Translation of "adoptive parents" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Adoptive - translation : Adoptive parents - translation : Parents - translation :
Keywords : Ouders Zijn Hadden Jouw

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The adoptive parents were lined up.
De adoptieouders werden erbij gehaald.
Shun'ichi and Shizue Igarashi Mayumi's (adoptive) parents.
Shun'ichi en Shizue Igarashi Mayumi's ouders.
Parental leave should also be granted to adoptive parents since the communication between the adopted child and its adoptive parents at the moment it becomes part of the family is extremely important.
Ook de adoptieouders daarenboven dienen recht op ouderverlof te krijgen de communicatie tussen het geadopteerde kind en zijn nieuwe ouders op het moment van zijn opname in het gezin is daar immers al even primordiaal.
Adoptive parents must be properly informed about their parental rights, which must be effectively safeguarded.
De adoptiefouders moeten goed geïnformeerd zijn en hun rechten als ouders moeten daadwerkelijk worden gewaarborgd.
The adoptive parents cut off contact with Piper when Julia was two, leaving a hole in Piper's life.
Noah vertelt Piper over zijn ex vrouw die aan een post partumdepressie leed en Julia mishandelde.
The two were raised at the Thunder Ninja Academy by Sensei Omino after the death of their adoptive parents.
Zijn eerste doel was het uitschakelen van de twee ninja academies de Wind academie en de Thunder academie.
He is the adoptive son of Plio, the adoptive grandson of Yar, the adoptive brother of Suri and Zini.
De lemuren Plio, haar vader Yar en haar zoon Zini besluiten de dinosaurus uit het ei zelf op te voeden.
The directive also deals with the rights of adoptive parents in those Member States in which adoption leave is recognised.
De richtlijn verwijst ook naar de rechten van ouders van geadopteerde kinderen in de lidstaten waar adoptieverlof erkend wordt.
Associations of adoptive parents have played a major part in making it clear that the interests of the child are paramount.
De verenigingen van adoptiefouders hebben er in ruime mate toe bijgedragen dat het belang van het kind voorop wordt gesteld.
But, the argument fails to account for the equal amount of love that children adopted later in life hold for their adoptive parents.
Maar, dat is geen verklaring voor de liefde die kinderen die op latere leeftijd geadopteerd zijn voor hun adoptieouders voelen.
Attempts are occasionally made to draw up priorities or reveal conflicts between the interests of the child and those of its adoptive parents.
Het komt voor dat men prioriteiten wil vaststellen, of tegenstellingen wil zien, tussen het belang van het te adopteren kind en het belang van zijn kandidaat adoptiefouders.
It has taken a tenacious struggle to give paternal leave to fathers and the protection of the directive to adoptive parents as well.
We hebben er hard voor gevochten om ook de vaders voor ouderschapsverlof in aanmerking te laten komen, en om ouders van geadopteerde kinderen onder de bescherming van de richtlijn te laten vallen.
An adoptive parent is one who nurtures and raises the offspring of the biological parents but is not actually biologically related to the child.
In de oorspronkelijke betekenis die door sommigen nog gehanteerd wordt is pas sprake van een stiefouder als de echte ouder overleden is.
Adoptive parents also required to give 2 months notice but, if justified, can change dates before leave begins by informing employer as soon as possible
Ook voor adoptieouders geldt kennisgevingstermijn van 2 maanden, maar op goede gronden kunnen zij voordat het verlof ingaat de data wijzigen door werkgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Every adopted child shall confer entitlement to only one period of special leave, which may be shared between the adoptive parents if both are staff members.
De adoptie van een kind kan slechts recht geven op één periode van buitengewoon verlof, die over de adoptieouders kan worden verdeeld indien beiden personeelslid zijn.
A policy aimed at reconciling working, family and private life must take account of all existing ways of life (e.g. one parent families, blended families, single people, divorced parents, adoptive parents, working students, same sex partnerships and people who live alone).
Een beleid waarmee beoogd wordt om beroep, gezin en privéleven beter te kunnen combineren, moet oog hebben voor alle soorten huishoudens (bijv. alleenstaande ouders, nieuw samengestelde gezinnen, vrijgezellen, gescheiden ouders, adoptieouders, werkstudenten, homoseksuele paren, alleenstaanden).
The adoption papers were signed, the child was given to the adoptive parents, and the mother shipped back to her community to say that she'd been on a little break.
De adoptiepapieren werden ondertekend, het kind aan de adoptieouders gegeven en de moeder teruggestuurd naar haar gemeenschap om te zeggen dat ze op een korte vakantie was geweest.
The adoption papers were signed, the child was given to the adoptive parents, and the mother shipped back to her community to say that she'd been on a little break.
De adoptiepapieren werden ondertekend, het kind aan de adoptieouders gegeven en de moeder teruggestuurd naar haar gemeenschap om te zeggen dat ze op een korte vakantie was geweest.
Ted Ramsey (Le Tari) was Dudley's adoptive father, who turned up occasionally.
Ted Ramsey (Le Tari) speelde zijn vader, maar kwam slechts sporadisch aan bod.
She was the adoptive daughter of Hermias of Atarneus, as well as Aristotle's first wife.
Pythias was de (geadopteerde) dochter van Hermias van Atarneus en Aristoteles' eerste vrouw.
His adoptive son, Hōjō Ujimori, was the first daimyo of Sayama han (Kawachi Province, 10,000 koku ).
Zijn geadopteerde zoon, Hojo Ujimori, was de eerste daimyo van Sayama han (provincie Kawachi, 10.000 koku ).
Toyotomi Hideyoshi became the adoptive father and protector of Oeyo in the period before her marriage.
In de periode voor haar huwelijk was Toyotomi Hideyoshi haar adoptief vader en beschermer.
Tiberius steps down from the chariot, doing obeisance to Augustus, giving his adoptive parent the triumph and victory.
Tiberius stapt uit zijn wagen, zijn respect betuigend aan Augustus, zijn adoptievader de triomf en overwinning gevend.
Events 161 Emperor Antoninus Pius dies and is succeeded by his adoptive sons Marcus Aurelius and Lucius Verus.
161 Keizer Antoninus Pius overlijdt in zijn paleis in Etrurië en wordt opgevolgd door zijn adoptiefzonen Marcus Aurelius en Lucius Verus.
Writers have suggested that the relationship between Jacob and Georges was more than that of adoptive father son.
Schrijvers hebben gesuggereerd dat de relatie tussen Jacob en Georges meer was dan die van adoptief vader zoon.
parents
ouders
Parents
Ouderstoggle child and parent tags
Parents
Ouders
Parents?
Je ouders?
parents
ouders
No orphan's pension shall be payable where a natural parent who has been replaced by an adoptive parent dies.
In geval van adoptie geeft het overlijden van de natuurlijke ouder, in wiens plaats de adoptieouder is getreden, geen recht op een wezenpensioen.
I had parents, I have parents, who are fantastic.
Ik had, ik heb sublieme ouders.
And he got 10 parents and then 20 parents.
Hij ronselde 10 ouders, en toen 20.
Adoptive daughter Kurun Princess Rongshou (榮壽固倫公主) (1854 1924) was the oldest daughter of Prince Gong.
adoptie dochter Rongshou (1854 1924) was de dochter van Prins Yi Xin.
Crassus was the adoptive son of consul and general Marcus Licinius Crassus Dives, the grandson of triumvir Marcus Licinius Crassus.
Een andere broer, Marcus Licinius Crassus, werd tot zelfmoord gebracht op aanstoken van Nero.
On December 31, 2008, he eloped with Jennifer Carpenter, who played the character of Dexter Morgan's adoptive sister, Debra Morgan.
In 2008 werd bekend dat Hall een relatie had met Jennifer Carpenter, zij speelt in de Amerikaanse hitserie Dexter de zus van Dexter, Debra Morgan.
Although steps should be taken to promote adoption at international level, focusing on the interests of the children concerned there is still considerable unfulfilled demand from both would be adoptive parents and children seeking adoption adoption cannot make up for the shortfall in fertility rates in the EU.
Internationale adoptie moet worden aangemoedigd, zolang de belangen van het kind voorop staan aan tal van verwachtingen van kandidaatouders en kinderen wordt nog niet voldaan , maar biedt geen oplossing voor de lage vruchtbaarheidsindicatoren.
The AACC may, in case of necessity, grant additional special leave in cases where the national legislation of the country in which the adoption procedure takes place and which is not the country of employment of the adopting staff member requires a stay of one or both adoptive parents.
Het TSOBG kan de adoptieouders zo nodig extra buitengewoon verlof toekennen wanneer volgens de wetgeving van het land waar de adoptieprocedure plaatsvindt (een ander land dan dat van de standplaats van het personeelslid), een verblijf ter plaatse van een van de adoptieouders vereist is.
My Parents.
Mijn Ouders.
Future parents
Allochtonen anderstaligen m Aanstaande ouders
Future parents
Aanstaande ouders
Your parents?
Uw ouders?
Breeders parents
Fokdieren ouderdieren
We haven't yet looked at the parents, but the parents probably don't have that loss, or they wouldn't be parents.
We hebben de ouders nog niet bekeken, maar de ouders hebben waarschijnlijk dat verlies niet, anders zouden ze geen ouders zijn.
Replies and parents
Antwoorden en referenties

 

Related searches: Adoptive Parents - Prospective Adoptive Parents - Potential Adoptive Parents - Adoptive Transfer - Adoptive Family - Adoptive Leave - Adoptive Mother - Adoptive Father - Adoptive Home - Adoptive Therapy -