study this.
Vandaar dat niet een sectorale, maar een geïntegreerde analyse noodzakelijk is.
Austria has adopted a rather cautious approach to product market reform.
Oostenrijk heeft gekozen voor een vrij voorzichtige aanpak van de hervorming van de productmarkten.
In the resolutions on lead you adopted quite a different approach.
De Voorzitter. Het woord is aan de heer Hord voor een stemverklaring.
The approach adopted by the Commission is based on three points
De benadering die de Commissie voorstaat, berust op drie gedachten.
There are two main reasons why it has adopted this approach.
De twee voornaamste redenen voor deze aanpak zijn als volgt.
Between an approach based on needs, which was the Commission's approach, and an approach based on resources, which was the Council's approach, the Council adopted the figure of 7 000 million.
Bersani het allerlaatste moment in de moeilijkheden bevindt zowel wat de verdeelsleutel als wat het bedrag betreft ?
Sony adopted the same approach with their downloadable hub, the PlayStation Store.
Ook Sony introduceerde hun Xbox Live Marketplace genaamd de PlayStation Store.
a cautious approach should be adopted to relations with non democratic countries
oproep tot voorzichtigheid in de omgang met niet democratische landen
An overly protectionist approach contradicts Committee opinion 313 adopted in February 2004.
te protectionistische aanpak tegenstrijdig met het advies 313 van het Comité, goedgekeurd in februari 2004
On the expenditure side, the Committee on Budgets adopted a dual approach.
Op het gebied van de uitgaven heeft de Begrotingscommissie een tweeledige houding ingenomen enerzijds zijn wij overgegaan tot het onderzoeken van de door de Commissie en door de Raad voor de landbouwgarantie voorgestelde kredieten.
First of all we should take another look at the approach adopted.
Laat ik allereerst ingaan op de gevolgde procedure.
That approach has been adopted by the German Federal Government, for example.
Dat is de methode die bijvoorbeeld de Duitse regering gekozen heeft.
I welcome the approach adopted in this proposal for a voluntary code.
Ik ben blij dat in dit voorstel de aanpak van een vrijwillige gedragslijn is gekozen.
5.1.2 A geographical approach to the Better Regulation Initiative should be adopted, implying
5.1.2 Het initiatief voor een betere regelgeving vereist een geografische benadering, met inbegrip van het volgende
The approach adopted on this matter in the provisional Regulation is thus confirmed.
De in de voorlopige verordening hiervoor gehanteerde aanpak wordt derhalve bevestigd.
In performing this task, an approach based on law is to be adopted.
Deze doelstelling moet met juridische hulpmiddelen worden bereikt.
We are taking our lead here from the approach adopted in integrated programmes.
We gaan hierbij uit van de logica van de geïntegreerde programma's.
Indeed we would even congratulate the rapporteur on the approach she has adopted.
Wij kunnen de rapporteur zelfs feliciteren omdat zij het verslag zo heeft opgesteld.
We have adopted a flexible, coordinating approach rather than a rigid, centralising one.
Wij hebben voor een flexibele en coördinerende, en niet voor een rigide en gecentraliseerde aanpak gekozen.
That was the Committee on Transport's approach and the committee adopted the report unanimously.
Ik zeg U derhalve heel officieel dank namens het Parlement voor de mogelijkheid die U ons biedt, met U te spreken.
Otherwise, dual optionality will render the positive approach adopted in the Commission's proposal superfluous.
De dubbele vrijwilligheid maakt het verder goede voorstel van de Commissie overbodig.
We advocated the latter approach, and the text adopted in conciliation takes this line.
Wij hebben in deze tweede mogelijkheid geloofd en de bij de bemiddeling goedgekeurde tekst heeft ons gelijk gegeven.
As far as this concrete agreement is concerned, we have adopted a balanced approach.
Wat deze concrete overeenkomst betreft we hebben voor een evenwichtige benadering gekozen.
His approach ensured that the report was adopted unopposed. This represents a considerable achievement.
Dankzij die flexibiliteit is het verslag met unanimiteit aangenomen, een prestatie waarmee ik hem gelukwens.
The approach adopted by the United States in relation to Palestine has proved ineffective.
Het beleid van de Verenigde Staten met betrekking tot Palestina werkt niet.
Admittedly this still needs to be formally adopted under the Italian Presidency, but the approach adopted was, I believe, the right one.
Formeel moet daarover tijdens het Italiaanse voorzitterschap nog definitief een besluit worden genomen, maar de weg ernaar toe is volgens mij de juiste weg geweest.

 

Related searches: Approach Adopted - Adopted An Approach - Approach Is Adopted - Approach To Be Adopted - The Approach Has Been Adopted - Widely Adopted Approach - Adopted A Proactive Approach - Adopted A Socially Responsible Approach - Research Approach Adopted - Adopted A Strict Approach -