Translation of "adopted method" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Adopted - translation : Adopted method - translation : Method - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Secondly, we stress the method to be adopted.
Ten tweede leggen wij nadruk op de methode.
Of course the problems of the method adopted in the follow up to Nice are important the Community method, the Convention method, and so on.
De methodologische problemen van de follow up van Nice zijn uiteraard belangrijk de communautaire methode, de methode van de conventie, enzovoort.
The method adopted will consist of specific projects and food strategies.
Wij hebben voorgesteld een deel van deze overschotten te gebruiken om deze actie te versterken.
However, it has serious reservations about the method adopted by our rapporteur.
Daar moet ik mijn documenten halen als ik ze hier nodig heb.
The second is the very method adopted for measuring the limit value.
Het tweede be treft de wijze waarop de metingen van de grenswaarden worden verricht.
The method to be adopted for allocation of the quantities which may be exported with a refund shall be the method which
Voor de toewijzing van de hoeveelheden die met restitutie kunnen worden uitgevoerd, wordt de methode vastgesteld
The New Austrian Tunnelling method (NATM) was adopted to cope with the geology.
De New Austrian Tunnelling method (NATM) is gebruikt in deze geologische situatie.
The same method could no doubt be adopted with the new candidate countries.
Dan moet het toch mogelijk zijn om hetzelfde te doen met de nieuwe kandidaat landen?
The method to be adopted for the allocation of the quantities which may be exported with a refund shall be the method which
Voor de toewijzing van de hoeveelheden die met restitutie kunnen worden uitgevoerd, wordt de methode vastgesteld
The reference method adopted for determining the sulphur content shall be that defined by
De referentiemethode voor de bepaling van het zwavelgehalte is
The method to be adopted for the allocation of the quantities which may be exported with an export refund shall be the method which
Voor de toewijzing van de hoeveelheden die met uitvoerrestitutie kunnen worden uitgevoerd, wordt de methode vastgesteld
Mr President, in the position he adopted on this issue, Mr Prodi was a strong advocate of the Community method, which is the federation method.
Mijnheer de Voorzitter, in zijn verklaring over deze kwestie gaf de heer Prodi aan een groot voorstander van de communautaire methode ofwel de federale methode te zijn.
The method adopted depends on the nature of the problem and its potential economic impact.
De gebruikte methode is afhan kelijk van de aard van het probleem en de mogelijke economische gevolgen daarvan.
I myself stressed that the method adopted for the Charter was an avenue worth exploring.
Zelf heb ik benadrukt dat de formule die gebruikt is bij de opstelling van het Handvest nader onderzocht zou moeten worden.
The reference method adopted for determining the sulphur content of gas oils which are placed on the market shall be that defined by ISO method 8754.
De referentiemethode voor het bepalen van het zwavelgehalte van de op de markt gebrachte gasolie is methode ISO 8754.
I do not intend to lecture you on the method adopted others have done so before.
Bij de lectuur van de mémoires van de mannen die de heer Pflimlin zoeven noemde stelt men vast dat het toen niet gemakkelijk was om iets te ondernemen of om de publieke opinie te overtuigen.
Abandonment of the Constitutional Treaty would constitute a defeat for the method of drafting which was adopted.
Een afwijzing van het Verdrag zou neerkomen op mislukking van de gevolgde methode.
For Member States which have not adopted the euro, the method for setting the reference rates is unchanged.
Voor de lidstaten die de euro niet hebben ingevoerd, blijft de methode voor de vaststelling van het referentiepercentage ongewijzigd.
The method adopted in this case by the regimesthrough the bill on the status of the political parties,
De methode die het regime daarbij echter volgt, met name het door de militairen aangenomen wetsontwerp betreffende het statuut van de politieke partijen, verschilt in niets van de klassieke dictatoriale methoden en heeft ten doel de machtspositie van deze oligarchie te handhaven.
The remaining 3 of negative MCAs will be dismantled immediately, by virtue of the method adopted for dismantling.
3 van de resterende negatieve bedragen zullen onmiddellijk worden ontmanteld, als gevolg van de goedgekeurde ontmantelingstechniek. techniek.
The Commission should formulate proposals to ensure that Parliament is fully involved in the method adopted in Lisbon.
De Commissie moet daarom voorstellen doen om ervoor te zorgen dat het Parlement in de in Lissabon ontwikkelde methode de plaats krijgt die het toekomt.
Whereas the outline method of analysis given in the Annexes is adopted as a temporary measure until more results are available on the performance of this method and possible alternative methods
Overwegende dat de in de bijlagen geschetste analysemethode is aanvaard als een tijdelijke maatregel tot meer resultaten betreffende de toepasbaarheid van deze methode en eventueel van alternatieve methoden beschikbaar zijn
The method adopted by the Commission, which was to involve the social partners in its investigations, deserves particular mention.
Hierbij denk ik aan amendement nr. 8, migranten uit derde landen, alsmede aan amendement nr. 41, waarin men de verwijzing naar de opening van de markt van de openbare aanbestedingen wil schrappen.
The International Vine and Wine Office adopted the description of this new method at its General Assembly in 2001.
De beschrijving van deze nieuwe methode is door het OIV goedgekeurd tijdens diens algemene vergadering van 2001.
The method adopted for allocating the quantities which may be exported with a refund shall be the one which
Voor de toewijzing van de hoeveelheden die met restitutie kunnen worden uitgevoerd, wordt de methode vastgesteld
I would, however, like to query the method adopted on this occasion. I am particularly unhappy about the timing.
Waar ik wel moeite mee heb is de methode die voor dit onderzoek is gevolgd, en vooral het gekozen moment.
Method 2 Requirement deduction method
Methode 2 Aftrek van een vereiste
Method 1 Deduction and aggregation method
Methode 1 Aftrek en aggregatie
Method 3 Accounting consolidation based method
Methode 3 Methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen
Method tailoring In the literature, different terms refer to the notion of method adaptation, including 'method tailoring', 'method fragment adaptation' and 'situational method engineering'.
Agile methoden en maatwerkmethode Verschillende termen worden gebruikt om methodeaanpassing ( method adaptation ) aan te duiden, zoals method tailoring , method fragment adaptation en situational method engineering .
The International Vine and Wine Office (OIV) adopted the new description of this method at its General Assembly in 2000.
Het Office International de la Vigne et du Vin (Internationaal Wijnbureau) heeft de nieuwe beschrijving van deze methode goedgekeurd in zijn algemene vergadering van 2000.
The International Vine and Wine Office adopted the description of this new method at its General Assembly in June 2002.
De beschrijving van deze nieuwe methode is door het Office international de la vigne et du vin (OIV Internationaal Wijnbureau) goedgekeurd tijdens diens algemene vergadering van juni 2002.
According to the proposal adopted by the Council, pay scales will be adjusted on the basis of the current method.
Volgens het door de Raad goedgekeurde voorstel zullen de salarisschalen aangepast worden op basis van de huidige methode.
approved the work plan for 2000, which adopted the same method of activity based budgeting as used by the Commission
hij keurde het werkprogramma 2000 goed, waarin het op activiteiten gebaseerde begrotingsstelsel van de Commissie wordt gehanteerd
I particularly appreciate the fact that in the key areas the Community method has been adopted as the guiding principle.
Ik ben vooral blij dat u de communautaire methode aanmerkt als de aangewezen werkwijze voor alle belangrijke onderwerpen.
The International Vine and Wine Office (OIV) adopted the new description of this method at its General Assembly in 2000.
Het Office International de la Vigne et du Vin (Internationaal Wijnbureau) heeft de nieuwe beschrijving van deze methode goedgekeurd in zijn algemene vergadering van 2000.
The International Vine and Wine Office (OIV) adopted the new description of this method at its General Assembly in 2003.
Het Office International de la Vigne et du Vin (Internationaal Wijnbureau) heeft de nieuwe beschrijving van deze methode goedgekeurd in zijn algemene vergadering van 2003.
Whereas, on the basis of a series of inter laboratory collaborative trials, the method described in the Annex has proved to be sufficiently accurate and reproducible to be adopted as a Community method
Overwegende dat op grond van een aantal gemeenschappelijke rondzendonderzoekingen is gebleken dat de methode, beschreven in de bijlage, voldoende nauwkeurig en reproduceerbaar is om te worden aangenomen als een methode van de Gemeenschap
Whereas, on the basis of a series of inter laboratory collaborative trials, the method described in the Annex has proved to be sufficiently accurate and reproducible to be adopted as a Community method
Overwegende dat op grond van een aantal op basis van onderlinge samenwerking van laboratoria verrichte proeven is gebleken, dat de methode die is beschreven in de bijlage voldoende precies en reproduceerbaar is om te worden aangenomen als een communautaire methode
Example Euler method with the trapezoidal rule A simple predictor corrector method (known as Heun's method) can be constructed from the Euler method (an explicit method) and the trapezoidal rule (an implicit method).
Stel dat op te lossen is een differentiaalvergelijking formula_1met beginvoorwaarde x(t0) t0Deel nu t op in stapjes h.Dan bestaat de methode uit twee stappen de predictor en de corrector.
The method adopted shall take account as appropriate of the need to maintain the equilibrium of supply to the Community market.
Bij de vaststelling van de methode wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de noodzaak het evenwicht in de voorziening van de communautaire markt te handhaven.
At the same time, and using the same method, measures for three integrated programmes in three geographically limited areas were adopted.
De analyse die ik U hierbij heb voorgesteld bepaalt de bijzondere verantwoordelijkheid van de Commissie onder de huidige omstandigheden.
Method
Falen van methode
method
struct
METHOD
MANIER

 

Related searches: Method Adopted - Adopted Method - Adopted This Method - Method Has Been Adopted - Test Method Adopted - Method Is Adopted - Method To Be Adopted - Adopted A Method - The Effective Interest Method Is A Method Of Calculating - Differ From Method To Method -