Translation of "aerodrome" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Aerodrome - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

)xxii Aerodrome and Aerodrome Facilities
)xxii Vliegvelden en vliegveldfaciliteiten
Aerodrome?
Luchthaven?
Aerodrome certification
Certificering van luchtvaartterreinen
Aerodrome data
Informatie over het luchtvaartterrein
Aerodrome data
Informatie over het vliegveld
Aerodrome surroundings
De omgeving van het luchtvaartterrein
Aerodrome with
Luchtvaartterrein met
2. aerodrome control service means an ATC service for aerodrome traffic
2. plaatselijke verkeersleiding luchtverkeersleidingsdienst voor luchtvaartterreinverkeer
Aerodrome control services, means air traffic control service for aerodrome traffic.
Plaatselijke verkeersleidingsdiensten luchtverkeersleidingsdiensten voor luchthaven verkeer.
4.4 Aerodrome equipment
4.4 Apparatuur van luchtvaartterreinen
aerodrome control instrument
controle luchtvaartterrein op instrumenten (aerodrome control instrument)
aerodrome control visual
controle luchtvaartterrein visueel (aerodrome control visual)
Aerodrome Operating Minima
Start en landingsminima voor vleugelvliegtuigen
Aerodrome operator certification
Certificering van luchthavenexploitanten
Airport aerodrome capacity
Capaciteit van luchthavens vliegvelden
C Aerodrome surroundings
C Omgeving van het vliegveld
You mean the aerodrome?
Bedoel je de luchthaven ?
Aerodrome and runway used
het gebruikte luchtvaartterrein en de gebruikte baan
Aerodrome Operating Minima General
Start en landingsminima voor vleugelvliegtuigen Algemeen
Certification of aerodrome operators
Certificering van exploitanten van luchtvaartterreinen
c the aerodrome operator shall establish and implement an appropriate aerodrome wildlife risk management programme
c de exploitant van een luchtvaartterrein moet een passend programma opzetten en uitvoeren voor het beheer van het risico van wilde dieren
aerodrome and traffic pattern operations
bewegingen op het vliegveld en in het vliegveldcircuit
(aw) pressure altitude of the aerodrome
(aw) drukhoogte op het luchtvaartterrein
b aerodrome and traffic pattern operations
b bewegingen op het luchtvaartterrein en in het circuit
An operator shall not use an aerodrome for Category II or III operations unless the aerodrome is approved for such operations by the State in which the aerodrome is located.
De exploitant mag een luchtvaartterrein niet voor Categorie II of Categorie III vluchten gebruiken tenzij het luchtvaartterrein hiervoor toestemming heeft verkregen van de staat waarin het is gelegen.
The Alexandra Aerodrome is Alexandra's only airport.
Alexandra is het centrum van een grote steenvruchtenindustrie.
Air Hood Aerodrome is south of Masterton.
Het Hood vliegveld ligt net ten zuiden van Masterton.
2 ROUTE AND AERODROME INSTRUCTIONS AND INFORMATION
3 AANWIJZINGEN EN INFORMATIE OVER ROUTES EN LUCHTVAARTTERREINEN
Aerodrome categorisation for flight crew competence qualification
indeling van luchtvaartterreinen met het oog op de kwalificatie van stuurhutpersoneel
B ROUTE AND AERODROME INSTRUCTIONS AND INFORMATION
AANWIJZINGEN EN INFORMATIE OVER ROUTES EN LUCHTVAARTTERREINEN
C ROUTE AND AERODROME INSTRUCTIONS AND INFORMATION
C AANWIJZINGEN EN INFORMATIE OVER ROUTES EN LUCHTVAARTTERREINEN
Aerodrome owners, aerodrome operators, organisations or personnel providing services or equipment which can affect the safety of aerodrome operations would be responsible for implementation of these essential requirements under the supervision of Member States.
Eigenaars en exploitanten van luchthavens en organisaties of personen die diensten verlenen of apparatuur ter beschikking stellen die een invloed kunnen hebben op de veiligheid van luchthavenactiviteiten, zijn verantwoordelijk voor de toepassing van deze essentiële vereisten, onder toezicht van de lidstaten.
To the south of Upminster is Damyns Hall Aerodrome.
In Upminster ligt een beschermd windmolen van 1803.
Aerodrome design and operations would be certificated separately, but a single certificate may be issued if the aerodrome owner and operator are the same person.
Het ontwerp en de activiteiten van de luchthaven moeten afzonderlijk worden gecertificeerd, maar als de eigenaar van de luchthaven en de luchthavenexploitant één en dezelfde persoon zijn, mag één certificaat worden afgegeven.
An operator shall establish, for each aerodrome planned to be used, aerodrome operating minima that are not lower than the values given in Appendix 1.
De exploitant dient voor elk te gebruiken luchtvaartterrein start en landingsminima vast te stellen, welke niet lager mogen zijn dan de in bijlage 1 gegeven waarden.
Negril Aerodrome is an airport serving Negril in western Jamaica.
Negril Aerodrome is een vliegveld in Negril, in het westen van Jamaica.
In March 1919, the prototype first flew at Hendon Aerodrome.
Het prototype maakte zijn eerste proefvlucht in maart 1919 vanaf Hendon Aerodrome.
A certificate shall be required in respect of each aerodrome.
Voor elke luchthaven wordt een certificaat vereist.
a the aerodrome operator shall have, directly or through agreements with third parties, all the means necessary to ensure safe operation of aircraft at the aerodrome.
a hij beschikt rechtstreeks of via overeenkomsten met derde partijen over alle benodigde middelen om te zorgen voor een veilige exploitatie van luchtvaartuigen op het luchtvaartterrein.
Flights which arrive at or depart from an aerodrome situated in the territory of Switzerland, except flights which depart from an aerodrome situated in the EEA.
Beperkingen van het toepassingsgebied
)i Major failure or significant deterioration of aerodrome movement area surfaces.
)i belangrijke gebreken of aanzienlijke slijtage van het oppervlak van vliegtuigterreinen op een vliegveld
Aerodrome equipment shall function as intended under the foreseen operating conditions.
De apparatuur van luchtvaartterreinen moet onder alle voorziene gebruiksomstandigheden de beoogde werking hebben.
any development or change in land use in the aerodrome area
elke ontwikkeling of verandering in het gebruik van het land in de plaatselijke omgeving van het vliegveld
13 aerodrome equipment means any equipment, apparatus, appurtenance, software or accessory that is used or intended to be used to contribute to the operation of aircraft at an aerodrome
13 luchtvaartterreinapparatuur alle apparaten, toestellen, accessoires, softwareprogramma s of toebehoren die gebruikt worden voor of bestemd zijn om te worden gebruikt voor de exploitatie van luchtvaartuigen op een luchtvaartterrein
An operator shall specify aerodrome operating minima, established in accordance with OPS 1.430 for each departure, destination or alternate aerodrome authorised to be used in accordance with OPS 1.220.
De exploitant dient voor elk vertrek , bestemmings of uitwijkhaven, waarvan het gebruik toegestaan is volgens OPS 1.220, start en landingsminima vast te stellen, welke bepaald worden in overeenstemming met OPS 1.430.

 

Related searches: Aerodrome - Aerodrome Beacon - Aerodrome Reference Point - Aerodrome Traffic - Aerodrome Operations - Water Aerodrome - Aerodrome Control - Aerodrome Design - Aerodrome Manual - Aerodrome Operator -